WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя - Реферат

Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя - Реферат

У ході дослідження встановлено такі особистісні якості сучасних педагогів, які згідно інформаційно-синергетичної моделі типу (формули 3 або 4) є макропараметрами (bm) системи „педагогічна культура сучасного вчителя" (ПКСВ), а саме:

1. Соціальні макропараметри:

b11 – постійний інтерес до життя соціуму;

b12 – активна діяльність у соціумі;

b13 – соціальна успішність.

2. Професійні макропараметри:

b21 – обізнаність із нормативно-законодавчою базою освіти;

b22 – досконале знання навчального предмета;

b23 – вміння майстерно вчиняти педагогічні дії;

b24 – наявність власного стилю діяльності;

b25 – постійне професійне самоудосконалення;

b26 – пропаганда власних педагогічних здобутків і наставництво.

3. Індивідуальні макропараметри:

b31 – хороше фізичне здоров'я;

b32 – позитивні установки до дітей;

b33 – позитивні установки до колег;

b34 – висока продуктивність праці;

b35 – наполегливість;

b36 – працелюбність;

b37 – високий рівень ерудиції та різностороння поінформованість;

b38 – активна пізнавально-мистецька діяльність.

Названі вище 17 макропараметрів педагогічної культури сучасного вчителя були отримані в результаті аналізу письмових описів, які підготували учні, вчителі, методисти РМК та директори навчальних закладів. До описів ставилися такі основні вимоги: дати за допомогою 5-7 речень коротку й найбільш точну загальну характеристику „хорошого" сучасного вчителя. Під час аналізу характеристик вдалося виділити і повторно сформулювати (з дотриманням названих вище 5 правил) найбільш вживані комбінації макропараметрів (bm) у смислових твердженнях, які є законами самоорганізації (Xk) системи ПКСВ, тобто цінностями педагогічної культури сучасного вчителя.

Ці закони було об'єднано у три відносно самостійні групи:

1. Соціальний компонент.

Х11=ƒ(b11, b12, b13): „Сучасний учитель – це людина, яка постійно цікавиться життям соціуму, бере в ньому активну участь і є успішною".

2. Професійний компонент.

Х21=ƒ(b21, b22, b23, b24): „Сучасний учитель – це особистість, яка має всі потрібні для цієї професії знання та у власному стилі професійно виконує роботу".

Х22=ƒ(b21, b22, b23, b24, b25): „Сучасний учитель постійно працює над підвищенням свого фахового рівня".

Х23=ƒ(b24, b26): „Сучасний учитель постійно презентує власні педагогічні здобутки колегам".

3. Індивідуальний компонент.

Х31=ƒ(b31): „Сучасний учитель – це фізично здорова людина, яка постійно турбується про своє здоров'я".

Х32=ƒ(b32, b33): „Сучасний учитель – це людина з позитивними установками до інших людей".

Х33=ƒ(b34, b35, b36, b37): „Сучасний учитель – це хороший працівник"

Х34=ƒ(b37, b38, b12): „Сучасний учитель – це ерудована людина з власним баченням світу, яке вона проявляє у постійній пізнавальній і мистецькій діяльності".

Отже, в аналітичній формі типу 3 або 4 передаємо зміст і структуру педагогічної культури сучасного вчителя.

ПКСВ = < {b11, b12, b13, b21, b22, b23, b24, b25, b26, b31, b32, b33, b34, b35, b36, b37, b38}, {Х11, Х21, Х22, Х23, Х31, Х32, Х33, Х34}> або (5)

ПКСВ = < {Х11, Х21, Х22, Х23, Х31, Х32, Х33, Х34}, де (6)

bm – якості педагогічної культури вчителя,

Хk – цінності педагогічної культури вчителя.

Цілком очевидно, що носієм педагогічної культури є сам учитель, а тому для цілеспрямованого її розвитку (формування, змінювання) потрібно забезпечити цілеспрямовану активність самої особистості, причому певного змісту й протягом досить тривалого часу.

Що ж до управління процесом розвитку педагогічної культури вчителя, то найбільш доцільно цей вплив здійснювати на основі висунення єдиних вимог до змісту і структури педагогічної культури сучасного вчителя; забезпечення можливостей кожному вчителю досягти поставленої мети власним, максимально індивідуалізованим способом; створення систем повноцінного організаційно-методичного забезпечення і стимулювання відповідної діяльності вчителя.

Це можна зробити за допомогою розроблення і здійснення індивідуальної програми розвитку педагогічної культури вчителя (ІПР ПКВ).

Алгоритм управління системним розвитком за принципами організаційної культури з урахуванням специфіки об'єкта розвитку – педагогічної культури вчителя – подано нижче.

1. Розроблення (вибір) моделі об'єкта розвитку.

Для цього було використано інформаційно-синергетичну модель складної системи (формула 1) і представлено педагогічну культуру вчителя (ПКВ) у вигляді кортежу якостей (bm) і цінностей (Xk) (формули 3, 4).

2. Проектування бажаного стану об'єкта розвитку.

За допомогою моделі ПКВ (формули 3, 4) було здійснено аналіз масиву очікувань учнів, батьків, учителів, керівників навчальних закладів і освітніх систем щодо якостей і цінностей педагогічної культури сучасного вчителя (ПКСВ).

Склад і структуру бажаного стану ПКВ, тобто ПКСВ, було представлено у вигляді формул 5 і 6.

3. Розроблення механізму переведення об'єкта розвитку до нового бажаного стану.

Оскільки об'єкт розвитку є досить складним, а переведення його в новий стан вимагає тривалого часу, більш доцільно управління процесом розвитку здійснити на основі розроблення і реалізації каскадної програми розвитку [3]. Ця технологія дозволяє здійснювати спрямований розвиток складних об'єктів у межах одного якісного переходу. Такі програми складаються з обмеженої кількості акцій – конкретних дій (проектів), які є реплікаторами системного розвитку.

4. Розроблення програми розвитку.

Цей етап доцільно реалізувати, розробивши спеціальний документ – Бланк-концепцію ІПР ПКВ, включивши в нього типи, класи і види артефактів (запланованих результатів професійної і соціальної діяльності, особистих досягнень вчителя тощо), які відповідають конкретним цінностям (Xk), що ввійшли до структури ПКСВ (формули 5, 6). Під час визначення сукупності артефактів потрібно враховувати особливості діяльності кожного навчального закладу (регіональної освітньої системи) та реальний стан ресурсного середовища.

Як вже зазначалося вище, носієм педагогічної культури є сам учитель. Тому ІПР ПКВ повинна бути індивідуальною програмою його самовдосконалення і на основі продукування конкретних артефактів забезпечувати прогнозовані зміни в напрямку досягнення об'єктом розвитку (ПКВ) бажаного стану (формули 5, 6).

З аналітичної точки зору створення вчителем ІПР ПКВ за допомогою запропонованого йому Бланку-концепції ІПР ПКВ означає пошук ним індивідуальних коефіцієнтів макропараметрів (bm), які входять до законів самоорганізації (Xk) і наповнюють їх конкретним (індивідуальним) змістом, не спотворюючи самої функціональної залежності між макропараметрами. Цей пошук матеріалізується за допомогою планування вчителем конкретних видів діяльності і способів досягнення результатів. Завдяки цьому траєкторія руху є індивідуальною, але забезпечує рух до наперед поставленої мети – бажаного стану педагогічної культури, тобто до ПКСВ.

5. Здійснення програми розвитку.

Реалізація вчителем ІПР ПКВ має самостійний характер, але цей процес відбувається в умовах організаційно-методичного сприяння і матеріального й духовного стимулювання педагогів адміністрацією навчального закладу і керівництвом регіональною освітньою системою.

6. Аналіз процесу та результатів розвитку.

Цей етап реалізується як особисто вчителем, так і адміністрацією навчального закладу, і передбачає процедуру публічного представлення й захисту здобутків учителем, наприклад, на засіданні педагогічної ради. За результатом публічного захисту передбачається матеріальне й моральне відзначення педагогів, які брали участь у створенні й здійсненні ІПР ПКВ.

7. Розроблення пропозицій для корекції змістовного наповнення алгоритму управління системним розвитком.

Зазначений етап реалізується адміністрацією навчального закладу та керівництвом регіональної освітньої системи через організацію роботи творчих (робочих) груп із залученням науковців і методистів.

Важливо відмітити, що використання будь-яких технологій управління системним розвитком є досить складним процесом і вимагає постійного науково-методичного супроводу цієї діяльності. Технологія управління системним розвитком за принципами організаційної культури не є виключенням із цього правила. Тому таку роботу доцільно організовувати як інноваційну діяльність або експериментальні дослідження за участю науково-методичних інституцій протягом всього циклу діяльності – від першого до останнього етапів алгоритму управління розвитком за принципами організаційної культури.

Висновки.

1. Використання синергетичної за своєю природою теорії БМ-систем як методологічної основи представленого дослідження дозволяє вперше представити надзвичайно складний об'єкт – педагогічну культуру вчителя (ПКВ) – як скінченний і зрозумілий для сприймання та зручний у використанні набір якостей і цінностей особистості. Цей підхід дозволив розробити інформаційно-синергетичну модель педагогічної культури вчителя (формули 3 і 4) і розкрити зміст і структуру педагогічної культури сучасного вчителя (формули 5 і 6).

2. Використання алгоритму управління розвитком за принципами організаційної культури дозволило виявити і розкрити зміст етапів управління розвитком педагогічної культури вчителя, тобто розробити технологію переведення об'єкта управління – ПКВ – до нового, бажаного стану – ПКСВ, який відповідає сучасним суспільним очікуванням і вимогам до вчителя.

3. Використання інструментарію синергетичних підходів для дослідження ПКВ виявилось надзвичайно продуктивним і розкриває перспективи для подальшого дослідження, зокрема, в напрямі створення Бланків-концепцій індивідуальних програм розвитку педагогічної культури педагогічних працівників різних категорій і розроблення механізмів організаційно-методичного супроводу створення і здійснення таких програм.

Список використаної літератури

1. Осадчий І.Г. Синергетика в управлінні освітою: основи теорії БМ-систем / І.Г.Осадчий // Шлях освіти. – №4. – 2001. – С. 26-31.

2. Осадчий І.Г. Основи теорії БМ-систем: інформаційні моделі освітніх систем / І.Г.Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії. – №1. – 2003. – С. 74-86.

3. Осадчий І.Г. Проектно-цільове управління: каскадна програма розвитку навчального закладу / І.Г.Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії. – №4. – 2005. – С. 95-99.


 
 

Цікаве

Загрузка...