WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ - Реферат

Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ - Реферат

Системний підхід як методологічна основа розвитку пізнання навколишньої дійсності передбачає розгляд об'єкта, явища, процесу як складної цілісної динамічної системи. Він є найбільш поширеним, можна вважати, універсальним, тому його варто використовувати у дослідженні проблеми формування технологічної культури керівника школи. Для його реалізації необхідно здійснювати таке:

– окреслювати імперативні види управлінської діяльності керівника ЗНЗ, які адекватні особливостям конкретної функції управління, що реалізується у практиці його роботи;

– розробляти (чи добирати) і використовувати відповідні зміст, методи, способи, інструментарій формування технологічної культури управлінської діяльності керівника ЗНЗ;

– залучати фізичні та матеріальні ресурси ЗНЗ до процесу формування технологічної культури управлінської діяльності керівника ЗНЗ;

– обирати (розробляти) оптимальні способи і критерії оцінювання результатів прояву технологічної культури керівника ЗНЗ у його практичній діяльності.

Діалектичний підхід базується на засадах діалектики, яка тлумачиться як наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення, взаємозв'язок предметів і явищ, загальний рух, розвиток, логіку і теорію пізнання [17].

Теоретико-прикладне значення діалектичного підходу до формування технологічної культури керівника ЗНЗ полягає у наступному:

– розумінні сутності діалектичного підходу до реалізації основних видів управлінської діяльності, які взаємопов'язані, об'єктивно залежать від педагогічного середовища навчального закладу, процесів навколишньої дійсності, законів природи і розвитку суспільства;

– формуванні у керівника ЗНЗ і педагогів наукового світогляду, формуванні у них методів наукового пізнання, науково-пошукової управлінської діяльності;

– застосуванні методу моделювання управлінських процесів в аспекті діалектико-матеріалістичної теорії пізнання, сутність якої полягає у сходженні від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього – до практики;

– забезпеченні у процесі управління єдності чуттєвого і раціонального, конкретного і абстрактного, емпіричного і теоретичного;

– виявленні та розкритті сутності причинно-наслідкових зв'язків у явищах, процесах, об'єктах вивчення.

Синергетичний підхід − один із пріоритетних наукових підходів, який широко використовується в соціально-педагогічних дослідженнях. Його основою є відносно нова наука – синергетика. Семантичне значення терміна „синергетика" у перекладі з грецької мови означає: "sun" (з, разом, спільно), „ergon" (робота, діяльність) [1, с.639]. Тому в наукових працях поняття „синергетика" тлумачиться як „узгоджена дія", „спільна дія," „співробітництво".

Синергетичний підхід до формування технологічної культури керівника ЗНЗ передбачає таке:

– знання і розуміння сутності технологічної культури як складової управлінської культури керівника, як міждисциплінарної науки, побудованої на інтеграції низки наук (філософії, соціології, політики, культурології тощо);

– розгляд технологічної культури у взаємозв'язку та взаємовпливі з іншими видами культури (організаційною, комунікативною, мовленнєвою тощо);

– урахування об'єктивних взаємозв'язків і взаємозалежності між технологічною культурою реалізації функціональних обов'язків та імперативними видами управлінської діяльності керівника ЗНЗ;

– формування культури синергетичного мислення, яке забезпечує цілісність світобачення, актуальних проблем ЗНЗ, перспективи їх розвитку;

– діалектичне і цілісне сприйняття проблем управлінської культури та її різновидів на основі фундаментальних принципів їх взаємозв'язку і багатовекторного розвитку.

Компетентнісний підхід. В умовах істотних змін у соціальній, інформаційній, технологічній сферах суспільного життя докорінно змінюється тип культури, для якої розуміння освіти як суми знань втрачає свою доцільність. Це пов'язано зі зміною феномена знання і його співвідношення з соціальною практикою: систематичне неперервне отримання інформації стає пріоритетним у професійній діяльності людини і умовою сучасного виробництва. „Пріоритет самостійності й суб'єктивності індивіда у сучасному світі вимагає зміцнення загальнокультурного фундаменту освіти, формування вмінь мобілізувати свій особистісний потенціал для вирішення різного роду соціальних, екологічних та інших проблем, розумного морально доцільного перетворення дійсності", − зазначають В.А.Болотов і В.В.Сєрікова [26, с. 131].

За аналогією до розкритої вище сутності освітньої компетентності можна окреслити компетентнісні основи формування технологічної культури керівника школи. При цьому потрібно виходити з того, що компетентність культурологічного характеру формується на основі знань сутності поняття „культура", його тлумачення різними вченими; професійних знань, зокрема теорії управління соціально-педагогічними системами; основних управлінських функцій, видів управлінської діяльності, технологізації та технізації процесу їх здійснення; знання основ менеджменту, сутності глобалізаційних процесів у галузі світової і національної культури.

Інформаційний підхід до формування технологічної культури керівника ЗНЗ зумовлюється тенденцією інтенсивного формування інформаційного суспільства, інформатизацією суспільних процесів, підвищенням рівня інформаційних потреб суб'єктів управління.

У контексті теми дослідження культурологічна інформація розглядається як відомості про стан розвитку культури в Україні на національних засадах, окремих її галузей ( політичної, економічної, правової, філософської, художньої тощо), культури у зарубіжних країнах. Важливою для керівника школи є інформація про досягнення в галузі теорії управління соціально-педагогічними системами, сучасні дослідження управлінських функцій, видів управлінської діяльності та технології їх здійснення, комп'ютерні технології і можливості їх використання в управлінні школою.

Висновки. Отже, теоретичними аспектами формування технологічної культури є розуміння сутності понять „культура", „технологічна культура" як одного із її різновидів; „технології" та основних принципів її побудови; наукові підходи до формування технологічної культури керівника та умови їх реалізації.

Список використаної літератури

1. Словарь иностранных слов / под ред. И.В.Лехина и проф. Ф.Н.Петрова. – М. : Гос. изд-во. иностр. и национ. словарей, 1954. – 853 с.

2. Кримський С.Б. Наука як феномен культури / С.Б.Кримський // Наука і культура: Україна : щорічник. – Вип. 21. – К. : Тов-во „Знання Української СРР", 1987. – С. 132-136.

3. Палеха Ю.А. Ключі до успіху, або Організаційна та Управлінська культура : навчальний посібник / Ю.А.Палеха. – К. : Вид-во Європейського університету, 2002. – 337 с.

4. Моль А. Социодинамика культуры / А.Моль. – Пер. с франц. / вступит. статья, ред. и примеч. Б.В.Бирюкова. – М. : Прогресс, 1978. – 406 с.

5. Межуев В.М. Культура как философская проблема / В.М.Межуев // Вопросы философии. – 1982. – № 10. – С. 53-62.

6. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука (логико-методолрнический анализ) / Э.С.Маркарян. – М. : Мысль, 1983. – 284 с.

7. Новий тлумачний словник української мови : у трьох томах. – Вид. друге, виправлене / уклад. Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – К. : Аконіт, 2006. – Т.2. – 928 с.

8. Социология : учеб. пособ. [для студентов высших учеб. Заведений] / под общей ред. проф. В.П.Андрущенко, проф. Н.И.Горлача. – Харьков, 1996. – 687 с.

9. Бондеревская Е.В. Педагогіка: Личность в гуманистических теориях и системах воспитания / Е.В.Бондеревская, С.В.Кульневич. – Ростов-на-Дону : Творческий центр „Учитель", 1999. – 360 с.

10. Каган Н. Философия культуры / Н.Каган. – СПб. : ТООТК „Петрополис", 1996. – 393 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...