WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ - Реферат

Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ - Реферат

Аналізуючи зміст окреслених автором складових технологічного аспекту культури управління, неважко помітити, що в них переважно розкривається одна із управлінських функцій – „вироблення і прийняття управлінських рішень", а також технології її реалізації у практичній діяльності керівника. При цьому саме технологічна культура простежується неповною мірою. Наприклад, технологія розроблення стратегічного плану підприємства автором представлена такими діями керівника: вибір способу дій, програм і процедур досягнення цілей; добір працівників для виконання поставлених завдань; визначення видів необхідних ресурсів, їх розподіл; побудова процедур прийняття рішень; організація виконання тактичних завдань [3]. При цьому не розглядається низка питань: якою має бути культура добору працівників для виконання поставлених завдань? яким має бути технічне забезпечення виконання управлінського рішення? Зрозуміло, що кожна з основних управлінських функцій має свої особливості, а відтак – особливості технологічної культури їх реалізації.

Основоутворювальним компонентом технологічної культури керівника ЗНЗ є сутність поняття „технологія" , тобто сукупність знань про способи і засоби здійснення освітньо-виховних і управлінських процесів. У науці та педагогічній практиці поняття „технологія управлінської діяльності керівника ЗНЗ" тлумачиться як раціональний алгоритм реалізації функцій управління, який передбачає врахування специфіки керованого педагогічного явища, об'єкта, процесу, ситуації. „Технологія управління – це поєднання кваліфікаційних навичок, інфраструктури і відповідних професійних знань керівника, необхідних для здійснення перетворень, матеріальних і трудових ресурсів. Це стратегія – тактика – техніка задіяних сил, засобів, методів на всіх етапах управлінського циклу" [3, с. 156]. Щодо культури управління школою, то вона забезпечує підвищення ефективності функціонування і розвитку кожної окремо взятої її структурної підсистеми; базується на теорії управління, модернізованому змісті управління, наукових підходах до управління, сучасних інформаційних технологіях і механізмах.

Відомо, що науковий підхід передбачає розгляд тих чи інших явищ і процесів з позиції конкретної теорії як системи наукових знань про будь-яку сукупність об'єктів, що дозволяє пояснити і передбачити явища конкретної предметної галузі. У сучасному суспільствознавстві існують різні філософські напрями, наукові школи, течії, які тією чи іншою мірою відображаються в освітньому процесі, а відтак – у технології управлінської діяльності керівника ЗНЗ.

Пріоритетним з-поміж них є гуманізм, тобто система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і виявлення здібностей. Це система, в якій благо людини розглядається як головний критерій оцінки соціальних явищ, а принципи рівності, справедливості, людяності – бажаною нормою стосунків у суспільстві. З цієї точки зору важливу роль відіграє антропософія, яка ставить за мету формування орієнтованого світобачення, спрямованого на дослідження не матеріальних, а духовних цінностей і відповідає на питання щодо сенсу та мети життя людини.

Прагматизм як філософська течія виходить з того, що інтелектуальні і моральні якості особистості закладено в її унікальній природі і їх вияв пов'язаний насамперед з індивідуальним досвідом людини. Прагматизм передбачає кількісне зростання здібностей, даних особистості від природи, якостей та індивідуального досвіду як основної умови самореалізації особистості. Це означає, що ефективність формування культури керівника школи, зокрема і технологічної, значною мірою залежить від його індивідуальних особливостей.

Важливим філософським принципом визначення змісту і форм управлінських технологій є природовідповідність. Його сутність полягає в тому, що у процесі управлінської діяльності керівника ЗНЗ враховуються його природні здібності, які є основою його діяльності [4].

У формуванні технологічної культури керівника школи важливу роль відіграє також психологічний індивідуальний процес, який привів людство до сучасного рівня цивілізації, – мислення, тобто процес пізнання людиною об'єктів і явищ навколишнього світу та їх властивостей, розв'язання життєво важливих задач, пошуку невідомого, передбачення майбутнього. В силу цього психологічні основи управлінських технологій є предметом розроблення та реалізації. Але у всіх випадках професійна діяльність і професійні стосунки керівника проявляються специфічно у його культурі управління.

Технологічну культуру процесу управління школою можна подати у вигляді переліку різних управлінських процедур, методів і способів їх рішення. На думку Л.В.Васильченка, технологічний компонент управлінської культури включає засоби і прийоми управління педагогічним процесом, тобто є когнітивно-діяльнісною складовою [11]. Для його здійснення керівнику школи необхідні оперативні знання, які безпосередньо впливають на характер активності керівника у його професійній діяльності. Функцію оперативних знань виконують знання теоретичного характеру, які існують у професійній свідомості сформованими поняттями, алгоритмами і програмами професійних дій. Оперативні знання керівника школи поєднують два блоки: професійні та управлінські. Професійні знання – це знання педагогіки, психології, теорії управління педагогічними системами, санітарії і гігієни педагогічної праці тощо. „Сучасний керівник – це людина, яка чітко усвідомлює мету функціонування, розвитку школи і відповідного внутрішньошкільного управління, а також володіє засобами постановки мети. Тому ще одна група вимог до керівника сучасної школи пов'язана зі змістом управлінської діяльності й усвідомленим розумінням конкретних управлінських функцій" [11, с.15].

У нашому дослідженні виходимо з визнання основних класичних управлінських функцій керівника школи, якими є такі: вироблення і прийняття управлінських рішень; організація; регулювання, коригування; облік і контроль [24]. Тому управлінські знання керівника школи розглядаємо, перш за все, як знання сутності основних функцій управління, володіння способами їх реалізації у практичній діяльності, знання професійно-творчого потенціалу педагогічного колективу, можливостей учнівського колективу школи, володіння новітніми технологіями (зокрема – і комп'ютерними), здійснення контрольно-аналітичної діяльності.

Аналіз сучасних досліджень дає підстави для висновку: з-поміж різновидів управлінської культури (економічна, політична, філософська, правова, художня, організаційна, інформаційна, інноваційна, професійна, комунікативна, духовна, екологічна, емоційна, естетична, валеологічна, моральна тощо) найменш дослідженою залишається технологічна культура, незважаючи на те, що вона є фактично універсальною, оскільки вона – в основі кожного із різновидів управлінської культури.

Варто зазначити, що у дослідженні „Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання" [25] теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено зміст, методи, форми, організаційно-педагогічні умови формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання. В.Г.Лолою здійснено також аналіз проблеми формування технологічної культури з соціально-педагогічних позицій, розглянуто генезис поняття "технологічна культура" та обґрунтовано модель формування технологічної культури майбутнього фахівця як складової його професійно-педагогічної культури (цілі, педагогічні завдання, зміст, форми, методи роботи, суб'єкти формування, критерії ефективності, результати). Автором виявлено організаційно-педагогічні умови формування технологічної культури студентів індустріально-економічного факультету педагогічного ВНЗ, критерії і рівні її сформованості.

Однак поза увагою дослідників і нині залишаються питання наукових підходів до формування професійно-педагогічної та управлінської технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. На наш погляд, незалежно від особливостей управлінських функцій, дослідження проблеми формування технологічної культури їх реалізації у практичній діяльності керівника ЗНЗ має здійснюватися з позицій системного, діалектичного, синергетичного, компетентнісного та інформаційного наукових підходів.


 
 

Цікаве

Загрузка...