WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів - Реферат

Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів - Реферат

Учений М.Романенко вважає, що "запровадження інтерактивних технологій і тренінгово-проективних методик на сьогодні виглядає як найбільш перспективна база технологічного оновлення післядипломної педагогічної освіти. Цей процес зорієнтований на розвиток пізнавальних компетенцій педагогів..." [18, с.38]; науковець Л.Набока також висловлює думку, що "під час організації навчання дорослих необхідно більше використовувати дослідні, практичні дії, "круглі столи", дискусії, самостійні форми пошуково-дослідної, проектної роботи; колективні форми (робота в групах, проектних колективах і т.п.) [13, с.49]; вчені Л.Даниленко, В.Паламарчук зробили висновок, що "чим вищий рівень професійної компетентності фахівця, тим більшою має бути частка інтерактивних форм і методів роботи з ним у навчальному плані" [3, с.21] (мається на увазі навчальний план КПК); а дослідниця І.Москаленко наголошує, що саме застосування інтерактивних технологій у процесі підвищення педагогічної майстерності сучасного вчителя "сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу" [11, с.47] .

У розробленнях питання підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти варто врахувати положення праці В.Семиченко, яка вважає, що діяльність викладача системи післядипломної педагогічної освіти характеризується більшою складністю (ніж загальноосвітньої чи вузівської), підвищеним ступенем емоційного напруження, вимагає ... "більш високого рівня кваліфікації" [20, с.57], тому до його діяльності висуваються особливі вимоги, процедури роботи зі слухачами передбачають "усвідомлення та позитивне реконструювання життєвого і професійного досвіду" [20, с.57], професійного моделювання, конструювання, прогнозування як умови подальшого професійного і особистісного зростання вчителя.

Практична реалізація проблеми. Зважаючи на виявлені та зазначені вище сучасні підходи до навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, можемо стверджувати, що у змісті та організації навчального процесу в Київському обласному педагогічному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів встановлені принципи реалізуються повною мірою. Проілюструємо це на прикладі підвищення кваліфікації вчителів-словесників (української мови і літератури, зарубіжної літератури). Насамперед варто зазначити, що під час курсів підвищення кваліфікації та проведення заходів міжкурсового періоду як форма організації навчання активно практикуються тренінгові заняття, застосовуються інтерактивні методи і прийоми навчання кооперативного навчання, проблемне навчання, методи і прийоми технології розвитку критичного мислення тощо.

Для прикладу, для зазначеної категорії слухачів підвищення кваліфікації як складова професійного модуля навчального плану проводиться заняття "Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти", на якому розкривається низка актуальних питань: цивілізаційні виклики ХХІ століття, що детермінують потребу життєвої компетентності особистості; завдання системи середньої загальної освіти в контексті сучасних потреб суспільства; поняття про компетенції, компетентність особистості; компетенції, якими повинен володіти випускник ЗНЗ; сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ. Зрозуміло, що викладач, наголошуючи на потребі активного, особистісного орієнтованого навчання, це заняття проводить у формі навчального тренінгу, під час якого значну кількість інформації педагоги засвоюють, працюючи у парах (наприклад, питання "Цивілізаційні виклики ХХІ століття, які детермінують потребу життєвої компетентності особистості в суспільному житті, освіті, економіці, політиці, культурі, соціальних відносинах" педагоги засвоюють за допомогою методу навчання "Читаємо і запитуємо" освітньої технології розвитку критичного мислення) і групах (вивчення низки питань теми – "Сутність особистісно орієнтованого навчання, порівняння традиційної моделі навчання з особистісно орієнтованою"; "Мета та особливості компетентнісно спрямованої освіти"; "Ролі педагога, які він повинен виконувати натепер у навчально-виховному процесі"; "Компетенції, якими повинен володіти вчитель, його компетентність" – здійснюється на основі застосування інтерактивного методу навчання "Ажурна пилка"). Тобто під час навчання слухачів КПК питання сучасних підходів до навчання учнів розкривається як за допомогою змісту навчання, так і на основі його організаційних форм – інтерактивних методів і прийомів навчання, тренінгових навчальних занять, проблемності у засвоєнні навчального матеріалу тощо.

Інші заняття цього модуля – "Активні методи, прийоми і форми навчальної діяльності у процесі вивчення української мови і літератури" – проводяться у формі навчального тренінгу і практичного заняття, під час яких, звичайно, застосовується проблемне запитання для створення проблемної ситуації як для активізації навчальної діяльності слухачів, забезпечення умов для їхньої практичної навчальної роботи, так і з метою практичного засвоєння вчителями особливостей реалізації проблемного підходу до навчання учнів під час викладання предмета. Так, під час розглядуваного заняття на традиційних КПК використовується проблемне запитання "Чому в сучасності вчитель, за висловом К.Юнга, "приречений бути компетентним"?"; на цьому ж занятті під час авторських курсів підвищення кваліфікації О.О.Дем'яненко "Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури" для вчителів зарубіжної літератури у кінці заняття педагоги дають відповідь на проблемне запитання "Як Ви вважаєте, чи взаємопов'язані компетентність особистості та її здатність до творчості і як саме?"; а на авторських курсах І.П.Ющука, С.І.Мірошник з проблеми "Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури" пропонується проблемне запитання "Чи взаємопов'язані, на Вашу думку, мислення і мовлення та компетентність особистості та яким є цей зв'язок?".

Або, для прикладу, у процесі заняття питання "Проблемне навчання у процесі вивчення літератури" розкривається за допомогою методу проблемного викладу матеріалу, у ході чого слухачі після певного змістового блоку навчальної інформації пропонують відповіді на підпроблему з тим, щоб на цій основі сформулювати власне бачення розв'язання проблемного запитання.

Для цього використовується і моделювання, коли у ході навчального заняття відтворюється (моделюється) процес вивчення певної навчальної теми (або її фрагмента) із використанням активних та інтерактивних методів і прийомів навчання: при цьому викладач (слухач) виконує роль учителя, а інші члени групи – учнів.

Такі підходи до навчання забезпечують для кожного вчителя можливість визначення та чіткого усвідомлення власних переконань, ставлень, поведінки у подальшій професійній діяльності (тренінг передбачає обов'язкову рефлексію у кінці заняття); розуміння впливу один на одного учасників навчання, зворотного зв'язку (цьому сприяє міжособистісне і міжгрупове спілкування, відкрите обговорення питань, аналіз їх з різних точок зору тощо); створюють сприятливе навчальне середовище, в якому кожен може змінюватися, виправляти свої слова, дії, які є невідповідними; сприяють узагальненню та усвідомленому використанню досвіду інших учасників або груп у власній подальшій діяльності; зменшенню стереотипів та упереджень; удосконаленню рефлексії та само рефлексії педагогічних працівників і, безперечно, розвивають комунікативну компетентність педагогів тощо. Такий висновок зроблено на основі аналізу відповідей педагогічних працівників на тренінгових заняттях під час рефлексії, типовими серед яких є такі: "Усвідомив сутність інтерактивного навчання", "У подальшому викладання предмета буду організовувати на основі компетентнісно орієнтованого підходу", "Здобув нові знання, удосконалив уміння, а окремих – набув", "Практично засвоїв методику використання інтерактивного навчання", "Навчився співпрацювати у групі" тощо, що свідчить про актуальність і значущість реалізації компетентнісного орієнтованого підходу в навчанні дипломованих педагогічних працівників.

Вважаємо, що рефлективність у навчанні реалізується і під час обговорення після застосування певного активного (інтерактивного) методу навчання питання "В якій ситуації (під час вивчення якого навчального матеріалу доцільно застосовувати засвоєний практично метод (прийом) навчання?". Розглядувані навчальні заняття (тренінги, практичне) також, зазвичай, завершуються визначенням-рефлексією на основі методу навчання "Займи позицію". Учителям пропонується твердження "У подальшому викладання свого навчального предмета я буду організовувати насамперед на основі компетентнісно орієнтованого, проблемного і особистісно орієнтованого підходів" та позиції-твердження "Так", "Певною мірою", "Не визначився", "Ні". Така ситуація самовизначення, як і відповіді на проблемні запитання, є як навчальною діяльністю, що забезпечує професійний та особистісний розвиток педагогів, так і самооцінюванням власного рівня розвитку і компетентності і умовою, що може стати поштовхом до подальшого саморозвитку вчителя.


 
 

Цікаве

Загрузка...