WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу - Реферат

Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу - Реферат

Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу

Політичні та соціально-економічні процеси в Україні передбачають зрушення і в системі вищої освіти. Україна прагне бути європейською державою, тому модернізація вищої освіти має відбуватися в межах Болонського процесу, метою якого є створення до 2010 року європейського освітнього простору в державі. Це повинно підвищити здатність випускників вищих навчальних закладів освіти до працевлаштування, розширити мобільність фахівців, збільшити конкурентоспроможність європейської вищої школи.

Однією з передумов входження країн Європи до єдиного освітнього простору є трансформація національних систем вищої освіти у напрямі їх адаптації до сфери праці. Визначальним стає працевлаштування випускника вищого навчального закладу як інтегрований результат процесу освіти і професійної підготовки, а не сам процес навчання з його змістовими, часовими та організаційними ознаками [1].

Підготовка у ВНЗ фахівців, здатних до управлінської діяльності, – актуальна проблема в сучасних економічних умовах, адже сьогоднішня сфера економіки і бізнесу потребує висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійного мислення, прийняття відповідальних рішень у галузі економіки та управління. Завдання підготовки економістів-управлінців можна вирішувати у вищому навчальному закладі, підвищуючи рівень викладання фахових економічних дисциплін, цілеспрямовано формуючи у студентів управлінські вміння і навички, розвиваючи управлінські здібності, зокрема на основі створення психологічних умов для їх розвитку.

Алгоритм виявлення майбутніх економістів, схильних до управлінської діяльності, є досить складним. У підготовці майбутніх економістів до управлінської діяльності в умовах навчання у вищому навчальному закладі виокремлюємо кілька етапів.

Перший етап – це діагностика індивідуально-психологічних особливостей, виявлення природного потенціалу та психологічний відбір серед студентів, які оволодівають певною професією економічного спрямування, тих, хто має бажання та необхідні сприятливі психофізіологічні якості (природні задатки), інші індивідуально-психологічні властивості, необхідні для здійснення управлінської діяльності.

На другому етапі проводиться поглиблене психологічне обстеження з виявлення психологічних і соціально-психологічних властивостей, необхідних для розвитку професійно важливих якостей управлінця, врахування потенційних можливостей студентів з метою підвищення ефективності професійного навчання і підготовки їх до управлінської діяльності. Знання індивідуально-психологічних особливостей студентів дозволить визначити напрями третього етапу психологічної підготовки.

На третьому етапі проводиться безпосередня професійно-психологічна підготовка, спрямована на розвиток здібностей до управлінської діяльності та професійно важливих психологічних якостей студентів – майбутніх економістів-управлінців – з використанням методів активного психологічного (індивідуальне консультування, що включає інформування студентів про їхні психологічні особливості, створення позитивної мотивації до самореалізації; проведення психологічних тренінгів для цілеспрямованого розвитку управлінських здібностей) та педагогічного (професійно-орієнтоване навчання з розвитку вмінь і навичок, необхідних для здійснення фахівцями економічного профілю управлінської діяльності) впливів.

Отже, психологічна підготовки починається з діагностики особистісного потенціалу студентів, які вступили до навчального закладу. Результати психодіагностики дають інформацію про потенційні можливості студентів-першокурсників щодо їхніх психофізіологічних і соціально-психологічних властивостей.

Професійно важливі якості управлінця, основою яких є наявні природні передумови, – конкретні психофізіологічні базові характеристики – можуть розвиватися як у реальних виробничих умовах, так і в умовах професійного навчання. Одним з ефективних методів створення умов, наближених до реальних виробничих ситуацій, є організація та проведення спеціалізованих соціально-психологічних тренінгів.

У результаті проведених досліджень доведено, що під час традиційного професійного навчання у студентів, майбутніх економістів, не відбувається суттєвих змін у рівнях розвитку показників психологічних підструктур, які забезпечують успішне виконання управлінських функцій. Це свідчить про те, що оптимальний рівень розвитку управлінських здібностей студентів, майбутніх економістів, не досягається лише за допомогою фахової підготовки – його уможливлення вимагає спеціальної підготовки, застосування засобів соціально-психологічного впливу. Тому основною метою статті є теоретичний аналіз тренінгового компонента програми активного соціально-психологічного навчання з розвитку управлінських здібностей в умовах навчального процесу економічного вузу.

Відповідно завдання, які ставимо, – розглянути систему соціально-психологічних тренінгів з розвитку управлінських здібностей і професійно важливих якостей управлінця, яка може бути реалізована в умовах реформування вищої освіти відповідно до Болонського процесу.

Програма тренінгових занять зі студентами з теми "Розвиток професійно важливих якостей управлінця" передбачає розвиток комунікативних навичок, асертивної поведінки, креативності мислення, розвиток навичок вирішення проблемних виробничих ситуацій, прийняття зваженого управлінського рішення, удосконалення навичок роботи з інформацією, моделювання ситуацій ділової взаємодії. Тренінг містить, крім практичного, й інформаційно-практичний блок, в якому передбачено засвоєння інформації про стилі керівництва, поведінки особистості в конфліктних ситуаціях, її ролі у розвитку власних професійних та життєвих компетенцій тощо. Для визначення ефективності тренінгу доцільно проводити попереднє і заключне тестування та анкетування. Найбільш ефективним є використання таких методик [2]:

1) опитувальника рівня суб'єктивного контролю Є.Ф.Бажина;

2) методики діагностики типу поведінки особистості у конфліктній ситуації Томаса-Кілманна;

3) методики оцінки стилю керівництва;

4) психогеометричного тесту "Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур";

5) проективної методики "Обери свій характер";

6) експрес-діагностики творчого мислення.

Отже, тренінг як метод активного психологічного впливу є методом суто професійного навчання та ефективним засобом цілеспрямованого розвитку професійно важливих якостей управлінця у студентів, майбутніх економістів. Окрім цього, налагоджена система психологічних тренінгів особистісного розвитку в системі професійного навчання у вищому навчальному закладі, на нашу думку, дає можливість студентам оволодіти методами досягнення індивідуальної успішності. Тобто досягнення у майбутньому життєвого та професійного успіху стає не стільки наслідком сприятливого зовнішнього соціально-економічного середовища, скільки справою життєтворчості самого студента.

Окрім запропонованого автором тренінгу з розвитку управлінських здібностей у студентів, варто використати тренінговий курс, який складається з декількох незалежних блоків.

Так, упровадження тренінгу "Проблеми вибору" допомагає студентам усвідомити зроблений професійний вибір і сприяє пошуку активних способів самореалізації; тренінгу "Система прийняття обґрунтованих рішень" – ознайомленню майбутніх управлінців з технологіями пошуку оптимальних управлінських рішень і способами їх реалізації; тренінг "Ефективне спілкування – запорука професійного успіху" засвоєнню психологічних закономірностей спілкування, підвищенню рівня наявних комунікативних навичок.

Цикл тренінгів "Школа успішної кар'єри" спрямований на практичне засвоєння студентами психологічних умінь ефективної взаємодії, запуск особистого "механізму успішності".

Тренінг з розвитку конкурентноздатності готує студентів до подолання стресів оцінних ситуацій, наприклад, процедури співбесіди під час працевлаштування. Тренінг "Профілактика психологічного маніпулювання та контролю свідомості" розвиває такі психологічні якості, як критичність мислення, рефлексію, асертивність поведінки.

Запропоновані тренінги є також ефективною формою професійного навчання, адже, окрім розширення інформаційного простору в обраній економічній і управлінській діяльності, студенти мають можливість опанувати корисні практичні прийоми, навички, конкретні психологічні технології.

Основні завдання, які можна вирішувати у процесі проведення зазначених тренінгів із студентами, є такими:

– засвоєння та розширення знань про управлінську діяльність, її особливості в розрізі сучасного виробництва;

– розвиток і вдосконалення управлінських здібностей;

– формування і закріплення мотивації до управлінської діяльності;

– засвоєння методів становлення команди, оволодіння навичками ефективної командної роботи;

– удосконалення особистісних психологічних якостей;

– розвиток професійно важливих якостей, необхідних майбутньому керівнику [3].

Прояв професійного інтересу до управлінської діяльності у студентів, створення умов з метою розвитку професійних здібностей для здійснення майбутніми економістами управлінських функцій спонукало до розроблення програми і запровадження у навчальний процес професійно зорієнтованого курсу "Психологія менеджменту".


 
 

Цікаве

Загрузка...