WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури - Реферат

Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури

Педагог повинен піклуватися про здоров'я учнів. Це – аксіома. У світлі сумних подій, які сталися останнім часом у зв'язку з уроками фізичної культури та спортивними тренуваннями, Міністерство освіти й науки України має намір переглянути фізкультурні нормативи у школах. За словами Міністра освіти і науки Івана Вакарчука, необхідно запропонувати реальні навантаження для кожного, хто займається фізичними вправами [1]. На спільному засіданні колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з питання удосконалення системи фізичного виховання учнівської та студентської молоді у навчальних закладах (Київ, 11.11.2008 рік) акцентовано увагу на необхідності суттєвих змін у змісті й організації фізичної культури учнів та студентської молоді; здійснення заходів, спрямованих "на збереження і подальше вдосконалення в навчальних закладах фізичного виховання та його інфраструктури як найбільш ефективного способу зміцнення здоров'я, забезпечення фізичної надійності та готовності до активної життєдіяльності учнівської та студентської молоді, формування здорового способу життя". Зазначено, що розроблення нормативів фізичного навантаження повинне ґрунтуватися на показниках здоров'я дітей та можливостей організму дитини їх виконувати. Пріоритетним показником при цьому має стати рівень фізичної працездатності та адаптаційних можливостей організму дітей, який надає інформацію про процеси відновлення фізичного стану організму після виконання навантаження; свідчить про рівень функціональних резервів серця [2]. Отже, диференційований підхід до роботи учнів на уроках фізичної культури має ґрунтуватися, перш за все, на рівні адаптаційних можливостей організму кожного, хто займається фізичними вправами.

Останнім часом з'явилася також тенденція звільнення від уроків фізичної культури значної кількості учнів. Означений документ (довідка) помилково надає можливість учням просиджувати урок фізичної культури, не виконувати ніяких фізичних вправ, що також не сприяє відновленню їхнього стану після перенесених хвороб.

Двох уроків фізичної культури на тиждень також недостатньо – це доведено багатьма дослідженнями. Йдеться про безперервний процес, спрямований на індивідуальне фізичне вдосконалення особистості. Тому стає актуальною проблема розроблення і впровадження такої педагогічної технології фізичного виховання учнів, яка б сприяла підвищенню ступеня активності кожного відповідно до його реального стану здоров'я, самопочуття, підготовленості. Вважаємо, що це повинна бути технологія формування навичок фізичного самовдосконалення учнів, однією із складових якої є рейтингова система оцінювання.

Аналіз досліджень і публікацій. Підґрунтям зазначеної вище технології визначено таке:

- принципи гуманістичної педагогіки і психології, на основі реалізації яких має здійснюватися реформування системи фізичного виховання (Таблиця 1);

- тлумачення особистісно зорієнтованого підходу у викладі Е.Степаненкової: "Це методологічна орієнтація у педагогічній діяльності, яка дозволяє засобом опори на систему взаємопов'язаних понять, ідей і способів дій забезпечити і підтримати процеси самопізнання, самобудування і самореалізації особистості дитини, розвиток її неповторної індивідуальності" [3, с. 69];

- концепція компетентнісного підходу до навчання й виховання учнів [4];

- основні положення моделі людини фізично культурної (В. Якимович [5]); моделі формування фізичної культури учнів в умовах диференційованого навчання (О.Аксьонова [6]);

- трактування дефініції "фізична досконалість особистості" у викладі М.Богена [7], Е.Степаненкової [4] (таблиця 2).

Таблиця 1

Принципи гуманістичної педагогіки та психології в системі фізичного виховання

ПРИНЦИПИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Посилення уваги до особистості кожної людини як до найвищої соціальної цінності

Повноцінне урахування індивідуальних морфофункціональних і психологічних особливостей людини

Перетворення учня з об'єкта соціально-педагогічного впливу педагога на суб'єкт активної творчої діяльності на засадах розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення і самовизначення

Обов'язкова відповідність змісту фізичної активності ритмам вікового розвитку людини і фундаментальним закономірностям цілеспрямованого перетворення її фізичного потенціалу

Демократизація відносин учителя й учнів

Надання свободи вибору форм та інтенсивності занять, що буде сприяти фізичному вдосконаленню і зміцненню здоров'я

Формування в людини мотивації до різнобічного і гармонійного розвитку

Перехід від системи, яка орієнтована на формування лише певних фізичних якостей, умінь і навичок, до системи, яка формує здоровий спосіб життя і фізичну культуру особистості, суспільства

Таблиця 2

Аналіз дефініції "фізична досконалість" у літературних джерелах

Автори

Основні позиції, які пов'язані з:

фізичним розвитком і підготовленістю

категоріями моралі та етики

різнобічною підготовкою

мотивацією

навичками здорового способу життя

Боген М.М.

Сходження до наступного ступеня розвитку, що має головну ознаку – прогрес у розвитку

Демонстрація високої моральності спрямованості, діяльності та вчинків

Єдність здоров'я, сили, спритності, краси

Мотив фізкультурної активності особистості

Предмет задоволення потреби у здоров'ї, силі, спритності та красі

Степаненкова Е.Я.

Рівень фізичного розвитку

Результат повноцінного використання фізичної культури

Оптимальна фізична підготовленість, гармонійний психофізичний розвиток

Високий ступінь розвитку індивідуаль-

ного фізичного обдарування

Узгодження багаторічного збереження здоров'я з підвищенням біологічної надійності організму

Отже, фізична досконалість – це результат процесу задоволення потреби у здоров'ї, силі, красі, спритності, що набувається у процесі систематичного повноцінного використання цінностей фізичної культури за умов позитивної мотивації на фізкультурну активність, прогресивні індивідуальні показники співвідносно з категоріями моралі й етики (Рис. 1). Фізичне вдосконалення – соціально-педагогічний процес, спрямований на формування високого рівня індивідуальної фізичної культури кожного учня; його ідеальною метою є фізична досконалість особистості.

Рис. 1. Ідеальна мета – фізична досконалість особистості

Ключовими поняттями у рейтинговій системі оцінювання активної діяльності учнів на уроках фізичної культури вважаємо дефініції "рейтинг", "лідер", "досконалий". Поняття "рейтинг" трактується так: "1. Показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, ... що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням та ін. і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.... 3. Становище спортсмена серед йому подібних, що оцінюється певним числом балів..." [8]; "... це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища" [9]. Терміни "лідер", "лідирувати" мають такі пояснення: "2. Про того, хто посідає провідне місце серед інших, подібних. 3. Особа чи група осіб, що йде першою в якому-небудь змаганні."; лідирувати: "Іти першим у якому-небудь змаганні, бути лідером (у 2 знач.). // Займати (зайняти) ведуче місце серед інших, подібних (про що-небудь)" [8]. Поняття "досконалий" трактується так: "1. Який має потрібний ступінь довершеності. // Який визначається повнотою позитивних якостей; довершений. 2. Повний, абсолютний" [8].

У зв'язку з вищезазначеним, метою статті є визначення основних компонентів рейтингової системи оцінювання активної діяльності учнів як складової моделі формування навичок фізичного самовдосконалення.

Результати дослідження та їх обговорення.На основі аналізу літературних джерел визначили основні показники розвитку учнів у процесі формування в них навичок фізичного самовдосконалення, а саме: опанування учнями різними прийомами і способами виконання вправ; уміння учнів укладати комплекси вправ і виконувати їх; здатність учнів швидко орієнтуватися у ситуаціях різної складності; вміння учнів організовувати діяльність, лідирувати у різних її видах.

Кожне із визначених вище показників ідентифікується нами з певним стилем діяльності учнів і відповідним рівнем сформованості в них навичок фізичного самовдосконалення, зокрема: І – "Копія" – копіювання за вчителем, лідером; ІІ – "Вибір" частково самостійний вибірковий стиль діяльності за складеними вчителем (лідером) картками, які видаються учням; ІІІ – "Аналог" – самостійна робота, аналогічна тій, що була на попередніх уроках; ІV – "Лідер" – самостійна діяльність, коли учень має достатньо досвіду для роботи у малій групі з делегованими від учителя функціями або для укладання "авторських" комплексів вправ, ігор тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...