WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури - Реферат

Психолого-педагогічні умови оптимального творчого самозростання учнів старших класів у процесі вивчення української літератури - Реферат

По-третє, під час упровадження дослідницьких, проблемних і творчих завдань різного виду складності педагог повинен враховувати рівень розвитку кожного старшокласника, набутого ним на попередніх етапах літературної освіти (5-8 класи), тобто застосовувати на практиці принцип індивідуалізації навчання. Як вже зазначалося, завдання критично-творчого та творчого рівнів варто використовувати в роботі з усіма учнями, але при цьому потрібно зважати на ступінь його складності. Підтримка, допомога вчителя (роз'яснення, складання плану виконання завдання тощо) також повинна бути вмотивованою. Окрім цього, для успішного виконання певної роботи школяреві потрібно вказати, які знання йому необхідно поповнити самостійно чи надати кваліфіковану допомогу. Можливим також є варіант попередньої редакції вчителем учнівського дослідження.

Орієнтація на особистісний підхід у вивченні літератури старшокласниками, розвиток кожного з них як творчої особистості є визначальними, провідними. Однак маємо враховувати і процесуальну сторону творення, зважаючи на те, що творча діяльність – це процес, розгорнений у часі, для якого притаманні задум та його реалізація [26; 34]. На цю особливість необхідно зважати насамперед тоді, коли школярі, вивчаючи літературу, створюють щось об'єктивно нове. Такими, зазвичай, є власні художні твори [36; 46]. Тому вчителеві-словеснику потрібно не вдаватись до вузьких часових обмежень, а надати учням час для обдумування задуму, його здійснення, доопрацювання твору (мови, сюжетних деталей тощо). Лише за такої умови доробок кожного старшокласника буде вартісним, повноцінним і цікавим.

Серед психолого-педагогічних умов, які забезпечують оптимальне формування і розвиток творчої діяльності учнів, як один із важливих факторів визначено педагогічний компонент [4; 13; 19; 23; 29; 32; 37; 44 та ін.]. Так, учений В.Ф.Моргун зазначає, що "розвиток творчих здібностей можливий лише за умови високого рівня творчої активності та творчого потенціалу вчительського колективу" [23, с.7]. На цю закономірність – залежність творчого становлення школяра від особистості учителя – вказано також у класичній педагогіці. К.Д.Ушинський стверджував, що "тільки особистість може впливати на розвиток і становлення особистості... Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу... не зможе замінити особистості у справі виховання" [44, с.191]. Отже, здатність до творення в учня може сформувати і розвинути лише творчий учитель.

Вагомим у розвитку творчої діяльності старшокласників під час літературної освіти є питання про правильний вибір методів, прийомів навчання, завдань різних видів. Надання переваги тому чи іншому методу в кожній навчальній ситуації зумовлюється багатьма факторами, серед яких, насамперед, потрібно враховувати такі: специфіку української літератури як предмета, мету, яку ставить учитель, плануючи навчальне заняття, етап вивчення художнього твору, вікові особливості учнів, бюджет часу, рівень навченості та інші особливості класу й окремих учнів, особистість педагога [5; 10; 28; 39 та ін.].

Зважаючи на сукупність зазначених факторів, вважаємо, що повноцінному творчому самозростанню старшокласників ефективно сприятимуть насамперед методи і прийоми навчання, завдання, що спонукатимуть школярів до активності, ініціативності, самостійності, креативності. Це, на наш погляд, зумовлено і віковими особливостями старшокласників, рівнем уже здобутих учнями знань, набутих умінь. Окрім цього, використання цілісної методичної системи розвитку творчої діяльності старшокласників під час вивчення предмета забезпечить системність і систематичність роботи з розвитку творчої діяльності школярів. Тобто для оптимальної реалізації розглядуваної проблеми варто розробити і впроваджувати систему (методику, методичну систему, персонал-технологію) розвитку творчої діяльності старшокласників під час вивчення української літератури, в якій переважатимуть активні і творчі методи і прийоми навчання, завдання і вправи. Однак зазначаємо, що, надаючи перевагу активному продуктивному навчанню, зовсім не применшуємо ролі і значення інших, а вважаємо за потрібне оптимально поєднувати активні і творчі методи навчання на уроках літератури з репродуктивними (лекцією, поясненням, коментованим читанням тощо).

Визначені психолого-педагогічні умови узагальнюємо в таблиці 1.

Таблиця 1

Психолого-педагогічні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення літератури

Психолого-педагогічні умови

Сутність визначеного компонента системи психолого-педагогічних умов

Мотиваційний компонент

Умотивування творчої навчальної діяльності, розвиток пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації

Пізнавальний компонент

Забезпечення високого рівня знань із предмета

Діяльнісний компонент

Удосконалення вмінь і навичок творчо вчитися у практичній творчій навчальній діяльності на основі розвитку відповідних здібностей

Емоційний компонент

Використання демократичного стилю спілкування, педагогіки співробітництва; повсякчасне створення ситуації успіху; схвалення творчих досягнень школярів

Компонент вікового розвитку

Урахування особливостей вікового розвитку особистості в період навчання в 9-11 класах: розвиток новоутворених якостей характеру: цілеспрямованості, наполегливості, зосередженості, самостійності, сили волі, самоконтролю, обдуманості, критичності; вмінь аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, оцінювання тощо, – а також літературного розвитку старшокласників, особливостей творчого процесу

Компонент керування

Цілеспрямоване впровадження системи (методики) розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності старшокласників

Дидактичний компонент

Реалізація основних концептуальних положень особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного підходу до навчання, дидактичних принципів наступності, системності; врахування протиріч, притаманних навчально-виховному процесу

Педагогічний компонент

Забезпечення високого рівня творчої активності, творчого потенціалу педагогічного колективу

Вважаємо, що процес розвитку творчого самозростання старшокласників на основі творчої навчальної діяльності під час вивчення літератури буде високоефективним та оптимальним за умови дотримання наведених вище психолого-педагогічних умов, які є структурно взаємопов'язаними компонентами. Виявляючи сукупність названих чинників, виходили з принципів демократизації, гуманізації навчально-виховного процесу, його відповідності сучасним суспільним потребам і викликам, підходам і принципам, що провідними в організації навчально-виховного процесу в системі загальної середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Алексеев М. И. Диалектическая природа творчества / М. И. Алексеев // IV семинар по проблемам методологии и теории творчества. – Симферополь, 1984. – С. 19-21.

2. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш. А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991. – 111 с.

3. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 240 с.

4. Андреев В. И. Основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 238 с.

5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

6. Бєлєнок О. Про шляхи формування життєвої компетентності старшокласників в умовах кризового суспільства / О. Бєлєнок // Вересень. – 2004. –№ 4. – С. 4-77.

7. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов : Изд-во Ростовского ун-та, 1983. – 176 с.

8. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...