WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії - Реферат

Психологічний супровід обдарованої дитини як методологічна складова організаційного розвитку гімназії - Реферат

Психологічне здоров'я гімназиста – це створення позитивної "Я-концепції", позитивного психологічного клімату в гімназійному соціумі та встановлення нових відносин співробітництва. Вважаємо, що головне завдання – дати поштовх до прояву внутрішніх сил і можливостей особистості учня, активізувати і використати їх для більш повного і вільного розвитку школяра. Важливу роль відіграють і психологічні ресурси обдарованої дитини. Тому психолог повинен з'ясувати, а потім – і розвинути психологічні ресурси дитини, а саме:

- здатність акумулювати знання про навколишній світ;

- чітке закріплення розрізнення суб'єкта та об'єкта зовнішнього світу;

- забезпечення цілеспрямованої діяльності;

- вибіркове ставлення до дійсності.

Завдання психолога – допомогти дитині у її розвитку, враховуючи особливості обдарованих учнів. На основі тверджень психологів і власних спостережень зробили висновок, що обдарована дитина володіє позитивними якостями і властивостями: виявляє науковий підхід до проблем, підвищену здатність до навчання, швидке оволодіння матеріалом, компетентність, легке та міцне засвоєння матеріалу, нестандартне мислення, оригінальне вирішення завдань, різноманітність інтересів, допитливість розуму, гарну пам'ять, фантазію, уяву, схильність до розвивальних ігор.

Але разом з цим існують так звані негативні супутники розвитку творчої особистості: егоїстичність, завищена самооцінка, комплекс „Я не такий", розкиданість інтересів, зверхність, вразливість, схильність до стресів, демонстративність. Працювати з такими дітьми водночас і цікаво, і важко. Тому пріоритет надається визначенню життєвого досвіду гімназистів, рівня розвитку загальних здібностей кожного, інтересів, інтелектуального розвитку, якостей та акцентуацій характеру обдарованої дитини.

Основна концепція психологічного супроводу в гімназії полягає у своєрідному русі певним „шляхом". Для того, щоб цей рух був успішним, усім учасникам потрібно чітко знати „етапи шляху" та усвідомлювати форми і методи власної діяльності на шляху розвитку гімназії. У нашому навчальному закладі розроблено основні етапи психологічного супроводу обдарованої дитини, кожен з яких має відповідні, відмінні від інших, завдання, зміст, організацію діяльності тощо.

Перший етап – „Комплексна психодіагностика" – це система сучасних технологій психологічного діагностування дітей, учителів і батьків на різних етапах навчання за основними напрямами: „Пізнавальна діяльність", „Якості особистості", „Я – соціум – ми", „Професійна орієнтація".

Так, наприклад, у перший рік навчання вивчаємо стан адаптації учнів до навчання в гімназії, психологічні особливості дитини – темперамент, характер, мотивацію гімназійного навчання. Окрім психодіагностичного інструментарію цей етап включає психологічний аналіз отриманих результатів, аналіз продуктів творчої діяльності учнів та спостереження окремих конкретних випадків навчальної діяльності та поведінки.

Другий етап – „Гімназист". Він полягає у створенні банку даних про психологічні особливості учня, класного колективу за результатами діагностування, яке назвали „Веселка класів". Це робочий матеріал, що постійно поповнюється даними про клас і кожну дитину зокрема.

Це етап розробки рекомендацій і порад щодо розвитку творчих здібностей учня і класного колективу, розробки і добору розвивальних програм, а також групової та індивідуальної розвивальної діяльності з кожним гімназистом для вдосконалення його пізнавальної та емоційно-вольової сфери за програмами „Шлях до успіху", „Я – особистість", „Гімнастика мозку", „Сходинки зростання" тощо. У цей же час реалізується програма „Основи психології" на уроках і факультативних заняттях з психології.

Третій етап – „Педагоги" – включає моніторинг організаторських, рефлексивно-аналітичних, комунікативних здібностей педагога; оцінку творчого потенціалу вчителя; психолого-методичну допомогу та консультування з проблем обдарованості для самовдосконалення педагога; рекомендації щодо роботи самого педагога з обдарованою дитиною – „Психологічна абетка"; роботу психологічного семінару-практикуму для вчителів „Школа партнерства", завданням якого є гармонізація внутрішнього світу педагога, реалізація його професійного зростання і зосередження уваги педагогічних працівників на потребі учня.

Четвертий етап – „Батьки" – має на меті моніторинг соціального статусу родини, умов розвитку обдарованої дитини в родині, діагностування рівня батьківських відносин, психологічну просвіту батьків щодо становлення і розвитку творчої особистості, індивідуальне консультування батьків та надання індивідуальних рекомендацій з розвитку творчої особистості дитини.

Зазначені основні етапи роботи взаємопов'язані та обумовлюють багатовекторність вибору форм роботи з творчим потенціалом дитини.

Окрім того, у роботі психологічної служби використовується градація обдарованості, що була розроблена психологами США Г. Кафом та А. де Хааном, в якій творчий потенціал має 4 рівня: здібний учень, обдарована дитина, яскрава обдарованість гімназиста, високий творчий потенціал дитини; також ураховуються визначені види обдарованості (за Г.Кафом та А.де Хааном) – наукова, інтелектуальна, технічна, літературна, музична, спортивна, артистична, художня. Також розділяємо думку психологів (Д.Векслера, Г.Айзенка, Р.Стернберга, Л.Термена) про те, що креативність є компонентом загальної розумової обдарованості. Тому широко застосовуємо тести на виявлення рівня розвитку інтелекту, часто порівнюємо їх з рівнем творчих здібностей, і ці дані використовуємо у розвивальній роботі з дітьми.

Таким чином, завдяки реалізації психологічного супроводу кожен гімназист усвідомлює власні можливості, готовність до праці, самостійно і свідомо робить свій вибір напряму і профілю навчання. У цьому йому допомагає програма "Основи психології", під час якої учні поетапно дізнаються про свою особистість; індивідуальні, групові консультації психолога; розвивальні програми.

Ефективність психологічного супроводу в закладі визначається за допомогою здійснення оперативного оцінювання психологічного впливу, експрес-діагностики для встановлення рівня та динаміки прогнозування, особистісного зростання та психологічного комфорту, на основі порівняння отриманого результату з розробленою моделлю випускника гімназії та за допомогою анкетування.

Психологічний супровід обдарованої дитини завершується реальним, конкретним результатом, зокрема це:

– визначення спільно з дитиною її інтересів, здібностей, рівня творчого потенціалу, виду обдарованості тощо;

– усвідомлення гімназистом свого багатогранного „Я", тих, хто оточує, формуванням сукупності уявлень про себе, свій внутрішній світ;

– розуміння сутності пізнавальної діяльності – мислення, пам'яті, уяви, тренінг творчої уяви та мислення;

– формування таких якостей мислення, які дозволяють учневі по-новому сприймати навчальний матеріал із забезпеченням зворотного зв'язку;

– навчання гімназистів новим способам дій і поведінковим реакціям, експериментування з новими стратегіями і стилями поведінки;

– формування міжособистісних стосунків в класі, засвоєння законів психологічної сумісності, засобів ефективної групової діяльності;

– допомога гімназисту в усвідомленому, особистісному виборі у складному сучасному житті;

– уникнення психологічного дисбалансу між внутрішнім світом і зовнішнім впливом;

– формування конкурентноспроможної особистості, яка не тільки характеризується високим рівнем інтелектуального розвитку, а є психологічно підготовленою до повноцінного життя у сьогоденні.

Структура психологічного супроводу не є догмою, вона може динамічно змінюватися залежно від обставин роботи у кожному конкретному випадку.

Як бачимо, динамічна та гнучка методика психологічного супроводу в гімназії оптимізує навчально-виховний процес і одночасно є важливою для гімназистів в аспекті їх підготовки до дорослого життя; її реалізація сприяє підтримці тільки того, що вже є в дитині, але недостатньо розвинене, насамперед стимулює розвиток „самості".

Вибір „дороги життя" робить сама дитина. Дорослий лише допомагає дитині повноцінно жити у складному світі і підказує, орієнтує дитину до того чи іншого вибору.

Психологічний супровід у гімназії організовано як процес цілісного впливу на всебічний соціально-психологічний розвиток дитини, який коротко можна сформулювати так: "Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю. Я знаю, де і як я можу це застосувати".

Список використаної літератури

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Наука, 2005. – 96 с.

2. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. – М. : ГЕНЕЗИС, 2000. – 298 с.

3. Божович Л. И. Психология формирования и развития личности / Л. И. Божович. – М. : Наука, 2000. – 368 с.

4. Главник О. І. Корекційна робота психолога / О. І. Главник. – К. : Шкільний світ, 2006. – 109 с.

5. Дружинин В. Д. Развитие и диагностика спосібностей / В. Д. Дружинин. – М. : Наука, 2006. – 181 с.

6. Реан А. А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломінський. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 416 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...