WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону - Реферат

Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону - Реферат

– адаптація (пристосування до середовища, реакція на середовище та його вплив);

– здатність до самовдосконалення.

Специфіка дистанційного навчання передбачає необхідність концептуального обґрунтування методологічних аспектів такого навчання, особливо дидактичних, що є базовими, тобто головними у створенні нової сучасної навчальної технології.

В основу методології дистанційного навчання дослідниками покладено класичні принципи дидактики: природовідповідності; науковості й доступності; наочні; свідомості й активності; системності; систематичності й послідовності; зв'язку теорії з практикою.

Зберігаючи канонічну дидактичну систему, що включає мету навчання, його зміст, тих, кого навчають, і тих, хто навчає, а також методи, засоби і форми навчання, О.О.Андрєєв наповнив її ще п'ятьма досить важливими факторами підсистеми: матеріально-технічним, фінансово-економічним, нормативно-правовим, ідентифікаційно-контрольним, маркетинговим [1], що значною мірою відрізняє дистанційне навчання від традиційної системи комп'ютерного навчання.

Теорію дистанційного навчання, що ґрунтується в основному на принципах дидактики і широкому використанні телекомунікаційних технологій, доцільно, на нашу думку, характеризувати у сукупності із такими сучасними принципами інформатизації освіти, як:

– інтерактивності, що передбачає міжсуб'єктну діяльність, діалог викладача з користувачем, взаємодію між суб'єктами навчального процесу;

– адаптивності, що забезпечує індивідуальний темп проходження навчання, передбачає самостійний вибір слухачем реєстрації, курсу, часу і місця навчання, а також термінів консультацій і складання іспитів; періодичне відновлення навчальної діяльності для підтримки професійних і загальнокультурних знань вчителя на рівні динамічних змін відповідно до його професійних запитів;

– гнучкості, що передбачає періодичний перегляд змісту освітнього процесу у зв'язку зі змінами потреб споживачів освітніх послуг;

– модульності, як такого, що забезпечує проектування освітніх програм за логічно завершеними частинами навчального матеріалу, поєднання різнорівневих і різнопрофільних модулів. Це створює можливість варіативності цілепокладання і вибору слухачем індивідуальної освітньої траєкторії;

– економічності, що передбачає раціональне використання матеріальних ресурсів, точний розрахунок ефективності підвищення кваліфікації за пропонованою формою навчання;

– доступності, що забезпечує відповідність змісту навчального матеріалу здібностям, можливостям педагогів усіх категорій, враховує різний ступінь їхньої підготовки і досвід роботи, рівний доступ до процесу підвищення кваліфікації.

Розглядаючи систему дистанційного навчання з точки зору процесу моделювання, вважаємо, що для побудови комплексу взаємопов'язаних підходів до дистанційного навчання у регіоні необхідним є використання системи принципів (основних правил), які мають бути враховані у процесі побудови моделі організації дистанційного навчання, як-от:

– принцип аналогії, що передбачає найбільшу схожість моделі з оригіналом;

– принцип конкретності, що передбачає створення такої моделі, яка дає максимум конкретного результату на виході;

– принцип функціонального зрізу, що забезпечує використання в моделі тільки тих матеріальних утворень і в таких співвідношеннях, які є досить значущими для отримання конкретного позитивного результату;

– принцип достатності інформації, що означає використання в моделі незалежної від параметрів системи, яка моделюється і тільки створюється, вхідної інформації;

– принцип наступності передбачає, що кожна наступна модель не повинна зруйнувати властивості об'єкта, закладені в попередніх моделях. Якщо вплив нової моделі на попередні є неминучим, то, відповідно, передбачається коригування попередніх;

– принцип успішної реалізації означає, що, окрім професійного кадрового забезпечення, обов'язковим є потужне забезпечення інформаційними ресурсами (комп'ютери, супутникове телебачення, телефонний і радіозв'язок тощо).

Результати проведеного експерименту з питань впровадження дистанційного навчання, вироблення оптимальних підходів до його реалізації у практику показали як позитивні, так і негативні тенденції пропонованого навчального процесу, дали змогу спроектувати регіональну модель організації дистанційного навчання, в основі якої – центр дистанційного навчання Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (рис. 1).

Пропонована модель репрезентує центр дистанційного навчання, який функціонує як відкрита система дистанційного навчання регіону, що забезпечена web-сервером, містить базу навчальних матеріалів, до складу якої входять також районні (міські) центри дистанційного навчання, створені на базі методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти.

У післядипломній педагогічній освіті регіону дистанційне навчання може бути самостійною системою або складовим елементом очно-заочного навчання.

Заочно-дистанційне навчання передбачає взаємодію викладача і слухача за допомогою використання розроблених навчальних засобів за винятком часу, передбаченого для установчих і контрольно-екзаменаційних занять. За такого підходу до реалізації завдань дистанційного навчання педагогічні працівники мають у своєму розпорядженні матеріали на жорстких носіях або на дискеті (диску), якими передбачено: інформаційний блок (пояснювальна записка, кваліфікаційні вимоги, навчально-тематичний план); змістовий блок (теми навчальних занять за модулями з коротким описом змісту, ключові слова, тлумачення основних термінів, рекомендована література, запитання і завдання для самоконтролю), контрольно-узагальнювальний блок (перелік орієнтовних запитань до кваліфікаційного екзамену, орієнтовна тематика творчих робіт або проектів, методичні рекомендації до їх виконання).

Рис. 1. Модель організації дистанційного навчання у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК)

Для ефективної організації денної та заочно-дистанційної форми навчання нами враховано групову диференціацію зі зворотним зв'язком, що передбачає поділ слухачів на групи за фахом, наявність комунікативних ліній для зворотного оперативного зв'язку з викладачем (тьютором), що дає можливість працювати не лише з друкованими матеріалами, дискетами (дисками), а й використовувати інформацію програми, яку розміщено на web-сервері Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Такий підхід створює диференційовані умови навчання, сприяє побудові індивідуальної траєкторії кожним педагогічним працівником у межах курсового чи міжкурсового атестаційного періоду.

Для реалізації навчання в дистанційному режимі було розроблено і апробовано програму "Провідні компетенції сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу". Універсальна структура програми відображає специфіку змісту навчання різних категорій слухачів, надає кожному з них можливість формування індивідуального освітнього маршруту.

Програма побудована за модульним принципом і містить інваріантний модуль "Основи професійної діяльності" та варіативний модуль, що складається з двох курсів: "Інформаційна культура педагога" і модуля елективних дисциплін: "Моніторинг якості професійної освіти", "Конфліктологія", "Інноваційні технології навчання", "Організація самоосвіти і самовдосконалення", "Управління професійним саморозвитком".

У межах програми сформовано систему організації навчального процесу, визначено його учасників (суб'єктів) і базову структуру побудови навчально-методичних матеріалів.

Суб'єктами освітнього процесу визначено:

– викладача (із правами редактора курсу і спостерігача, проведення й управління процесом навчання, оцінювання успішності);

– тьютора навчального курсу (організатор і координатор навчального процесу);

– тьютора навчального майданчика (організатор і координатор навчального процесу на навчальному майданчику);

– слухачів (керівники, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів);

– технічну службу (персонал, що відповідає за технічну підтримку освітнього процесу).

Навчання організується за допомогою експериментальних майданчиків. Загальне керівництво здійснює Центр дистанційної освіти (кафедра інформатики). Віртуальне середовище навчання забезпечує систему комунікацій суб'єктів освітнього процесу.

Система комунікацій суб'єктів освітнього процесу, як і увесь процес загалом, підтримується організаційно-методичним комплексом, структурованим за тематичними розділами, наприклад: організаційно-методичні документи; навчально-методичні документи; основи професійної діяльності тощо.

Організаційно-методичний супровід представлено комплектом методичних посібників "Віртуальне середовище навчання" і показано на рис. 2.

Рис. 2. Організаційно-методичний супровід навчання в дистанційному режимі комплектом методичних посібників

Зазначаємо, що саме у методичних посібниках визначено послідовність роботи на кожному етапі освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, а саме: реєстрація слухачів; контроль за успішністю кожного; оформлення навчальних документів; забезпечення комунікації; формування коду індивідуального освітнього маршруту кожного користувача; розміщення навчальних матеріалів; редагування матеріалів, що супроводжують навчальний процес тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...