WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти - Реферат

Педагогічні аспекти професійного розвитку особистості вчителя в системі післядипломної освіти - Реферат

У контексті проблеми фахового підвищення кваліфікації вчителів необхідно враховувати різноманітну рольову реальність сучасного педагога. Для розв'язання цього завдання можна використовувати наукові ідеї міждисциплінарного характеру: філософії, соціальної герменевтики, теорії цінностей.

Ефективне розроблення теоретичних, методичних і практичних питань забезпечення якості організації ефективної підготовки учителів у системи післядипломної освіти залишається актуальним завданням педагогічної науки. Для досягнення цієї мети недостатньо запропонувати методичні рекомендації щодо оцінки кількісних і якісних параметрів професійного розвитку педагога в системі післядипломної освіти; важливо насамперед проаналізувати сучасну практику управління післядипломною освітою і на цій основі розробити основні напрями їх удосконалення. Для прикладу, Н.П.Кудрявцевою розроблено економіко-математичну модель функціонування системи післядипломної освіти на основі застосування балансового методу, що дозволяє в умовах ринку праці кваліфікованих кадрів оцінити гнучкість та ефективність процесу підготовки спеціалістів, спрогнозувати економічні наслідки державного регулювання цієї сфери [12].

Вважаємо, що зусилля теоретиків і практиків у сфері післядипломної освіти необхідно зосередити на розробленні інноваційних передумов підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл. Для цього необхідно враховувати таке:

– змістовні характеристики системи післядипломної педагогічної освіти;

– синергетичні передумови розвитку професіоналізму вчителів;

– андрагогічні умови якісного забезпечення процесу підвищення фахової кваліфікації.

Так, здійснений в Інституті післядипломної освіти вчителів університету Б. Грінченка аналіз ефективних педагогічних умов професійного розвитку вчителів біології свідчить про необхідність урахування різноманітних чинників, які зумовлюють і визначають сутність ефективної організації навчання, забезпечують активність педагогів, впливають на підвищення фахової кваліфікації, стимулюють свідоме засвоєння навчального матеріалу. При цьому акцентуємо увагу на взаємодії у вирішенні цього питання інституту післядипломної освіти, вчителів-методистів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ефективність професійного розвитку вчителів у процесі підвищення кваліфікації значною мірою залежить від потенціалу науково-педагогічного складу інституту підвищення кваліфікації, запровадження ефективної системи організації навчального процесу, систематичної діагностики результатів навчальної діяльності педагогів, індивідуалізації та диференціації процесу навчання. У розглядуваному аспекті представляє інтерес модель навчання, заснована на принципах синергетики [15]. На думку С.С.Шевельової, саме "відкрита модель" освіти передбачає таке: відкритість майбутньому; інтеграцію всіх засобів освоєння людиною навколишнього світу; розвиток і включення у процеси створення синергетичних уявлень про цілісність та взаємозв'язки людини, природи і суспільства; звернення до світоглядних і смислових моделей; вільне користування різними інформаційними системами.

Запропонована В.Г.Івановим модель педагогічної діяльності складається із декількох блоків: логіко-методологічного, психолого-дидактичного і технологічного [9]. У логіко-методологічному блоці відображено принципи побудови моделі, разом з послідовністю операцій у розробленні моделі діяльності вчителя передбачають таке:

1) формулювання мети і конкретних завдань моделювання;

2) збирання і систематизацію інформації, визначення її достовірності і повноти;

3) виділення основних чинників, що впливають на зміну закономірностей діяльності.

На наш погляд, моделювання в системі підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл має базуватись, передусім, на синергетичних засадах, що забезпечує прогнозування і чітке формулювання стратегічних цілей, які визначають ефективність процесу, визначення тенденцій, оскільки синергетичний підхід передбачає вивчення процесів розвитку і саморозвитку, особливостей процесу моделювання.

Аналізуючи проблему проектування особистісно-професійного розвитку фахівця, В.М. Гладкова виокремлює акмеологічну технологію як проект акмеологічної системи, в якій наявні такі компоненти: суб'єкт та об'єкт у процесі їхньої взаємодії; цілі й завдання професійного розвитку особистості; зміст (сутність) розвитку і саморозвитку професіонала; модель професіонала; організаційні форми процесу розвитку особистості професіонала тощо [2].

Основна ідея створеної Н.В.Кузьміною теорії вдосконалення професійно-педагогічної діяльності полягає у тому, що випускник ВНЗ повинен прагнути до самовдосконалення. Отже, до завдань педагогічної освіти входить формування акмеологічного підходу до творчої діяльності, прагнення до професіоналізму [1].

Серед сучасних організаційних моделей загальноосвітніх навчальних закладів найпоширенішими є ті, що орієнтують заклад освіти на розвиток, інноваційну діяльність, наприклад, організаційно-освітні моделі, управлінські моделі М.М.Поташніка [14], Л.М.Карамушки [10], Л.І.Даниленко [6].

Зазначимо, що на сучасному етапі мова йде про акмеологічну модель професійного становлення фахівця. Вона проявляється на п'яти рівнях: психічному, індивідуально-соціальному, герменевтичному, символічному та екзистенціальному [4]. Так, Г. С. Даниловою розроблено акмеологічну професійну модель педагога, яка складається з чотирьох компонентів: компетентності (досконалої), особистісної орієнтації (досконалої), морально-духовної культури, акмеологічної професійної позиції [7].

Провідними тенденціями розвитку національної системи педагогічної освіти є оновлення інформації, складність проблем. Це зумовлює необхідність нових підходів до розвитку післядипломної освіти – створення інноваційної моделі освіти, яка покликана переорієнтувати навчально-виховний процес системи післядипломної освіти на розвиток творчої особистості.

Розглядаючи зарубіжні підходи до розвитку педагога-практика, зазначаємо, що, для прикладу, у країнах Західної Європи (Ірландії, Нідерландах) післядипломну освіту педагогів організовують інституції базової підготовки вчителів. Така організаційна модель має свої переваги в тому, що сприяє налагодженню ефективних зв'язків між педагогічними навчальними закладами та школою, класом, де розпочинає свою педагогічну діяльність учитель-початківець, і де він здійснює свою професійну кар'єру [13].

У Матеріалах 45-ї сесії ЮНЕСКО – Міжнародної конференції з питань освіти "Зміцнення ролі вчителя у світі, що змінюється: проблеми, перспективи і пріоритети" (1996 pік) – проблема післядипломної освіти педагогів розглядалася в контексті стратегії розвитку в світовому педагогічному просторі [13].

Огляд наукових джерел щодо питання педагогічних чинників, які враховуються у процесі створення ефективної системи підвищення кваліфікації вчителів, свідчить, що проблема врахування андрагогічних особливостей вчителів ще не знайшла достатнього висвітлення у науково-педагогічній літературі, зокрема не розробленим є питання взаємодії вчителя-методиста (практика) та методиста системи підвищення кваліфікації педагогів. Потребує наукового аналізу проблема забезпечення якості системи підвищення фахової кваліфікації вчителів, їхнього професійного розвитку в процесі підвищення кваліфікації, а також обґрунтування та експериментальна перевірка сутнісних характеристик моделі системного професійного розвитку вчителів як передумови її впровадження у процес підвищення фахової кваліфікації, забезпечення відповідного рівня якості системи підвищення професійної кваліфікації вчителів, формування креативних рис особистості.

Список використаної літератури

1. Акмеологические проблемы подготовки преподавателей : сб. науч, тр. / отв. ред.: Н.В.Кузьмина, Е.С.Гуртовой. – Вып. 2. – Москва; Шуя : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов; Шуйский государственный педагогический университет, 1999. – 191с.

2. Акмеологія – наука XXI століття: розвиток професіоналізму : матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / наук. редагув.: В.І.Перевозчиков. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. – 496 с.

3. Буренко В.М. Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих / В.М.Буренко // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : КНЛУ. – 2001. – № 17 – С. 179-181.

4. Варфоломеева О.В. Акме психотерапевта. Концепция профессионального развития : монографія / О.В.Варфоломеева. – М. : Дом МПА - Пресс, 2003. – 223 с.

5. Гушлевська І.В. Зміна професійних функцій і ролі вчителя: вчитель як носій суспільних змін / І.В.Гушлевська // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2006. – Випуск 3. – С. 65-72.

6. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : монографія / Л.І.Даниленко. – 2-е видання. – К.: Логос, 2002. – 140 с.

7. Данилова Г. Акмеологічна модель педагога / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – Число 3-4. – С. 82.


 
 

Цікаве

Загрузка...