WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

3. Напрацювання бази стандартизованого валідного інструментарію моніторингових досліджень.

4. Удосконалення технології, логістики і процедур освітнього моніторингу.

5. Підготовка кадрів у сфері освітнього моніторингу, зокрема, проведення спецкурсів, постійно діючих семінарів, тренінгів.

6. Інформування про результати моніторингових досліджень, про стан освітньої системи та наявні проблеми з метою обговорення і модернізації освітньої політики.

Інструментарієм моніторингу виступає вже відомий і прийнятий у системі адаптивного управління кваліметричний підхід. Це обумовлено тим, що оцінювання в соціально-педагогічних системах є засобом реалізації закону їх збереження. Так, Л.В.Ішкова [9, с.71] зазначає, що сутність управління соціально-педагогічною системою полягає в безперервному оцінюванні, тобто у зіставленні поточних показників цільових параметрів з нормативними. Відхилення служать сигналом для управлінських впливів, які повертають систему до нормального стану. У штучно створених соціальних системах нормативні показники цільових параметрів установлюються свідомо на основі теоретичних і емпіричних досліджень. Тому якість оцінки, а значить, і якість управління соціальними системами залежить від якості визначення цих показників (стандартів).

Кваліметрія, за визначенням В.С.Черепанова, – це наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об'єктів – предметів, явищ або процесів [16, с.8].

Ґрунтовний опис принципів кваліметрії, її сутності і використання у педагогіці представлено у роботах О.Л.Ануфрієвої, Г.А.Дмитренка, Г.В.Єльникової, В.В.Олійника та ін. [4; 5; 6].

Ученими описано технологію використання кваліметрії, яка дає можливість виміряти стан об'єкта у будь-який час. Результатом реалізації зазначеної технології є комплексна оцінка стану об'єкта. Процес здійснюється у два етапи: перший – оцінка простих властивостей об'єкта, другий – оцінка складних. Під час виконанні кожного етапу необхідно провести низку операцій, які ґрунтуються на принципах кваліметричного підходу до вивчення стану об'єкта. Загалом мета вимірювання полягає в одержанні інформації не про самі об'єкти, а про їх відмінні ознаки чи властивості [8].

Беручи за основу технологію кваліметричного підходу, нами розроблено алгоритм створення кваліметричних моделей діяльності, який містить такі етапи:

- визначення факторів (напрямів) діяльності на основі декомпозиції її загальних цілей;

- визначення критеріїв (складових) діяльності на основі декомпонування факторів (напрямів) діяльності;

- визначення вагомості кожного фактора (напряму) і критерію (складової) діяльності методом експертної оцінки;

- створення базової моделі діяльності.

Наслідком реалізації кожного етапу є створення кваліметричних моделей діяльності всіх структурних підрозділів інституту, які наявні в системі моніторингу ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти: кафедри, відділи, центри, лабораторії. Тобто в системі моніторингу є комплекс моделей діяльності, які в сукупності визначають результативність роботи всього інституту.

Кваліметричні моделі діяльності використовуються за допомогою комп'ютерної підтримки, яку розроблено в табличному редакторі Excel, що значно полегшує обчислення та порівняння. Використовуємо також різні методи моніторингу: дескриптивні (описові) та аналітичні (квадрант-аналіз, кваліметричні вимірювання, кореляційний аналіз, дисперсний аналіз, регресивний аналіз, аналіз варіаційних рядів тощо).

Однією зі складових моніторингу в Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти є моніторинг якості навчального процесу, який здійснюється за допомогою створення та аналізу кваліметричних моделей діяльності кафедр і моніторингу результативності курсів підвищення кваліфікації.

Результати успішності діяльності викладачів кафедр, підсумовані за допомогою кваліметричних моделей, відображаємо у вигляді діаграми (рис.1).

Рис.1.Успішність діяльності викладачів кафедри управління якістю освіти за І квартал 2008 року

Як бачимо з наведеної діаграми, чотири викладачі мають різний рейтинг за визначеними напрямами. Відповідне управлінське рішення за результатами оцінювання окремих структурних підрозділів та працівників ураховує таке: необхідність стимулювання за кращими результатами діяльності, диференційоване преміювання окремих працівників; визначення найбільш ефективних результатів діяльності окремих структурних підрозділів, відповідне їх заохочення; розроблення програми корекційних заходів за результатами експертизи, розроблення методичних рекомендацій.

Таким чином, можна визначити, що проведення моніторингу ефективності та якості післядипломної педагогічної освіти забезпечило вищий рівень культури управління, виявило рівень чіткості і злагодженості діяльності всіх структурних компонентів загальної середньої освіти в регіоні, дало можливість побачити зростання ефективності функціонування системи в цілому і спрямувати її в заданому напрямі та режимі.

Окрім проведення моніторингових процедур для забезпечення успішності діяльності навчального закладу необхідно враховувати і те, що він є суб'єктом ринкових відносин. Освітня діяльність закладу має свої технологічні процеси й також витримує тиск конкуренції, потребує надійних способів просування і реалізації своєї "продукції" – товару.

У сучасній економічній теорії товаром вважається усе, що може задовольнити будь-яку потребу людини і пропонується їй з метою придбання, споживання, використання або привернення уваги. За визначенням Г.Мищенко [11], товаром у вищому навчальному закладі вважається освітня послуга, яка упредметнена у навчальних програмах, забезпечених особистісними і матеріально-речовими факторами кваліфікованої інтелектуальної робочої сили (викладацьким складом). Вивчення функціонування ринку, споживчі переваги і потреби суспільства є предметом дослідження маркетингу.

В наукових працях [2; 7; 10; 12] це поняття розглядається як основний закон і цільна філософія, стратегія і тактика організації і управління діяльністю господарюючого суб'єкта, що орієнтована на пріоритет найбільш повного і якісного задоволення потреб споживача. Аналізуючи поняття "маркетинг" з таких позицій, можна зробити висновок, що це певна філософія діяльності організації, орієнтованої на задоволення конкретних потреб певного сегмента споживачів і отримання прибутку для підтримки і розвитку цієї діяльності.

Таким чином, провідною характеристикою маркетингу є орієнтація на споживача, оскільки в умовах ринку організація тільки тоді може досягти своїх цілей, коли найкращим чином задовольнить вимоги споживачів. Для цього необхідно постійно вивчати ринок і споживачів продукції, прогнозувати й керувати попитом, включаючи стимулювання, регулювання у сфері реалізації послуг.

Маркетингова концепція господарської діяльності включає три ланки: вивчення ринку і вимог споживачів, комплекс маркетингових заходів, отримання прибутку. Структурними компонентами маркетингової служби в освіті є такі: рекламна справа; внутрішні та зовнішні зв'язки зі споживачами і співпрацівниками; організація презентацій, виставок.

Для організації маркетингової діяльності в системі післядипломної освіти необхідно описати свою продукцію (товар), визначити коло споживачів, свій сегмент на ринку і знати своїх конкурентів.

Опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів як споживачів освітніх послуг інституту післядипломної педагогічної освіти показало, що більшість з них частково воліють знаннями про маркетинг, пов'язуючи його зі сферою виробництва.

Нижче наведемо результати опитування керівників навчальних закладів, що проводилося на курсах підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів у КЗ "Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти".


 
 

Цікаве

Загрузка...