WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти

Пріоритетне місце у національній системі безперервної освіти займає післядипломна освіта, яка забезпечує фахову компетентність громадян, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок.

Стратегія роботи системи післядипломної педагогічної освіти полягає в тому, що провідним напрямом її діяльності є не стільки власне функціонування, скільки розвиток системи освіти. Це передбачає зміну ретрансляційних завдань на дослідницькі, спрямування роботи на виявлення освітніх потреб, вивчення специфіки освітніх процесів у системі освіти, супроводження реформування загальної середньої освіти.

Процес управління у закладі післядипломної педагогічної освіти є невід'ємною складовою управління соціальними системами.

Кожна соціальна система складається з двох самостійних, але взаємопов'язаних підсистем – керованої (об'єкт управління) та тієї, що керує (суб'єкт управління). До першої з названих підсистеми належать елементи, які забезпечують процес створення матеріальних і духовних благ, до керуючої – елементи, які забезпечують процес управління як цілеспрямований вплив на колектив людей, задіяних у керованій підсистемі [13;15]. За визначенням Б.А.Гаєвського [3], чим більш розвиненою є соціальна система, тим більш досконалим у ній є механізм зворотного зв'язку.

Процес управління в соціальних системах – це визначення цілеспрямованого впливу на керовану систему для її впорядкування, для забезпечення цілеспрямованості, узгодженості функціонування та розвитку керованої підсистеми.

Успішність управлінської діяльності певною мірою залежить від дотримання системного принципу зворотного зв'язку інформаційних потоків, сутність якого полягає у зв'язку між отриманим ефектом та управлінським впливом. В.О.Новак тлумачить зворотний зв'язок як інформаційне забезпечення управлінського процесу, що в соціальному варіанті є необхідною умовою ефективності управлінських рішень [13, с.20]. Узагальнено зворотний зв'язок розглядають як необхідну умову будь-якої доцільної діяльності, незалежно від того, ким або чим вона здійснюється [8, с.174].

Таким чином, управління – це цілеспрямований вплив керуючої системи на керовану з метою забезпечення її функціонування та розвитку на основі дій механізмів самоуправління, ефективність та результативність якого залежить від інформаційного забезпечення управлінського процесу.

На сьогодні механізмом інформаційного забезпечення управління в соціально-педагогічних системах, зокрема в закладі післядипломної педагогічної освіти, є маркетингово-моніторингові дослідження.

Метою даної статті є описання системи маркетингово-моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг закладом післядипломної педагогічної освіти.

Під моніторингом у закладі післядипломної педагогічної освіти розуміємо інформаційну систему, яка постійно змінюється завдяки безперервності відстеження певного об'єкта за виділеними параметрами, факторами і критеріями управління з метою прийняття оперативного управлінського рішення щодо прогнозування подальшого розвитку цього об'єкта.

Отже, моніторинг розглядаємо як управлінську дію, яка характеризується трьома складовими, а саме: безперервністю відстеження; виділенням параметрів, факторів, критеріїв; прийняттям управлінського рішення.

Об'єктами моніторингу є будь-які процеси у соціально-педагогічних системах. Об'єктами моніторингу ефективності та якості післядипломної педагогічної освіти визначаємо напрями основної діяльності ОІППО, а саме:

- якість інформаційно-аналітичного забезпечення;

- якість навчального процесу;

- ефективність науково-методичного супроводу;

- результативність науково-дослідної роботи.

Розкриємо сутнісні характеристики кожного об'єкта моніторингу.

Якість інформаційно-аналітичного забезпечення. Основним завданням забезпечення якості інформаційно-аналітичного забезпечення є отримання та оброблення інформації про стан функціонування і розвитку загальної середньої освіти у регіоні. Показниками цього об'єкта моніторингу є такі:

- умови функціонування та розвитку загальної середньої освіти в регіоні: організація системи управління, організація роботи з педагогічними кадрами, матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, соціальний захист, адаптація, збереження і зміцнення здоров'я учнів і педагогічних працівників;

- реалізація освітнього процесу: моніторинг змісту навчання; моніторинг навчання; моніторинг викладання;

- результати освітнього процесу: стан загальноосвітньої підготовки (рівень компетентності) випускників, їх соціальної адаптації.

Функціонально якість інформаційно-аналітичного забезпечення сприяє реалізації таких завдань:

1. Збір і оброблення інформації за виділеними показниками стану функціонування і розвитку загальної середньої освіти в регіоні.

2. Надання методичної допомоги для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг у регіоні.

3. Аналіз навколишнього і внутрішнього освітнього середовища.

4. Розроблення стратегічних прогнозів на основі аналізу тенденцій ринку освітніх послуг, кон'юнктури, попиту, реакції споживача на появу нових видів пропозицій.

5. Розробка пропозицій щодо розширення, відкриття (скорочення, згортання) факультетів, курсів, кружків, секцій тощо.

6. Створення інформаційно-аналітичного банку чинних стандартів, норм і вимог до умов, рівня якості й змісту наданих освітніх послуг, що надаються.

Якість навчального процесу. Напрямом, що забезпечує якість навчального процесу, є модернізація змісту навчання шляхом розроблення програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації на основі узгодження державного замовлення і потреб освітянського загалу та процесу навчання: достатність умов, ресурсів, доцільність обраних форм і методів навчально-пізнавальної діяльності, самостійної роботи слухачів тощо. Крім цього, вагомою складовою якості навчального процесу є забезпечення отримання результатів: відстеження поточних результатів: навчання, викладання, змісту; аналіз кінцевих результатів після завершення курсового підвищення кваліфікації; проектування саморозвитку і самооцінювання професійної компетентності та особистісного зростання слухачів курсів у міжатестаційний період.

Ефективність науково-методичного супроводу характеризується органічним поєднанням двох процесів: наукового дослідження явищ педагогічної дійсності (реалізація програмно-цільових проектів у регіоні) та науково-методичного супроводження процесів у системі загальної середньої освіти регіону (проведення консультацій очних і в режимі Інтернет-конференцій, організація і проведення семінарів, конференцій різного рівня тощо).

Основними завданнями науково-методичного супроводу є визначення якості діяльності методичних структурних підрозділів, розроблення уніфікованих підходів до оцінювання якості всіх напрямів діяльності навчальних закладів і методичних служб.

Результативність науково-дослідної роботи. Сутність даного об'єкта моніторингу визначається проведенням дослідно-експериментальної діяльності в регіоні, завданням якої є: визначення пріоритетних напрямів модернізації (створення освітніх округів, опис їх функціоналу); розроблення регіональних програм розвитку освіти (розроблення програми впровадження профільного навчання у регіоні тощо); обґрунтування необхідності зміни форм організації діяльності навчальних закладів регіону.

Розроблена і апробована в нашому інституті система моніторингу якості освіти виконує такі функції:

1. Координація діяльності моніторингових груп районів (міст) Харківської області, підрозділів ХОНМІБО.

2. Агрегація і аналіз статистичних даних, фактичної інформації щодо освітньої системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...