WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ сто - Реферат

Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ сто - Реферат

Особливе значення для формування діалектико-матеріалістичного світогляду мало вивчення третьої теми. Ця тема ліквідувала роздільне вивчення проблем соціалізму і комунізму, як передбачалося попередніми програмами, і давала цілісне послідовне їх розкриття під назвою "Соціалізм і комунізм – дві фази єдиної комуністичної формації". Такий розгляд створював нові внутрішні резерви часу для глибокого осмисленого аналізу соціалістичної дійсності, процесів, що проходили в радянському суспільстві [10].

Під час складання програми враховувалося завдання подальшого посилення виховної значимості курсу, зокрема, підвищення його ролі у вихованні громадянської самосвідомості випускників школи, ширшого зв'язку змісту суспільствознавства з практичними завданнями комуністичного будівництва [1]. У той же час було збережене все те, що виправдало себе в попередній практиці навчання суспільствознавства.

З урахуванням віку учнів було трохи спрощено розділ з діалектичного та історичного матеріалізму. У той же час у програмі 1968 року ширше, ніж у попередній, розкриті питання держави й права, особливо – права і обов'язки громадян СРСР. Значне місце приділялося ознайомленню учнів з рисами соціалістичного способу виробництва, його перевагами перед капіталістичним способом виробництва, характеризувалися найважливіші закономірності розвитку соціалістичної системи господарства, розкрилася сутність господарської реформи в нашій країні [1].

Досвід перших років навчання предмета відповідно до розглядуваної програми показав, що учні виявляли цікавість до проблем політичної економії соціалізму [1]. У той же час виникали значні труднощі у процесі засвоєння низки понять цього розділу курсу. Все це і спричинило спеціальну перевірку системи і змісту політико-економічних знань у курсі "Суспільствознавство", викладених у програмі 1968 року. Тому в новій редакції програми питання політичної економії соціалізму було викладено більш компактно, оскільки основні риси соціалізму, завдання і закономірності комуністичного будівництва розкривалися в одній темі "Соціалізм і комунізм – дві фази єдиної комуністичної формації".

Учасники експериментальної роботи відзначали у своїх звітах, що нова редакція програми відповідає освітнім і виховним завданням школи на сучасному етапі її розвитку. У звітах указувалося також, що проект удосконаленої програми дозволяє уникнути низки зайвих повторень курсів історії і суспільствознавства [1].

Дослідна перевірка показала, що зміст і структура програми, а також дозування матеріалу тем "Соціалістична власність на засоби виробництва", "Ціль соціалістичного виробництва", "Товарно-грошові відносини при соціалізмі", "Планомірний розвиток народного господарства" і "Праця й розподіл при соціалізмі" сприяли вивченню програмового матеріалу на доступному учням рівні в межах визначеного часу.

У звітах Білоруського інституту педагогіки і Ташкентського міського інституту вдосконалення вчителів підкреслювалося, що в розділі "Економічний лад соціалізму" найбільші труднощі викликало засвоєння механізму дії об'єктивних економічних законів [1]. У зв'язку з цим пропонувалося в підручнику, крім розкриття сутності зазначених законів, дати послідовно у відповідних параграфах узагальнювальний параграф, присвячений специфіці дії і взаємодії досліджуваних економічних законів.

Учасники дослідної перевірки проекту програми наголошували також на необхідності посилення виховної спрямованості матеріалу політичної економії в курсі.

У 1975 році зі зміною певних політико-ідеологічних акцентів та зменшенням часу на вивчення предмета навчальна програма знову зазнала певної модифікації. Так, перша філософська тема курсу, зважаючи на пропозиції вчителів-практиків, була розширена положеннями про історичні умови виникнення марксизму, його трьох складових, розвитку вчення на сучасному етапі. Було також розкрито відмінності соціалістичної революції від буржуазної, передбачався розгляд поняття "суспільна свідомість".

Друга тема – "Капіталізм – останній експлуататорський лад. Від соціалізму до комунізму" – була доповнена матеріалом про поглиблення загальної кризи капіталізму, реакційну агресивну природу імперіалізму і зростання мілітаризму.

Сутнісні зміни в матеріалі третьої теми стосувалися розкриття реалізації рішень ХХIV з'їзду КПРС з побудови розвиненого соціалізму і формування нової спільноти – радянського народу. Відповідні зміни були внесені і в розділ про КПРС та економічне підґрунтя соціалізму.

Загалом замість 70 годин на вивчення предмета у новій програмі передбачалося 68 годин. Половина навчального часу відводилася на вивчення третьої теми: "Соціалізм та комунізм – дві фази єдиної комуністичної формації".

Висновки. Підводячи підсумок проведеного аналізу, зауважимо, що протягом 1962-1975 років навчальна програма із суспільствознавства змістовно і структурно трансформувалася, а в редакції 1975 року була остаточно сформована і до початку 80-х років суттєво не змінювалася.

Таким чином, у зазначений хронологічний період відбувалися трансформації змісту і структури навчальної програми із суспільствознавства під впливом практики навчання, змін в освітній і політико-ідеологічній сферах держави. Це знайшло відображення у перевиданнях уніфікованого підручника "Суспільствознавство", який у 1975 році видано втринадцяте із черговими змінами і доповненнями.

Дидактичне і поліграфічне оформлення зазначеної книги протягом указаного часу практично залишалося незмінним (за винятком появи деяких нових малюнків і схем, що відображали нові положення у змісті книги). Основні зміни в підручнику стосувалися його змісту і спричинялися черговою редакцією навчальної програми.

Саме тому можемо стверджувати, що історико-педагогічний аналіз навчальних програм із суспільствознавства підтверджує раніше висунену нами тезу [8] про переважний вплив навчальної практики на підручникотворення із зазначеного предмета в період 1962-1975 років в контексті реформування вітчизняної системи освіти, що відобразилося у програмі з предмета. Зазначаємо також, що вплив теорії підручника на удосконалення суспільствознавчої навчальної книги в цей час був мінімальний.

Список використаної літератури

1. Мазуренко В.И. Изучение вопросов политической экономии социализма (опытная работа по усовершенствованию программы обществоведения) / В.И.Мазуренко // Преподавание истории в школе. – 1968. – №3. – С. 43–51.

2. О преподавании обществоведения в школах Украинской ССР. Методическое письмо програмно-методического управления Министерства просвещения УССР / ред. П.Л.Уховская. – К. : Радянська школа, 1964. – 139 с.

3. Программа курса "Обществоведение". Для средних школ и средних специальных учебных заведений / отв. ред. Г.А.Бородач, А.Т.Кинкулькин, В.И.Мазуренко. – М. : Госполитиздат, 1962. – 23 с.

4. Программа курса "Обществоведение". Для средних школ и средних специальных учебных заведений / отв. ред. Г.А.Бородач, А.Т.Кинкулькин, В.И.Мазуренко. – М. : Госполитиздат, 1964. – 29 с.

5. Программа курса "Обществоведение". Для средних школ и средних специальных учебных заведений / отв. ред. Г.А.Бородач, А.Т.Кинкулькин, В.И.Мазуренко. – К. : Радянська школа, 1965. – 20 с.

6. Обществоведение. Программа для средней общеобразовательной школы // Преподавание истории в школе. – 1968. – №3. – С. 38–42.

7. Программа для средней школы. Обществоведение. 10 класс. – К. : Радянська школа, 1975. – 16 с.

8. Смагін І.І. Етапи підручникотворення зі шкільних суспільствознавчих предметів (1960-2005 роки) / І.І.Смагін //Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 228–229.

9. Усовершенствовать программу курса "Обществоведение" // Преподавание истории в школе. – 1967. – №3. – С. 79–80.

10. Щепров С.В. Особенности преподавания обществоведения в 1968/69 учебном году/ С.В.Щепров // Преподавание истории в школе. – 1968. – №5. – С. 63–67.


 
 

Цікаве

Загрузка...