WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) - Реферат

Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) - Реферат

Принцип безперервного поточного планування і коригування потребує організації збирання зворотної інформації про якість виконання запланованого і внесення до планів відповідних змін у випадках непередбачених ситуацій, а також у разі виникнення нових завдань.

Принцип субординаційної послідовності складання планів вимагає певної послідовності розроблення планів відповідно до їх ієрархічної залежності щодо річного плану.

Принцип додаткових умов потребує певної структури, форм і технології розробки планів з метою створення сприятливих умов не тільки для вибору оптимального змісту робіт, що плануються, та умов для їх виконавців, але й організації найбільш упорядкованого виконання.

У цілому дотримання технологічних принципів планування спрямоване на забезпечення якості планів роботи за мінімальних витрат управлінської праці. Однак реалізація цих принципів потребує відповідного методологічного і методичного забезпечення, а також створення організаційних умов їх чіткого і зацікавленого виконання суб'єктом управління. До цих умов відносяться такі: бачення ПТНЗ як цілісної динамічної системи, що складається з багатьох взаємопов'язаних компонентів; об'єктивного усвідомлення складу елементів системи ПТНЗ та їх внутрішнього структурного змісту; розгляду головних напрямів діяльності ПТНЗ, що зумовлено змістом основних завдань діяльності закладу, розуміння функціонально-цільової спрямованості планування як комплексного забезпечення керованих трудових процесів; відповідного рівня компетентності адміністрації ПТНЗ у питаннях фахової професійної освіти, її організації і управління.

У теорії планування роботи навчальних закладів чільне місце займає проблема структурування оптимальної кількості планів, яка і досі залишається науково не вирішеною. Більшість фахівців вважають недоцільним складання великої кількості планів. Зокрема А.Г.Соколов наголошує, що за умови збільшення кількості планів утруднюється координація і контроль за виконанням визначених завдань та заходів [40].

У цілому вивчення складу планів ПТНЗ, що використовуються у навчальних закладах, а також аналіз наукових джерел свідчить про значні розбіжності в обґрунтуванні та визначенні оптимальної кількості планів роботи, відсутність теоретично виважених підходів до цієї проблеми, що, безперечно, визначає актуальність нашого дослідження, одним із завдань якого є розроблення моделі системи планування роботи ПТНЗ.

Вважаємо, що відповідно до вимог методологічного принципу функціонально-логічної структуризації потрібно передусім уточнити або чітко визначити склад цільових функцій, завдань суб'єкта управління, їх змістовного наповнення, а також конкретизувати структуру технологічних процесів управління, що дозволить з'ясувати функціональну спрямованість того чи іншого плану, і відповідно до цього визначити і побудувати його структуру. Головна умова у визначенні структури планів роботи в ПТНЗ, їх максимальної кількості є адекватність генералізованому за блоками змісту діяльності, спрямованої на управління певним об'єктом.

Питання форми моделювання управлінської діяльності постійно було предметом уваги дослідників. Найбільш поширеним і домінуючим є описово-текстове планування роботи в навчальних закладах, яке, на думку деяких авторів, вже вичерпало свої можливості: замість цього пропонується обмежитись графічно-мережевим плануванням [3]. У науково-педагогічній літературі розглядається також календарно-графічні форми планування, а також варіант мережевого моделювання різних видів діяльності в ПТНЗ. На наш погляд, не можна надавати однозначних переваг тій чи іншій формі планування; критерієм повинні бути принципи планування і максимальне відображення змісту, методів, часу, простору, виконавців у найбільш зручному вигляді для конкретного суб'єкта управлінської діяльності залежно від рівня його професійної компетентності, умов праці, обсягу роботи і особистісних психофізіологічних особливостей.

Теоретичне обґрунтування моделювання управлінської діяльності у системі планування роботи професійно-технічних закладів дає можливість продовжити дослідження і розпочати конструювання (побудову) моделі планування роботи в ПТНЗ відповідно до наукових вимог і реальних потреб сьогодення.

Дослідивши педагогічні умови розроблення моделей планів роботи в різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесу, виявили, що моделі можуть виконувати різні функції для навчання: демонстративні, прикладні (практичні), організаційні (модель планування роботи), дослідницькі (модель-інструмент, метод пізнання) тощо. Саме тому однією з умов наукового моделювання є визначення мети розроблення моделі та її прогностичних функцій.

Як уже зазначено, існують протиріччя у відношенні "модель-оригінал": модель відмінна від оригіналу і відтворює лише його головні риси і характеристики. Тому об'єктивно необхідною умовою моделювання є використання абстрактно-логічних процедур, що дозволяє глибше зрозуміти образ об'єкта, тобто більш обґрунтовано уявити функції кожної підструктури у загальній системі моделювання планів.

Необхідною умовою розроблення моделей планів є представлення роботи, яку моделюємо, відносно цілісною соціально-педагогічною, відкритою, динамічною системою. Відомо, що будь-яка система моделюється, але для цього необхідно розробити всі підсистеми, визначити, як вони пов'язані між собою і як кожна з них сприяє досягненню основної мети функціонування закладу.

Об'єктивно необхідною умовою моделювання планів є володіння керівниками спеціальною компетентністю з визначення змістових функцій кожної підсистеми (підструктури) та обґрунтування доцільності створення тієї чи іншої підструктури. Названа умова визначається вимогами системного підходу.

Ефективність моделювання запровадження планів на практиці потребує випереджального навчання педагогів закладу працювати відповідно до "знакових вимог" моделі плану.

Будь-яка модель плану, розробленого і запропонованого педагогічному колективу, є певним управлінським рішенням. Саме тому модель плану як певна запрограмована діяльність має підлягати попередньому обговоренню всім педагогічним колективом (одна із педагогічних умов і один зі способів реалізації принципу демократизму і гуманізму в освіті, зокрема професійно-технічній).

Змістовне наповнення моделі планів має відповідати конкретній меті освіти: виховання всебічно розвиненої, соціально активної, творчої особистості і підготовка фахівця в системі безперервної освіти, який міг би бути конкуретноспроможним на сучасному ринку праці.

У закладі розробляється система моделей планів роботи. За оцінками різних дослідників (А.Г.Соколов, Р.Х.Шакуров, С.Я.Батишев та ін.) кількість планів роботи налічується від 50 до 80. Це зумовлює необхідність наступного:

- здійснення градації і систематизації планів і відповідних їх моделей;

- обґрунтування певної ієрархії моделей-планів, їх підпорядкованості і логічності;

- установлення рівня конкретизації планів, тобто їх змістовної обґрунтованості і, що є майже головною умовою, реальності практичного виконання запрограмованих дій;

- реалізації вимог принципів планування (йдеться про принципи інформаційної достатності, зворотного зв'язку, функціонально-логічної структуризації, субординації, додаткових умов тощо).

Водночас наголошуємо, що основною умовою розроблення моделей планів є системний підхід як інтегративний і узагальнювальний відносно всіх планів роботи.

Список використаної літератури

1. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. – К.: Наукова думка, 1968. – 87с.

2. Афанасьев В.Г. Социальное планирование и управление: Теоретические проблемы социального управления.– М.: Политиздат, 1968. – Вып. 2. – 288с.

3. Батышев Ю.П. Сетевое планирование в школе: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1980. – 80с.

4. Березняк Е.С. Руководство современной школы. – М.: Просвещение, 1993. – 167с.

5. Бестужев-Лада И.В., Варыгин В.Н., Малахов В.А. Моделирование в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1987. – 293с.

6. Большие системы: Моделирование организационных организмов / Под ред. В.Буркова и др. – М.: Наука, 1989. – 246с.

7. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – К.: Школа, 2000. – 216с.

8. Бражнік В.І. Система планування роботи технікуму: Дис. ... канд. пед. наук. – К., 1990. – 176с.

9. Волков И.П. Проектирование процессов обучения //Сов. педагогика. – 1986. – № 12. – С. 22-28.


 
 

Цікаве

Загрузка...