WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) - Реферат

Моделювання планів роботи у професійно-технічних навчальних закладах (умови і принципи) - Реферат

На основі аналізу підходів до планування роботи навчальних закладів зроблено висновок: зміст діяльності визначається не принципами планування, а принципами управління. Вони спрямовують соціальні установки, виступають в якості загальних вимог до організації управлінського процесу і планування зокрема, визначають методичну та інші орієнтації робіт, що плануються.

Таким чином, можна стверджувати, що принципи планування спрямовані, по-перше, на відповідність процесу планування принципам управління, по-друге, – на створення умов для успішної реалізації принципів управління в кінцевому продукті планування: змісті, спрямованості, характеристиці робіт, що входять до планів. Виходячи з цього, дійшли висновку, що принципи планування роботи навчальних закладів, зокрема і ПТНЗ, можна поділити на такі групи: методологічні, технологічні і соціально-психологічні.

До перших відносяться ті, що власне є загальними принципами управління і становлять науково-теоретичну основу побудови системи, структури, змісту, функцій, методів планування. Другу групу становлять принципи, що визначають вимоги до здійснення планування роботи, методику, послідовність, засоби організації підготовки планів діяльності різних структурних підрозділів і ПТНЗ в цілому.

Соціально-психологічні принципи планування роботи спрямовані на мобілізацію і активізацію творчого потенціалу педагогічного і виробничого колективів, їх згуртування, створення сприятливого психологічного клімату серед працівників ПТНЗ і учнів, визначення показників стимулювання праці тощо, але вони є предметом окремого дослідження.

До методологічних принципів моделювання (планування) роботи ПТНЗ відносимо такі: цілеспрямованості та підпорядкованості змісту планів меті і завданням роботи ПТНЗ; ієрархічної узгодженості та взаємообумовленості; реальності виконання; конкретності; інформаційної достатності; передбачення; зворотного зв'язку про стан виконання запланованого; функціонально-логічної структуризації; системності – на всіх рівнях.

Принцип цілеспрямованості і підпорядкованості змісту планів роботи головній меті і завданням, що стоять перед професійним закладом відповідно до суспільного замовлення, вимагає чіткого формулювання мети і конкретизації всіх завдань на основі аналізу специфіки та умов організаційно-педагогічної діяльності тієї чи іншої навчальної установи, здійснення декомпозиції головних завдань, тобто їх деталізацію до певного рівня з визначенням змісту, форм, часу, умов, від реалізації яких залежить вирішення того або іншого завдання. В оптимальному варіанті кожне загальноосвітнє чи фахове заняття, будь-які заходи повинні нести у своєму змісті частку того, що слугує досягненню головної мети. В основі здійснення цього принципу лежить системний підхід, тобто бачення навчального закладу як єдиного цілісного утворення, місця і ролі кожного підрозділу, певної ланки закладу, а також персоніфікованої особистості в реалізації завдань навчально-виробничого процесу, вирішення яких забезпечує досягнення головної мети.

Принцип ієрархічної узгодженості і взаємообумовленості планів роботи навчального закладу тісно пов'язаний з попереднім. Головним його призначенням є попередження дублювання паралелізму, неузгодженості, різнобічності в моделях діяльності різних ланок установ. В основі реалізації цього принципу є здійснення градації і систематизації планів у навчальному закладі за їх призначенням і рівнем впливу на організаційно-педагогічну діяльність колективу (від загального річного плану роботи до індивідуальних планів учителів і майстрів виробничого навчання). Кожен з планів нижчої ланки повинен бути логічним продовженням моделі більш загального (вищого) рівня, не дублювати його зміст (тим більше, не суперечити йому), а конкретизувати термін і засоби реалізації завдань, що безпосередньо стосуються певного підрозділу закладу, працівників та учнів. Порушення цього принципового положення призводить до анархічності в діяльності колективу, якісного зниження рівня управління й ефективності функціонування всієї навчально-виробничої системи.

Принцип реальності виконання вимагає аналітичного підходу до визначення завдань, змісту, технології та часу, необхідного для їх здійснення, на основі професійного прогностичного уявлення про наступну діяльність педагогічного та учнівського колективів з урахуванням їх реальних можливостей, а також стану матеріально-технічної, фінансово-господарської бази закладу, умов його функціонування. Головна ідея цього положення – моделювання тільки того, що потрібно та може бути зроблене для досягнення мети і завдань, визначених в тому або іншому плані роботи.

Принцип конкретності передбачає відображення у планах роботи відповідей на запитання: "Що?", "Як?", "Де?", "Коли?", "Хто?". Загальні поняття "підвищити, досягнути, подолати, усунути, створити умови" тощо без вироблення чіткого механізму їх досягнення не є компонентами моделі діяльності. У будь-якому виді плану роботи навчального закладу повинно бути визначено, що треба зробити для досягнення конкретного завдання, яким способом, які засоби для цього необхідні, де, в якому місці це буде виконуватись і в який час, а також хто безпосередньо буде відповідати і здійснювати те, що заплановано. Послідовність відображення цих позицій може бути змінена залежно від призначення плану. Але недотримання викладених вимог призведе до аморфності, безадресності, невизначеності так званого в даному випадку плану і, природно, він не зможе виконувати свою функцію моделі наступної діяльності.

Принцип інформаційної достатності є загальним принципом менеджменту і, природно, має пряме відношення до моделювання як складової управління. Він передбачає те, що і попередній принцип, а також відтворення у планах загальної прогностичної картини всього процесу вирішення того або іншого завдання і досягнення мети, уявлення про ту чи іншу діяльність від її початку до завершення.

Принцип зворотного зв'язку також є загальним, хоча управління і його реалізація в моделюванні потребує обов'язкового визначення у планах роботи контролю, тобто встановлення і фіксації якісних та кількісних змін на різних етапах діяльності у процесі вирішення завдань і досягнення кінцевої мети. Передбачення у плануванні контрольно-оцінної діяльності дозволяє отримати зворотний зв'язок і визначити наслідки діяльності, а також застосування за необхідності тих чи інших заходів для покращення стану справ, тобто здійснення регулятивних чи коригувальних заходів.

Принцип функціонально-логічної структуризації є в основі положень функціонального аналізу та наукового підходу до вивчення явищ; він передбачає чітке визначення функцій кожної системи її складових підсистем, процесів та їх етапів, що дає можливість встановити їх структуру, побачити логічні, причинно-наслідкові зв'язки і, зрештою, побудувати загальну структурно-функціональну модель будь-якого об'єкта.

Принцип системності є інтегративним і узагальнювальним відносно всієї групи планів як певної цілісності і кожного з планів роботи будь-якого напряму і підрозділу ПТНЗ, оскільки він базується на відомих положеннях системного підходу: цілепокладання (визначальної ролі мети); наявності структури; ієрархічності; зв'язків і якісного взаємовпливу підсистем одна на одну як компонентів об'єкта (системи); зв'язку із системами більш загального рівня; умовної межі поділу; прагнення до руйнування, хаотичності (ентропії); необхідності у стабілізації всієї структури засобами управління.

Як вже зазначалось, методологічні принципи є науковим підґрунтям планування роботи професійно-технічних навчальних закладів; вони відображають фундаментальні теоретичні положення, що пройшли практичну апробацію в управлінні; їх порушення чи неврахування призводить до зниження ефективності планування і руйнування системи управління в цілому.

Другою важливою групою принципів планування (моделювання) роботи ПТНЗ є технологічні, якими вважаємо такі: мінімізації кількості планів, оптимального методу; комплексності і пропорційності; циклічності; безперервності поточного планування і коригування; субординаційної послідовності складання планів; додаткових умов.

Принцип мінімізації спрямований на подолання дублювання робіт; він потребує складання мінімальної кількості планів, а також уникнення однакових заходів і видів діяльності у планах одного рівня управління (особливо в загальних планах роботи ПТНЗ).

Принцип оптимального методу планування передбачає застосування технологій, які є найбільш адекватними і самодостатніми для кращого відображення специфіки і потреб процесів, що моделюються.

Принцип комплексності і пропорційності потребує повного відображення у планах усіх складових навчально-виробничих процесів, що моделюються, а також підтримання між ними максимальної пропорційності.

Принцип циклічності передбачає аналіз і визначення типових заходів, видів роботи і дій адміністрації та різних підрозділів ПТНЗ, що систематично повторюються в методах, формах і часі за тижнями, місяцями, семестрами; відображення їх у циклограмах та графіках для чіткості сприймання і попередження повторення в тексті планів.


 
 

Цікаве

Загрузка...