WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ - Реферат

Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ - Реферат

Модель організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ

Модернізація сучасної вищої освіти, пов'язана із залученням України до Болонського процесу, передбачає принципово новий підхід до підготовки майбутніх фахівців, особливо вчителів, які в подальшому повинні вміти сформувати в учнів такі компетенції, як інформативність і технологічність, зокрема навчити школярів використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час здійснення пошуку, аналізу, редагування, представлення, зберігання інформації тощо. Очевидно, що для виконання такої роботи учитель також повинен мати відповідні здатності, творчо мислити і займатися науково-дослідницькою діяльністю. Залучатися до такої діяльності майбутній учитель повинен ще під час навчання у вищому навчальному закладі: саме це дозволить йому ввійти у професійну діяльність з оптимальними вміннями до самовдосконалення, сприятиме оптимальній професійній адаптації.

Отже, розглянемо сутність поняття науково-дослідницької діяльності, зокрема – і з використанням засобів ІКТ. Питання наукового дослідження було предметом розгляду В.І.Андрєєва, А.М.Воробйова, О.А.Іващенко, В.Н.Попова, Ф.А.Орєхова, І.І.Ільясова, В.І.Стрельської, І.В.Усачова та інших. Інформаційно-комунікаційні технології вивчали А.А.Андрєєв, І.М.Богданова, В.М.Галузяк, Р.С.Гурін, М.І.Жалдак, Т.І.Койчева, А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, І.П.Підласий, М.І.Сметанський, О.Т.Шпак, В.І.Шахов та інші.

Варто зазначити, що поняття "пошуково-дослідницька діяльність" – досить нове; воно розглядалося незначною кількістю науковців, зокрема І.Б.Карнауховою та О.П.Павленко.

Аналіз наукових праць, пов'язаних з досліджуваною проблемою, дозволив виявити низку наявних суперечностей між таким:

– підвищенням вимог до вчителя як до дослідника, який творчо виконує свої обов'язки, і недостатньою його підготовкою до такої діяльності;

– відсутністю спеціальних досліджень, недостатністю теоретичних і методичних розробок із зазначеної проблеми і водночас необхідністю забезпечення високого рівня підготовки майбутніх учителів;

– необхідністю залучення студентів до такої роботи і недостатнім рівнем володіння студентами гуманітарного профілю вміннями використовувати інформаційно-комунікаційні технології, що зумовило вибір теми статті.

Метою статті є розкриття змісту моделі організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних засобів, а саме – студентів гуманітарних спеціальностей, – оскільки вони мають менше годин на засвоєння інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання, однак у професійній діяльності майбутнім фахівцям гуманітарних спеціальностей такі вміння будуть необхідні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій сприяв визначенню сутності поняття "пошуково-дослідницька діяльність", яке в межах нашого дослідження розглядаємо як діяльність, що забезпечує формування наукового світогляду у студентів, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей (активність у самостійному пошуку, ініціативність тощо), формування навичок самостійної дослідницької діяльності, застосування теоретичних знань у своїй практичній діяльності, розширення наукової ерудиції, формування в них процедур творчого пізнавального пошуку – нових форм, методів, засобів пізнання дійсності.

Організацію пошуково-дослідницької діяльності розуміємо як процес залучення студентів гуманітарного профілю до засвоєння ними методів і засобів наукового дослідження; планування дослідження (висунення гіпотез, розроблення плану дослідження визначення його об'єкта і предмета); використання теоретичних та емпіричних методів, вивчення та здійснення різноманітних варіантів пошуку інформації, коли всі дії спрямовані на розроблення дидактичних матеріалів, які можуть застосовуватися у майбутній професійні діяльності [3; 4].

Варто відзначити також дидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій, що необхідно реалізувати в навчально-виховному процесі, який полягає в емоційній привабливості застосування можливостей аудіовізуалізації, мультимедійних програмних засобів, спрямованих на підвищення ефекту наочності, що робить її привабливою і зрозумілою та підвищує інтерес до матеріалу, який вивчається.

Нові інформаційно-комунікаційні технології, засновані на використанні комп'ютерних технологій і телекомунікаційних засобів, передбачають одержання нової інформації, нового знання; саме тому їх використання у пошуково-дослідницькій діяльності є необхідним. Пошуково-дослідницька діяльність спрямована на роботу з інформацією, її пошук, аналіз, структурування, трансформування у дидактичний продукт. Саме інформаційно-комунікаційні технології автоматизують більшість із цих процесів, полегшують і збільшують ефективність пошуково-дослідницької діяльності, можуть допомогти наочно і яскраво представити результати дослідження, втілити їх у безліч навчально-дидактичних програм тощо [1; 2].

Вивчивши реальний стан організації пошуково-дослідницької діяльності та застосування інформаційно-комунікаційних технології у цьому процесі студентами гуманітарного профілю, нами було створено модель організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (рис. 1).

Рис. 1. Модель організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

У моделі відображено процес формування готовності майбутніх учителів до пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ. Готовність майбутніх учителів гуманітарного профілю до пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ розуміємо як їхню здатність формулювати цілі, обирати способи їх досягнення, здійснювати самоконтроль за виконанням власних дій і прогнозувати способи підвищення продуктивності своєї пошуково-дослідницької діяльності, а також наявність у студентів таких особистих якостей, як бажання займатися такою діяльністю, позитивне ставлення до дослідницької діяльності і використання ІКТ у процесі її здійснення, саморегуляція дій, дисциплінованість, самостійність. Водночас така здатність студента передбачає володіння ним знаннями, вміннями і навичками, необхідними для здійснення дослідницької діяльності та роботи з ІКТ.

Складовими організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ є такі:

– теоретичне навчання, у процесі якого засвоюються теоретичні знання про структуру пошуково-дослідницької діяльності та інформаційно-комунікаційні технології як засіб, що дозволяє підвищити ефективність дослідження;

– лабораторно-практичне навчання, у ході якого студенти набувають навичок практичного застосування знань під час створення дидактичного матеріалу;

– самостійна пошуково-дослідницька діяльність, під час якої студенти формують уміння пошуку, аналізу, редагування, подавання інформації, а також використання ІКТ для роботи з нею.

На основі аналізу наукової літератури з проблеми організації пошуково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ у студентів гуманітарного профілю визначаємо педагогічні умови, які оптимально забезпечують якість організації розглядуваного процесу, а саме:


 
 

Цікаве

Загрузка...