WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Модель і технологія формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів - Реферат

Третій етап передбачає самостійне вивчення методології та методів педагогічного дослідження керівниками ЗНЗ під час дистанційного етапу курсів підвищення кваліфікації.

На завершальному етапі слухачі набувають умінь проводити опис педагогічного досвіду, пишуть курсові роботи, демонструють результати власної дослідницької діяльності, виступають на науково-практичних конференціях, демонструючи вміння відстоювати актуальність наукової проблеми, правильність способу її вирішення, аргументувати висновки та власні дослідницькі позиції. Здійснюється повторна діагностика рівня сформованості дослідницьких знань і вмінь, рефлексія керівників щодо власної готовності до дослідницької діяльності та ретельний аналіз результатів і недоліків. Завершальний етап експерименту дозволяє, за необхідності, здійснити корекційну роботу у вигляді додаткових консультацій, рекомендацій із самоосвіти, опрацювання практичного досвіду за обраними проблемами або участі у спеціально організованому додатковому навчанні, після завершення якого керівники переконуються у результативності проведеної роботи.

Результативно-оцінний етап здійснюється двома способами: самооцінкою рівня володіння дослідницькими вміннями слухачами, керівниками ЗНЗ, та оцінкою експертів. Самооцінка рівня сформованості дослідницьких умінь слухачами здійснювалася за допомогою анкетування. Експерт оцінював анкети, заповнені слухачами, керівниками ЗНЗ, та підсумковий продукт – творчу випускну роботу слухачів.

Стан сформованості дослідницьких умінь керівників визначається за допомогою таких визначених критеріїв: наявність позитивного ставлення до дослідницької діяльності; наявність теоретичних знань про об'єкт (ЗНЗ) дослідження, володіння методологією та методами педагогічного дослідження, сформованість спеціальних дослідницьких умінь та знань особливостей дослідницької діяльності в ЗНЗ, що відповідало певному рівню – високому, достатньому або низькому.

Важливе значення для ефективного вирішення окресленої проблеми має упровадження спецкурсів "Технологія проведення науково-педагогічного дослідження у школі" та "Дослідницька діяльність керівника ЗНЗ: теорія та практика", в межах яких у слухачів формується цілісне уявлення про методи наукового пізнання, розвивається здатність до творчої самореалізації та саморозвитку.

Запропонована модель дає можливість розробити та реалізувати на практиці систему формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в установах і закладах післядипломної педагогічної освіти.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Автором обґрунтовано комплекс принципів формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ, що покладені в основу розроблення схеми структурних складових моделі формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ, а саме: науковості, системності, цілепокладання, керованості, наступності та єдності навчального і дослідницького процесів, узгодження колективних й індивідуальних форм дослідницької діяльності, єдності дискурсивного та інтуїтивного у дослідницькій діяльності, а також запропоновано наукові засади і складові головних блоків структури змісту дослідницьких умінь керівників ЗНЗ. Структура розробленої моделі формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в установах і закладах післядипломної педагогічної освіти складається з трьох основних модулів: науково-теоретичного, операційно-дієвого і критеріально-оцінного. Процес формування включає діагностику та аналіз вихідного рівня дослідницьких знань та вмінь, а також проектування, планування, організацію й регулювання процесу формування вмінь та оцінку досягнутих результатів.

На основі системного аналізу отриманих матеріалів дослідження обґрунтовано методику визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь керівника ЗНЗ. З цією метою визначено відповідні критерії та механізми оцінки за шкалою, що передбачає зміст дослідницьких умінь, ситуації їх прояву, критерії оцінки. Інтегральна оцінка рівня готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності виводиться на основі оцінок мотиваційного, когнітивного, орієнтувального та операційного компонентів.

Установлено, що надійними методами оцінювання сформованості дослідницьких умінь керівника ЗНЗ є такі методи, як самооцінка, експертна оцінка, педагогічне спостереження, тестування та випускні творчі роботи. Раціональне їх поєднання дає можливість визначати рівень сформованості дослідницьких якостей та вмінь і дозволяє здійснювати корекцію діяльності слухачів, керівників ЗНЗ. Одержана інформація доповнюється заключенням спеціалістів-психологів, що базується на результатах спостережень, бесід, інтерв'ювання, анкетування, ситуаційного експерименту, психологічного тестування.

Розроблена в дослідженні дидактична система формування дослідницьких умінь керівників побудована на основі взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу. Вона реалізується з урахуванням основних тенденцій, закономірностей, принципів та підходів до навчання дорослих; методологічних функцій дослідницької діяльності в освіті та сукупності загальнометодологічних і частково наукових принципів: системності, цілісності та інтегрованості; діалектичної єдності теоретичного й емпіричного знання про соціальну реальність; діалектичної єдності репродуктивної і дослідницької діяльності; розвивального і виховуючого характеру дослідницької діяльності; самостійної роботи слухачів-керівників шкіл в дослідницькій діяльності за умови опосередкованого управління викладачем; інтеграції змісту навчальних дисциплін і наукових досліджень; раціонального систематичного поєднання навчальної і дослідницької діяльності слухачів; добровільності вибору напряму і теми дослідницької діяльності слухачами.

Процес формування дослідницьких умінь керівників закладів освіти передбачає якісний перехід від низького рівня до більш високого; такий перехід відбувається за умови навчання на основі активних діяльнісних форм. Ефективними у процесі навчання слухачів, керівників ЗНЗ, на курсах підвищення кваліфікації виявилися інтерактивні методики: ділові ігри, парні та групові вправи, міні-проекти тощо.

Процесуальний аспект управління формуванням дослідницьких умінь керівників ЗНЗ у дослідженні розглядається на основі поняття "технологія". Розроблена і реалізована нами технологія управління формуванням дослідницьких умінь керівників ЗНЗ представлена такими послідовно здійснюваними, взаємопов'язаними етапами: аналітико-підготовчим, пошуково-проектувальним, результативно-оцінним.

Ефективне формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ в установах і закладах післядипломної педагогічної освіти визначається комплексом наступних педагогічних умов: організацією цілеспрямованого дидактичного процесу поетапного формування дослідницьких умінь; використанням практико орієнтованих дослідницьких завдань, що включаються у навчальну, а також практичну діяльність слухачів, керівників ЗНЗ, та управлінську практику; установкою на єдине розуміння сутності і змісту дослідницької діяльності в ЗНЗ всіма суб'єктами освітнього процесу; діалогом як формою суб'єкт-суб'єктної взаємодії в освітньому процесі.

Результати експерименту підтвердили ефективність розробленої моделі. Одержані дані дозволили зробити висновок, що порівняно з контрольними в експериментальних групах значно зросли показники достатнього і високого рівнів сформованості дослідницьких умінь слухачів, керівників ЗНЗ. Разом із тим проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування дослідницьких умінь керівників ЗНЗ, а передбачає продовження наукової роботи.

Список використаної літератури

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект). – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

2. Безрукова В.С. Директору об исследовательской деятельности школы. – М.: Сентябрь, 2002. – 160 с.

3. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти: Науково-методичний посібник / Л.М.Калініна, Н.М.Островерхова, А.Ф.Остапенко та ін.; За ред. Л.М.Калініної. – К.: ПП Компанія „Актуал. освіта", 2002. – 310 с.

4. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современной школе. – М.: Сентябрь, 1998 – 144 с.

5. Эксперимент в школе: организация и управление / Под ред. М.М.Поташника / Рекомендации для руководителей школ и учителя. – М.,1992. – 213 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...