WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури (ре - Реферат

Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури (ре - Реферат

Виконання творчих завдань констатувального типу як результат інтелектуально-творчого зростання особистості школяра на уроках зарубіжної літератури

Підсумковий етап роботи з художнім твором у шкільному курсі зарубіжної літератури є особливо важливим: школярі мають виявити результативність сприйняття та аналізу тексту твору, висловлюючи власні оцінні й критичні судження, узагальнюючи і систематизуючи набуті вміння і навички, створюючи усні та письмові роботи різних жанрів. Тому в процесі організації навчально-творчої діяльності учнів на визначених етапах значну увагу приділено використанню творчих завдань констатувального типу.

Пам'ятаючи про те, що процес вивчення зарубіжної літератури у 5-8 класах зумовлений специфікою психолого-педагогічних (недосконалість здатності до аналітичних узагальнень і абстрагування; фрагментарність характеристики літературного персонажа, зорієнтованість здебільшого на опис його зовнішності; недосконалість життєвого й читацького досвіду) і методичних (пропедевтичний етап вивчення зарубіжної літератури, специфіка вивчення інонаціональних літературних творів тощо) чинників, зосередимо увагу на виконанні контрольних завдань, які сприяють виявленню результатів самостійної творчої діяльності та рефлексії мислення учнів. При цьому важливо у ході навчання здійснювати системний аналіз ефективності виконання цих завдань під час інтерпретування прочитаного, а також результативності створеної цілісності сприйняття та осмислення учнями навчального матеріалу.

Отже, головними завданнями на підсумкових етапах вивчення літературного твору є такі:

- сприяти цілісному осмисленню прочитаного літературного твору, самостійному виокремленню специфічних ознак або невирішених проблем у творі;

- допомогти у виборі способів узагальнення здобутих знань у процесі інтерпретації прочитаного, зіставити різні погляди на його оцінку;

- скерувати процес узагальнення і виявлення творчих результатів;

- забезпечити максимальну об'єктивність оцінки результатів самоуправління особистості учня.

У ході дослідного навчання було з'ясовано, що виконання пропонованих творчих завдань на підсумкових етапах вивчення літературного твору має вагоме значення для комплексного розвитку інтелектуально-творчих здібностей учнів, їх здатності до звертання мисленнєвих операцій і самоаналізу.

Пріоритетними методами вивчення предмета на цьому етапі визнано: евристичний, дослідницький, репродуктивно-творчий. Навчання має здійснюватися на основі застосування відповідних методичних прийомів і видів інтелектуально-творчої діяльності: довершення і створення узагальнювальних таблиць, схем, образонів з подальшим обґрунтуванням творчих ідей; художнє ілюстрування і презентація (захист, представлення, пояснення) художньо-творчої роботи; дослідження специфіки літературних творів, зіставлення їх з іншими мистецькими творами; добір тем для створення усних повідомлень, підготовка виступу; підготовка і написання творчих письмових робіт різних жанрів (таблиця 1).

Таблиця 1

Система використання творчих завдань на підсумкових етапах вивчення літературного твору в 5-8 класах

Тип

Констатувальний

Підтип

І. Узагальнювальний

ІІ. Контрольний

Види

та

способи

їх виконання

Усні

Письмові

Усні

Письмові

І.1. Конструктивно-узагальнювальні

ІІ.1. Літературно-творчі роботи

на висловлення власного судження про процес або предмет узагальнення

на довершення і конструювання

таблиць, схем, образонів, схем-кросвордів

висловлювання за результатами творчого навчання (повідомлення, відгук, презентація дослідження, оцінка, інтерпретація твору, захист творчого проекту)

творча робота репродуктивно-творчого рівня (твір-роздум, -відгук, -порівняльна характеристика, зіставлення і здійснення перекладів, творчий переказ, відповідь на запитання)

на висловлення судження про художньо-творчу роботу

художньо-ілюстративні

власний художній твір (казка, міф, байка, оповідання, поезія тощо)

І.2. Проблемно-узагальнювальні

ІІ.2.Комбіновані тести

на створення завдань для проблемної бесіди

на вирішення проблемного завдання для узагальнення

комплексна контрольна робота на:

- розпізнавання і відбір,

- відтворення і аналіз,

- інтерпретацію, порівняння, оцінювання тощо

на висловлення підсумкового судження про твір, його автора

Як видно з таблиці, серед контрольних творчих завдань особливе значення мають усні й письмові творчі роботи на відтворення та інтерпретацію вивченого, спрямовані на розвиток мовлення учнів. Адже процеси розвитку мовлення і творчих здібностей школярів взаємопов'язані. Зауважимо, що робота з розвитку зв'язного мовлення здійснюється послідовно на всіх етапах вивчення художнього твору (Е.Пасічник, Л.Мірошниченко, О.Ісаєва, Ю.Дишлюк та інші), проте особлива роль у цьому процесі відводиться завданням констатувального типу, оскільки їх використання створює виняткову можливість вибору і реалізації власних творчих можливостей на основі індивідуального пошуку, уподобань, інтересів, сформульованих у процесі аналітичної роботи висновків.

З урахуванням сучасних методичних напрацювань [6; 9; 13; 14; 16 та інші], рекомендацій і вимог чинних програм з предмета, важливим є комплексний розвиток усного і писемного мовлення учнів 5-8 класів за такими напрямами:

- збагачення лексичного запасу учнів, активізація мовленнєвої практики у творчих навчальних ситуаціях;

- розвиток навичок монологічного мовлення в усних і письмових оригінальних висловлюваннях;

- навчання діалогічному мовленню під час організації бесіди;

- збагачення власних творчих висловлювань образно-емоційними засобами.

Розглянемо особливості впровадження контрольних завдань констатувального типу в практику навчання зарубіжної літератури школярів 5-8 класів. Серед них виокремлено такі різновиди:

1) літературні роботи репродуктивно-творчого рівня, виконання яких передбачає відтворення та інтерпретацію вивченого у формі творів-роздумів, відгуків, зіставлень, відповідей на проблемне запитання, творчих переказів з елементами стилізації чи художніх описів;

2) власне художні твори учнів на основі стилізації, комбінування та оригінального творення за законами літературного жанру (міф, казка, байка, балада, оповідання, поезія тощо);

3) усні висловлювання за результатами цілісного сприйняття літературного твору, що передбачає виступ перед аудиторією у формі повідомлення, відгуку, презентації або захисту, оцінки, критичного судження тощо;

4) комбіновані тести як комплексний контрольний зріз, метою якого є цілісна багаторівнева діагностика якості здобутих знань, набутих аналітичних і конструктивно-творчих умінь, навичок, ціннісних переконань тощо.

Керуючись змістом і програмними вимогами, в середніх класах серед письмових робітрепродуктивно-творчого рівня послідовно пропонувалися творчі перекази, твори-відгуки на прочитане, характеристики улюбленого літературного героя, мініатюри асоціативного характеру, роботи на основі порівняння літературних явищ і художніх образів, роздуми.

Ураховуючи, що процес написання творчих робіт зумовлений віковими можливостями учнів, у ході дослідного навчання передбачено педагогічне керування процесом навчання і планування роботи. Тому учням пропонувалися пам'ятки для підготовки до виконання різноманітних видів творчих робіт.

З метою сприяння ефективній підготовці до написання учнями творчих робіт було зосереджено увагу на таких правилах здійснення діяльності:

- усвідомлення особливостей і завдань творчої роботи певного жанру;

- планування роботи і добір аргументацій для доведення власної думки;

- дотримання композиційної побудови творчої роботи (вступ, основна частина, заключна) та її стилістичної єдності;

- аналіз думок інших, узагальнення їх у роботі, висловлення власних суджень, висновків, пропозицій, передбачень.

Зауважимо також, що робота над складанням різних видів планів має розпочинатися на попередніх етапах вивчення літературного твору (прості, складні, цитатні), проте на підсумкових уроках вивчення художнього твору учні виявляють здатність самостійно планувати власну творчу роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...