WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії - Реферат

Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії - Реферат

Метою проведених досліджень було таке:

- установлення умов ефективного розвитку освітньої організації (гімназії);

- виявлення потреб у певному спектрі освітніх послуг;

- виявлення очікувань клієнтів з надання якісної освіти;

- виявлення готовності педагогічного колективу працювати інноваційно, особистісно орієнтовано, творчо.

Останнє із зазначеного розглянемо більш детально. Сутністю організаційного розвитку є його гуманістична, а не функціональна спрямованість, тобто орієнтація на людину, а не на досягнення результату. Можна досягти засвоєння дитиною великої кількості знань, а не сформувати в неї громадянську позицію, людяність, толерантність. Чи будемо мати велику користь від цього?

Суттєвим, на наш погляд, є те, що спільна мета повинна не лише усвідомлюватись всіма учасниками навчально-виховного процесу, а й прийматися ними на емоційному рівні; вона повинна тісно узгоджуватися із власними потребами та інтересами всіх клієнтів освітньої організації.

Завдання нашого дослідження полягають у такому:

- з'ясування потреб громади щодо місії гімназії як освітнього та культурного осередку міста;

- вивчення можливостей (управлінських, педагогічних, методичних, ресурсних) максимально повного задоволення потреб клієнтів гімназії;

- вивчення потреб гімназистів та їхніх батьків щодо спектра освітніх послуг.

Важливу роль в організаційному розвитку гімназії відіграє психологічна служба. Основними напрямами її діяльності із психологічного забезпечення управління закладом є такі:

- психологічне обґрунтування стратегічних напрямів розвитку закладу освіти;

- формування психологічної готовності працівників адміністрації до управління;

- розв'язання актуальних проблем управління за допомогою проведення круглих столів, індивідуальних консультацій, анкетувань, опитувань;

- проведення психодіагностичного обстеження членів колективу з метою впровадження індивідуального стилю управлінської діяльності.

Методика організації досліджень. З метою виявлення запитів клієнтів було проведено такі дослідження:

- анкетування батьків, діти яких навчаються в початковій, основній та старшій школі (потреби і запити батьків дітей різного віку дещо відрізняються);

- опитування громадськості міста (було проведене на міських заходах, що проводяться в гімназії);

- засідання батьківської ради гімназії, проведення батьківських зборів у класах, консультацій з батьківським активом;

- проведення анкетувань, вивчення та узагальнення думок батьків;

- моніторинг результатів проведеної діяльності.

Очікувані результати такої діяльності є такими:

- усвідомлення соціального замовлення батьків, міської громади щодо якісних освітніх послуг та створення індивідуального освітньої траєкторії кожного гімназиста;

- розроблення заходів для змін у навчально-виховному процесі з метою задоволення потреб клієнтів (наприклад, запровадження мультипрофільного навчання);

- введення додаткових занять відповідно до потреб учнів за рахунок платних послуг (наприклад, курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання).

Надавати якісні освітні послуги можливо лише за наявності відповідного ресурсного забезпечення, складовими якого є такі чинники:

- кадрове забезпечення: висококваліфікований, творчий педагогічний колектив;

- сучасна матеріально-технічна база;

- можливість забезпечувати навчально-виховний процес сучасними засобами навчання.

Києво-Святошинська районна класична гімназія Київської області створена в 1999 році. Через кілька років на базі гімназії було відкрито початкову школу. Вивчення потреб клієнтів проводиться постійно і періодично, оскільки в освіті відбуваються постійні зміни, залежно від вимог сучасного суспільства. Гімназія була створена за ініціативи педагогічного колективу, підтримки відповідних освітніх органів з метою задоволення потреб батьківської громади м. Боярки, оскільки місто не мало інноваційного закладу освіти нового типу для здібних та обдарованих дітей.

Було визначено такі основні потреби клієнтів (батьків):

- якісна освіта;

- індивідуальний підхід до здібних і обдарованих дітей;

- наявність факультативів, курсів за вибором;

- невелика вартість навчання;

- зручний режим роботи, однозмінне навчання (третина дітей доїжджає з інших навчальних закладів);

- наявність комфортних умов для навчання.

Потреби батьків вивчались методом анкетування, для цього було опитано 980 батьків.

Рис. 1. Результати опитування батьків щодо їх потреб у навчанні дітей

На основі аналізу зроблено висновок, що батьками визначено такі проблеми:

- забезпечення високого рівня освіти;

- забезпечення індивідуального підходу до розвитку здібностей особистості;

- формування ключових компетентностей у межах чинних програм та навчальних планів, в яких не враховано специфіку конкретного навчального закладу.

Провівши анкетування серед батьків дітей, що не відвідують дитячі садки, було виявлено такі потреби: ранній розвиток, адаптація у дитячому колективі та підготовка дітей дошкільного віку до школи.

Для задоволення зазначеного було створено Центр раннього розвитку дитини "Орієнтир".

У початковій школі також було проведено анкетування, в якому взяли участь 370 батьків, за результатами якого визначено проблеми, що турбують батьків, зокрема найвагомішими були такі: всебічний розвиток особистості, якісна підготовка до навчання у наступних класах, досягнення учнями високого рівня знань.

Для задоволення зазначеної потреби було створено мережу додаткових обов'язкових занять, спрямованих на розвиток здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Таким чином, ураховуючи зазначене вище, вважаємо, що головна мета діяльності гімназії полягає у такому:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти;

- створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей і обдарувань талановитої учнівської молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи; формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості, яка має громадянську позицію, почуття національної свідомості, здатна професійно самовизначитися.

Гімназія забезпечує випускникам класичну освіту, в основу якої покладено гуманітарні предмети: мови (українська, англійська, німецька, французька, італійська, латина), історію, основи філософії, етику, естетику, психологію, риторику, античну, слов'янську та зарубіжну літератури.

Додаткові платні послуги, які пропонуються у навчальному закладі, є такими:

- поділ класів для вивчення різних предметів (на 2, 3 групи у процесі вивчення фізики, хімії та інших предметів за бажанням батьків);

- введення додаткових годин (наприклад, українська мова, математика для підготовки до ЗНО);

- введення авторських курсів (інформатики (з 5 класу), основ психології (5-11 кл), риторики (10-11 кл) тощо);

- введення індивідуальних годин для індивідуальної роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

Напрямами задоволення потреб замовників визначено такі:

- активна громадська позиція, участь у громадському житті міста;

- виконання державного замовлення на освіту на високому рівні;

- надання додаткових освітніх послуг відповідно до потреб батьків;

- сприяння створенню дієвої моделі учнівського самоврядування для задоволення потреб гімназистів.

Список використаних джерел

1. Єльникова Г. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління // Директор школи. – 2003. – №№ 40, 41.

2. Гончаров М.А. Основы менеджмента в образовании: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006.

3. Лікарчук І. Крок уперед чи тупцювання на місці // Світло. – 2002. – № 2.

4. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой (В вопросах и ответах): Пособие для руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием. – М.: Новая школа, 1997.

5. Управление школой: Словарь-справочник руководителя образовательного учреждения / Под. ред. А.М. Моисеева, А.А. Хвана. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

6. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.


 
 

Цікаве

Загрузка...