WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії - Реферат

Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії - Реферат

Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії

Аналізуючи питання організаційного розвитку гімназії, розглянемо трактування поняття „управління загальноосвітнім навчальним закладом". Так, у праці „Управління сучасною школою" А. М. Мойсеєв пропонує таке визначення поняття „управління": цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів, що забезпечує становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування й обов'язковий розвиток школи [4]. У цьому визначенні наголошено на двох важливих моментах: по-перше, будь-яке управління є цілеспрямованою діяльністю і, по-друге, воно відрізняється від інших видів діяльності за своїм призначенням. Однак, вважаємо, у такому трактуванні поняття не розкривається специфіка змісту управління організаційним розвитком освітньої організації як особливої діяльності, а саме в цьому полягають його особливості. Організаційний розвиток освітньої організації – це узгоджена діяльність всіх членів навчально-виховного процесу, спрямована на досягнення конкретних цілей діяльності організації.

Більш сучасним і ґрунтовним, вважаємо, є визначення, запропоноване В.С.Лазарєвим: управління школою – це особлива діяльність, у якій її суб'єкти за допомогою планування, організації, керівництва і контролю забезпечують організованість (інтегрованість) спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу і її спрямованість на досягнення освітніх цілей і цілей розвитку школи.

Вагоме значення, на нашу думку, має питання досягнення освітніх цілей та цілей розвитку гімназії як освітньої організації. Будь-яка мета діяльності школи залишиться тільки метою, поки вона не буде співвіднесена з потребами клієнтів певної освітньої установи з наявними ресурсами, з результатами і часом її здійснення. Тому пропонуємо таке визначення мети діяльності гімназії як освітньої установи.

Мета – це конкретний, схарактеризований якісно і, за можливості, коректно кількісно, образ бажаного (очікуваного) результату, що пропонується внаслідок вивчення потреб батьків, учнів, педагогічного колективу, громадськості міста, та який ЗНЗ реально може досягнути у межах чітко визначеного часу.

За умов демократизації суспільства, коли кожна соціальна група може висловити школі своє замовлення, керівники вивчають його, інтегрують і формулюють у вигляді вимог до себе, до випускника, що має бути досягнуто на час закінчення учнем школи. Інакше кажучи, керівник навчального закладу також повинен володіти вмінням прогнозувати вимоги соціального замовлення.

Щодо завдань конкретного загальноосвітнього навчального закладу (з урахуванням його специфіки) зв'язок із соціальним замовленням є безпосереднім, але вирішуватися питання повинне лише в межах територіальної освітньої системи. Тобто органи управління освітою, вивчивши соціальне замовлення всіх шкіл міста (району), визначають разом з керівниками шкіл призначення кожної освітньої установи з огляду на інтереси всіх дітей міста (району) і всі наявні можливості для найкращого в конкретних умовах призначення і статусу кожної школи.

У інноваційному освітньому закладі нового типу розвиток здійснюється на основі виявлення освітніх та соціальних потреб навчального закладу, обґрунтування нової перспективи з урахуванням прогресивної практики, стратегічних положень регіональної освіти та наукових досягнень, пошуку оптимальних технологій для вирішення поставлених завдань. Інноваційний заклад нового типу створює зразки нової освітньої практики, чим задовольняє суспільні запити в освітніх потребах, формує високий рівень освіти певного регіону, сприяє модернізації галузі.

Визначити завдання школи, на нашу думку, означає дати ясні й чіткі відповіді на такі запитання:

1. На які освітні потреби і яких замовників буде орієнтуватися ЗНЗ, з яким контингентом учнів вона планує працювати? Безперечно, відповідь на це питання не може бути однаковою для школи, що спеціалізується на роботі з обдарованими дітьми, і в школи адаптивного типу, орієнтованої на роботу з різними контингентами школярів.

2. Які функції ЗНЗ будуть пріоритетними: пізнавальні, виховні, ті, що сприяють розвитку, оздоровчі? За умови обов'язкового дотримання освітніх стандартів школа сьогодні має право вибору пріоритетних функцій.

3. Які види і який рівень освітніх послуг повинен надаватися?

Виходячи із зазначеного, Києво-Святошинська районна класична гімназія Київської області як заклад нового типу для здібних та обдарованих дітей визначає мету та завдання діяльності, виходячи з потреб замовників: громади міста, батьків, учителів, учнів.

Києво-Святошинська районна класична гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для навчання та виховання здібних та обдарованих дітей, в якому навчання організовано за ступенями з такими особливостями:

- ІІ ступінь (1(5) – 5(9) класи гімназії) – профільне диференційоване навчання, що забезпечує базову середню освіту та підготовку учнів до свідомого вибору предметів для подальшого вивчення;

- ІІІ ступінь (6(10) – 7(11) класи гімназії) – навчання за профілями: філологічним, природничо-математичним, економічним та суспільно-гуманітарним.

Окрім цього, на базі гімназії відкрито початкову школу (І ступінь); діє центр раннього розвитку дитини "Орієнтир" для дошкільної підготовки дітей віком 3-5 років.

Тому особливостями управління гімназією як інноваційним навчальним закладом є такі:

- запровадження державно-громадської моделі управління;

- орієнтація управління закладом на розвиток;

- саморозвиток і зростання керівника як менеджера освіти;

- розвиток плюралізму в системі управління, терпимості до поглядів інших;

- підвищення ролі самостійності і відповідальності суб'єктів управління;

- модернізація структури управління;

- реалізація нових технологій управління школою; однією з них і є проектно-цільове управління.

На функціонування гімназії впливають також особливості територіального розміщення гімназії, а саме:

- пристоличне місто (10 км);

- більшість жителів працюють у столиці держави;

- у місті недостатньо розвинена соціально-культурна сфера;

- недостатньо розвиненою є мережа освітніх закладів (гімназія – єдина в районі);

- орієнтація учнів ЗНЗ на навчання у столичних навчальних закладах.

Актуальним є твердження, що випускник сучасної школи, щоб бути успішним у житті, повинен уміти самостійно здобувати знання, критично та творчо мислити, використовувати сучасні технології, працювати з інформацією великого обсягу (знаходити, аналізувати й узагальнювати її, зіставляти з аналогічним або альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, виявляти і розв'язувати нові проблеми); бути комунікабельним, уміти працювати в команді.

Водночас у сучасності наявні вагомі проблеми, що постають перед системою загальної середньої освіти і визначені у Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа): несформованість у випускників достатньою мірою життєвої компетентності, недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань та аналізу нестандартних ситуацій. Окрім цього, зміст шкільної освіти переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом, його склад і структура недостатньо враховують необхідність диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів.

Соціальне замовлення суспільства сучасній школі полягає у необхідності формування компетентної, творчої особистості, яка здатна до свідомого, самостійного визначення мети своєї діяльності, до саморегуляції, до життєвого проектування, що забезпечує досягнення цієї мети. Тому надзвичайно важливою є така організація навчального процесу, яка спрямована на розвиток індивідуальності учня на основі реалізації особистісно орієнтованого підходу. Перехід до дванадцятирічної середньої школи зумовлює потребу переведення різних типів навчальних закладів із режиму функціонування у режим випереджувального розвитку, який сприятиме становленню дитини як творця і проектувальника свого життя, оволодінню нею життєвою компетентністю. Школа повинна виконувати завдання суспільства; і лише та школа буде ефективною, яка максимально повно враховуватиме запити суспільства, батьків, учнів.

Потреби соціальних замовників не варто розглядати в якості потреб школи як об'єкта управління. Останні – це ті потреби, виконання яких об'єктивно сприяє удосконаленню функціонування і розвитку школи. У найзагальнішому вигляді потреби школи як об'єкта управління визначається природою цього об'єкта, його складом, структурою, цілями, його потенціалом у досягненні цих цілей самостійно, режимом життєдіяльності (функціонування або розвиток) тощо.

Актуальність проведеного дослідження з вивчення потреб клієнтів викликане намаганням найбільш повного їх задоволення, орієнтацією на високий рівень освітніх послуг, що надаються гімназією, орієнтацію на здобуття статусу гімназії як освітнього і культурного осередку територіальної громади, необхідністю визначення стратегічних цілей розвитку навчального закладу.


 
 

Цікаве

Загрузка...