WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм - Реферат

Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм - Реферат

Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм

Сьогодення вимагає від студентів, які беруть участь в інтеграційних процесах, не лише належної мовної підготовки, а й знання культури інших країн, зокрема суспільних норм, достатніх соціокультурних фонових знань, національних усвідомлень, а також уміння пристосовуватися до нового середовища з тим, щоб досягти успіху в реалізації фахових програм, формувати соціально важливу спрямованість особистості студента, сприяти визначенню молоддю життєвих орієнтирів, виховувати любов до своєї Вітчизни, почуття гордості за країну.

Відтак процес підготовки майбутнього фахівця аграрного сектору до реалізації міжнародних фахових програм вимагає впровадження у практику роботи ВНЗ заходів, які сприяють удосконаленню системи підготовки кадрів в означеному аспекті.

Аналіз публікацій і досліджень, в яких започатковано розв'язання розглядуваної проблеми. Проблема готовності особистості достатньо широко репрезентована у психолого-педагогічних дослідженнях (О.О.Абдулліна, А.М.Богуш, К.М.Дурай-Новакова, І.А.Зязюн, Н.В.Кічук, З.Н.Курлянд, А.Ф.Ліненко, С.Д.Максименко, О.Г.Мороз, Г.А.Нагорна, В.А.Сластьонін, Р.І.Хмелюк та інші). Підґрунтям вивчення психологічного компонента готовності особистості стали також роботи сучасних науковців з проблеми підготовки особистості до нових та надзвичайних ситуацій (І.І.Бойко, С.А.Гура, М.М.Козяр та інші).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою представленої статті є обґрунтування психологічного компонента спеціального курсу з підготовки майбутніх спеціалістів аграрного профілю до реалізації міжнародних фахових програм. Завдання статті відповідно полягає у такому: розглянути, проаналізувати та обґрунтувати психологічну наповненість курсу підготовки студентів для ефективної реалізації міжнародних фахових програм.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Психологічний блок розробленого курсу "Мій успіх за кордоном" включав 6 годин тренінгових занять і охоплював такі теми:

- соціально-психологічний тренінг "Компетенції взаємодії з людьми";

- знайомства та представлення. Принципи доброзичливого спілкування;

- подолання бар'єрів спілкування. Релаксація;

- комунікативний тренінг. Усвідомлення механізмів і особливостей спілкування: мета, етапи і види взаємодії; стратегії поведінки учасників взаємодії; позиції і ролі; механізми сприйняття і розуміння партнерів у спілкуванні.

У частині, присвяченій психологічним тренінгам, апробуються практичні навички, з'ясовується не тільки сутність заданої соціально-психологічної ситуації, але і власні соціальні настанови, відчуття і думки, пов'язані з тією або іншою роллю; розвиваються вміння розуміти позиції і відчуття інших людей; випробовуються нові ролі та форми спілкування в ситуаціях, що моделюють реальне життя [2]. У підготовці студентів-аграрників до реалізації міжнародних фахових програм нами застосовувалися тренінги особистісного зростання.

Щодо психологічних якостей студента, учасника міжнародних фахових програм, то його якості як людини, яка є представником певної країни, порівнюємо з якостями посла. Соціальні здібності дипломата оцінюються насамперед за трьома ключовими якостями: „вміння підтримувати стосунки з колегами", „схильність до співпраці", „поведінка в конфліктній ситуації". Комунікативність оцінюється за такими якостями, як контактність, відносини з оточенням, риторичні здібності, вправність на переговорах, здатність досягати мети. При цьому найвища оцінка комунікативних здібностей виставляється, якщо комунікант виявляє такі якості і властивості:

1) швидко входить у розмову, глибоко розуміє думки та почуття оточення, останнім часом був популярним співрозмовником у країні перебування, має багато цінних контактів;

2) відмінно володіє правилами поведінки, дуже вправний і водночас ввічливий, тактовний і співчутливий, має тонку інтуїцію;

3) майстерно володіє мистецтвом риторики; може переконувати та привертати увагу навіть великої аудиторії; у контактах з мас-медіа займає незалежну позицію, не боїться критичних зауважень; завжди впевнено розмовляє „мовою співрозмовника";

4) має невичерпне терпіння, витривалість і дар переконання; завжди дуже точно розуміє міркування опонентів; може „рятувати" навіть важкі ситуації; завжди впевнено відчуває, чого може досягти;

5) уміє досягати поставленої мети, навіть якщо спочатку оточення не виявляє достатнього розуміння; змінює ситуацію на свою користь на основі переконання; витривалий, упевнений у собі, вирізняється силою волі, чесністю та громадянською сміливістю [1].

Головною метою розвитку психологічної компетентності особистості, вважає І.Сигнаївська, є її здатність до активного, творчого опанування свого внутрішнього світу і навколишніх соціально-економічних умов [3]. Авторка виділяє складові психологічної компетентності особистості, які сприяють особистісному зростанню:

1) позитивне сприйняття навколишньої дійсності, керування власним психічним станом, настроєм;

2) подолання стереотипів негативного самосприйняття;

3) підвищення самооцінки, впевненості в собі, власних силах і можливостях;

4) уміння викликати симпатію в тих, хто оточує, встановлювати позитивні міжособистісні взаємини;

5) аналіз власних бажань, прагнень, потреб, домагань;

6) орієнтація на реальні життєві цілі, які можливо досягти.

Розвиваючи ці складові психологічної компетентності, людина зможе стимулювати власне особистісне зростання, вдосконалюватися, а також гармонізувати свою взаємодію з навколишнім світом, колегами.

І.Сигнаївська зазначає, що психокорекційна робота у формі тренінгів особистісного зростання впливає на розвиток таких якостей людини:

1) уміння розумітися в людях: здатність швидко і правильно оцінити їхні психологічні особливості, сильні та слабкі сторони; розуміти їхні настрої, думки, почуття; розподіляти доручення відповідно до інтересів і можливостей кожного;

2) морально-комунікативних: доброзичливості, поваги до інших, емпатії, вміння помічати в людях позитивне, справедливості, такту, доступності, комунікабельності тощо;

3) лідерських: уміння переконувати, бути лідером;

4) ініціативності: активності, самостійності, сміливості, заповзятливості, винахідливості, підприємницького хисту;

5) уміння співпрацювати в колективі: рахуватися з думкою колективу, прислухатися до людей, розвивати їхню ініціативу, формулювати спільні завдання.

Наявність цих якостей особистості в учасників тренінгів закріплює їхній статус у системі міжособистісних стосунків, сприяє професійному зростанню, розвитку психологічної і життєвої компетентності кожного [3].

Заняття у тренінгах особистісного зростання проводилися у групах. При цьому реалізовувалися методики, зорієнтовані на керівника групи та "самоорієнтовані" методи навчання. У ході тренінгових занять у студентів формувалися вміння слухати, розуміти співрозмовника, вести конструктивну бесіду з проблеми, розуміти вербальний і невербальний характер реакції людини. Одночасно в учасників занять розвивалися якості, що сприяють позитивному вирішенню конфліктних ситуацій, навички співпраці, вміння виразити себе, свою думку, сформулювати проблему, а також підвищувалася культура емоцій особистості, покращувалося її ставлення до інших, формувалося вміння прогнозувати майбутнє. Вважаємо, що розвиток саме цих якостей допоможе студентам бути активними і конкурентноздатними учасниками міжнародних фахових стажувань.


 
 

Цікаве

Загрузка...