WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу - Реферат

Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу - Реферат

Взагалі на сьогодні існує декілька підходів до визначення андрагогіки. Перший підхід базується на спростуванні всіх підстав вважати андрагогіку самостійною наукою. Захисники цієї позиції вважають, що навчання і освіта дорослих – галузь дослідження, що належить наукам, які були сформовані раніше (соціологія, психологія, антропологія, економіка тощо). Прихильники другого підходу, насамперед американські дослідники, вбачають в андрагогіці в основному прагматичне і практичне значення, рецепти поводження дорослого учня і викладача під час навчання. Третій підхід трактує андрагогіку як досить незалежну наукову дисципліну. Ця концепція одержала широку підтримку в центральній і східній Європі. Прихильники четвертого підходу розглядають андрагогіку не просто окремо від педагогіки, а, як і педагогіку, складовою частиною інтегральної науки про навчання і освіту людини протягом всього життя [2].

У Радянському Союзі домінуючою концепцією освіти дорослих була концепція педагогіки дорослих, що є частиною педагогіки як всебічної науки про освіту. Протягом довгого часу радянські автори відмовлялися схвалити концепцію андрагогіки внаслідок ідеологічних упереджень, тому що концепція андрагогіки розвилася в протилежному ідеологічному таборі. Проте деякі радянських вчені виокремлювали дисципліну, предметом вивчення якої було дослідження навчання та освіти дорослих. Найбільш відомим з них був А.Даринський. Він вважав, що педагогіка дорослих була невід'ємною частиною педагогіки як інтегративної науки про освіту. А.Даринський вказав на специфіку педагогіки дорослих, яка насамперед відображається в об'єкті освіти. Область дослідження педагогіки дорослих, на думку А.Даринського, набагато ширша, ніж педагогіки.

Хоча радянські дослідники освіти дорослих розглядали педагогіку дорослих в межах загальної педагогіки, однак вони розвинули цілу низку розділів цієї науки. Деякі вчені уклали класифікацію розділів педагогіки дорослих наступним чином: соціологія навчання дорослих, психологія старіння і педагогічна психологія дорослих, дидактика дорослих, педагогіка вечірньої школи, педагогіки виробництва тощо. Не виходячи за межі загальної педагогіки, радянські автори значно розширили структуру науки про навчання та освіту дорослих. Найбільший внесок у становлення і розвиток андрагогіки як науки в Радянському Союзі зроблено Б.Ананьєвим і його ленінградською школою. На думку Д.Савичевича, вклад цього вченого в розвиток андрагогіки в радянському суспільстві можна порівняти з внеском Е.Торндайка в розвиток науки про освіту дорослих в США [2].

Приєднуємося до зауваження дослідника С.Змійова, який вважає, що сформульовані принципи навчання дорослих не є чимось зовсім протилежним дидактичним принципам педагогіки. Частково вони їх розвивають, частково корелюють із ними. Однак їх дія в конкретних умовах навчання дорослих людей має свою специфіку. На зазначених принципах повинно будуватися, і в багатьох випадках так і відбувається, навчання дорослих [5]. Таким чином, зазначаємо, що андрагогічна і педагогічна моделі навчання не протиставляються одна одній, а доповнюють одна одну. Навчання людини в період недорослості продовжує успішно розробляти класична наука про навчання дітей – педагогіка. Особливості навчання особистості у період дорослості досліджує нова галузь наук про освіту – андрагогіка. Організація процесу навчання осіб літнього віку, масштаби якого в наші дні стають усе більшими, на жаль, поки не знаходить глибокого наукового дослідження й обґрунтування. Деякі аспекти навчання осіб літнього віку проявляються в межах медичної науки – геронтології. Однак у різних країнах, зокрема і в Росії, уже розпочато створення, наявний розвиток нової галузі наук про освіту і навчання осіб похилого віку – герогогіку або геронтагогіку.

Варто зазначити, що вимоги, які ставить сучасне суспільство до системи освіти, визначають необхідність інтеграції різних наук про навчання і освіту людини. Дослідник С.Змійов визначає в якості такої інтеграційної науки едукологію (від лат. educo – навчаю + logos – навчання, наука). Ця нова наука прагне осмислити закономірності функціонування і розвитку сфери освіти в цілому. Більшість учених (австралійських, хорватських, російських) відводять едукології роль наукової дисципліни, що досліджує закономірності організації, функціонування і розвитку всієї сфери освіти. У цьому проявляється прагнення (і це об'єктивна необхідність), за влучним висловлюванням С. Змійова, не розглядали навчання людини в безперервності процесу за окремими частинами у різних науках, а знайти певну інтеграційну науку, яка б дозволила досліджувати процес навчання людини в цілісності протягом всього її життя, хоча й з очевидними особливостями кожного життєвого періоду [7]. Приєднуємося до твердження С.Змійова, що такою наукою могла б стати антропагогіка (від грецьк. antropos – людина + ago – веду). Цей термін було запропоновано у 1920 році видатним російським ученим Є.Мединським. Як зауважує С.Змійов, антропагогіка могла б стати наукою, що синтезує закономірності навчання людини в різні періоди свого життя, які досліджують педагогіка, андрагогіка і геронтагогіка [7].

Висновки дослідження і перспектива подальших розвідок у розглядуваному напрямі. Таким чином, у публікації показано можливість і необхідність реалізації андрагогічного підходу у неперервній професійно-педагогічній підготовці; розкрито потенціал основних положень освіти дорослих у концепції неперервної освіти. Звичайно, запропонований аналіз далеко не вичерпний. Поза увагою залишилися актуальні на сьогодні питання підготовки викладача-андрагога для системи неперервної професійної підготовки. Такі фахівці в подальшому можуть стати ефективним і надійним чинником реалізації андрагогічного підходу у процесі становлення і розвитку професійно-педагогічних кадрів.

Список використаної літератури

1. Continuity, consolidation and change // Towards a European era of vocational education and training. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – VI. – 149 p. – Режим доступу : http://www.cedefop.europa.eu /etv/Upload/Information_resources/Bookshop/528/3055_en.pdf

2. Savicevic, D. Modern conceptions of andragogy / D. Savicevic // A European framework. Studies in the Education of Adults. – 1991. – Vol.23. – N3. – Р.209-231.

3. Болтівець С., Сігаєва Л. Пріоритетні напрями освіти дорослих в матеріалах ЮНЕСКО / С. Болтівець, Л. Сігаєва // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2003. – Випуск 3-4. – С.160-164.

4. Буренко В.М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти / В.М. Буренко . – К., 2005. – 22 с.

5. Змеёв С.И. Наука ХХI века: андрогогика / С.И. Змеёв // Высшее образование в России . – 1998. – № 2. – С.76-79.

6. Змеёв С.И. Становление андрагогики: развитие теории и технологии обучения взрослых : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования" / С.И. Змеёв. – М., 2000. – 44 с.

7. Змеёв С.И. Тенденции развития наук об образовании в XXI веке / С.И. Змеёв // Психологические и педагогические проблемы развития образования : вестник МГЛУ . – 2004. – Вып. 484. – С. 89-100.

8. Кузьмінський А.І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / А.І. Кузьмінський. – К., 2003. – 42 c.

9. Олесницкий М. Полный курс педагогики: руководство для занимающихся воспитанием и обучением. Вып. 1: Теория воспитания / М. Олесницкий. – 2-е изд. – К., 1885. – 341 с.

10. Протасова Н.Г. Теоретико-методичні основи функціонування післядипломної освіти педагогів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 "Теорія та історія педагогіки" / Н.Г. Протасова. – К., 1999. – 33 с.

11. Салімов Р. М. Погодження термінології в галузі післядипломної освіти як необхідний етап інтеграції до європейської системи освіти [Електронний ресурс] / Р. М. Салімов, О.М. Савінов. – Режим доступу : http://ipn.nau.edu.ua/content/ view/199/94/lang,ua/. – Заголовок з екрана.

12. Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців як складова неперервної професійної освіти / Л.Є.Сігаєва // Неперервна професійна освіта / за ред. І.А.Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С.319-363.


 
 

Цікаве

Загрузка...