WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Умови і напрями забезпечення наступності у навчанні рідної мови дошкільників і молодших школярів - Реферат

Умови і напрями забезпечення наступності у навчанні рідної мови дошкільників і молодших школярів - Реферат

Окрім того, впровадження КМСОНП надає можливість використання більш широкої шкали оцінки знань, підвищує об'єктивність оцінювання знань студентів [9]. На нашу думку, внесення змін до чинних нормативних документів щодо оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS прискорить і полегшить процес впровадження інноваційної системи навчання.

Вивчення існуючого стану впровадження КМСОНП свідчить про те, що вона натепер реалізується повною мірою, оскільки існують, крім зазначених, й інші взаємопов'язані проблеми, які стосуються студента, а саме:

- відсутність психологічної підготовки студента до навчання за кредитно-модульною системою;

- необхідність адаптації до нових умов і вимог навчального процесу.

Щоб розв'язати першу із названих проблем, потрібно, вважаємо, підготувати студента психологічно, пояснити, у зв'язку з чим відбуваються зміни, які переваги буде мати насамперед він сам (за умов новітньої моделі саме студентові надаються ширші права і можливості у навчальному процесі) і чим йому це допоможе у майбутньому. Потрібно також скоординовувати його дії і допомогти поступово зрозуміти важливу роль самостійної роботи, адже від цього залежить у майбутньому здатність фахівця самостійно приймати рішення, розв'язувати важливі та перспективні проблеми. Психологічно підготовлений студент швидше і легше може адаптуватися до нової системи навчання, яка сприяє розвитку творчих здібностей, підвищує якість засвоєння навчального матеріалу завдяки систематичній роботі студентів протягом певного періоду навчання.

Водночас визначаємо і такі способи вирішення загальних проблем, які виникають під час впровадження КМСОНП:

- уточнення тлумачення основних понять і визначень КМСОНП;

- узгодження стандартів спеціальностей;

- здобуття студентами більшого обсягу знань із суспільно-гуманітарних дисциплін за умови не викладання їх практично орієнтованими курсами;

- забезпечення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

- розроблення нових і внесення і затвердження змін до чинних нормативних документів, що регламентують порядок упровадження нової системи організації навчального процесу;

- створення інституції тьютора у системі вищої освіти;

- удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу у ВНЗ;

- розроблення і використання нового навчально-науково-методичного забезпечення КМСОНП;

- модернізація форм і змісту індивідуальної роботи студентів;

- підвищення психолого-педагогічної підготовки викладачів (проведення курсів, семінарів, організація обміну досвідом тощо).

На нашу думку, вирішення проблем, що виникають у процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання, на основі запропонованих способів забезпечить адаптацію системи вищої освіти української держави до норм і стандартів Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та її узгодження зі змістом та організацією освітньої діяльності, які відповідають вимогам Болонського процесу. Адаптація та оптимізації вищої освіти нададуть можливість насамперед підвищити якість підготовки кадрів і задовольнити вимоги, які ставлять перед спеціалістом-початківцем сучасні організації і суспільство в цілому, водночас – урахувати переваги кредитно-модульного підходу порівняно з традиційними.

Узагальнюючи зазначене вище, визначаємо, що перевагами кредитно-модульної системи навчання, на нашу думку, є таке:

- організація навчання, за якої враховуються інтереси і здібності студентів;

- посилення індивідуалізації взаємостосунків викладача зі студентами;

- посилення контролю за діяльністю студентів викладачем протягом семестру, що активізує його роботу протягом усього періоду навчання;

- підвищення мотивації студентів до навчання та їх відповідальності за його результати;

- зростання самостійності, самовизначеності, самопізнання і самооцінки процесу і результату своєї діяльності за рахунок самостійної роботи, яка є базовою формою навчання відповідно до концепції Болонської системи освіти;

- закріплення самостійних досягнень;

- об'єктивність оцінювання знань студентів.

Ще одним вагомим і позитивним чинником кредитно-модульного підходу є рейтингова система оцінювання знань студентів, сутність якої полягає в тому, що студент виконує всі види навчальних робіт у межах залікової одиниці, на основі чого виводиться підсумкова оцінка. Є помилковим урахування лише результатів підсумкового контролю. Студент отримує бали за кожний вид роботи певної залікової одиниці, а також за результати підсумкового контролю. Загальна оцінка виставляється згідно із сумарною кількістю балів як за всі види робіт у межах залікової одиниці, так і за результати підсумкового контролю. Рейтингова система передбачає як додавання, так і віднімання балів.

Водночас наголошуємо, що враховуючи всі переваги нової моделі навчального процесу, не варто відсторонюватись від надбань традиційної системи освіти. Вважаємо, що у підготовці майбутніх фахівців за вимогами Болонської конвенції на основі кредитно-модульного навчання вищі навчальні заклади мають урахувати і залишити один із важливих компонентів традиційної системи навчання, а саме: надання випускникам знань з історії, філософії, культурології (вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін). Це забезпечує, насамперед, здобуття знань, необхідних для професійної діяльності, і водночас сприяє розвитку високого рівня культури особистості (Європейська система освіти передбачає для бакалавра більшість практично орієнтованих курсів, а дисципліни фундаментального напряму вивчаються у магістратурі).

Таким чином, розглянувши стан впровадження КМСОНП, проблеми, переваги і перспективи, пов'язані з ним, доходимо висновку, що цей процес зумовлює перехід від педагогіки з ознаками авторитаризму до педагогіки тактовності та толерантності, за якої у навчанні студентів ураховуються їхні природжені здібності, психологічні особливості кожного з них. Адаптація системи вищої освіти України до основних принципів європейської вищої освіти, забезпечення її узгодження зі змістом та організацією освітньої діяльності відповідно до вимог Болонського процесу, врахування переваг КМСОНП сприятимуть підвищенню рівня вищої школи української держави, забезпеченню можливості її входження до єдиного європейського освітнього і наукового простору. Проте це спричиняє виникнення низки проблем, що потребують вирішення, а саме: питання професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей в умовах кредитно-модульної системи навчання, удосконалення змісту, розроблення і застосування інноваційних методів навчання, що забезпечило б підвищення рівня якості освіти і конкурентоспроможності фахівців, випускників вищих навчальних закладів.

Список використаної літератури

1. Басий Р., Кирьякулов Г., Зенин О., Крюков Э. Первый опыт внедрения кредитно-модульной системы обучения на кафедре анатомии человека // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Питання впровадження кредитно-модульно-рейтингової системи у навчальний процес". – Київ, 26 січня 2007 р. – У 2 т. – Т.2. – С. 193-205.

2. Борисова Ю., Васильєв В. Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у закладах вищої освіти // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Питання впровадження кредитно-модульно-рейтингової системи у навчальний процес". – Київ, 26 січня 2007 р. – У 2 т. – Т.2. – С. 227-234.

3. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Г.Кременя. – Київ-Тернопіль: Богдан, 2004. – 368 с.

4. Дікова-Фаворська О.М., Мошковська Г.П. Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою // Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації навчального процесу". – Київ, 3 грудня 2007 р. – С. 10-15.

5. Доповідна записка Колегії Міністерства освіти і науки України про стан проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. – http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/r_coll.doc

6. Забара С. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система організації навчального процесу". – Київ, 3 грудня 2007 р. – С. 112-114.


 
 

Цікаве

Загрузка...