WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ - Реферат

Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ - Реферат

Психолого-педагогічні дослідження з даної проблеми дозволяють виділити основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, включених у пізнавальну, творчу, пошукову, дослідницьку та експериментальну діяльність з активним використанням комп'ютерної техніки та її похідних, а саме:

- пізнавальний аспект – спрямований на формування у вихованців певної системи понять і термінів у галузі комп'ютерно-інформаційних технологій, базових знань про загальні принципи застосування цих технологій, які є підґрунтям для подальшого формування вмінь і навичок їх використання;

- технологічний аспект – спрямований на формування у вихованців певної системи практичних вмінь і навичок використання комп'ютерно-інформаційних технологій, таких як операції з текстом, електронними таблицями, графічними зображеннями, засобами комунікації тощо;

- гуманітарно-технологічний аспект – спрямований на опанування вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як символ, знак, значення, мова, інформація, форми подання інформації, види інформації, інформаційний простір тощо;

- інтеграційно-технологічний аспект – спрямований на опанування вихованцем інваріантних способів діяльності з використанням таких понять як система, елемент системи, модель, алгоритм, код, кодування, інформаційний процес; формування у дітей та учнівської молоді вмінь і навичок систематизації, класифікації, структуризації, планування, інтерпретації, логічного мислення і прийняття рішень (особистих і групових);

- соціально-технологічний аспект – спрямований на опанування вихованцем способів використання отриманих знань, умінь і навичок у повсякденному житті;

- особистісний аспект – спрямований на розвиток специфічних якостей вихованця як творчої особистості, що передбачає формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності; вдосконалення вмінь аналізувати ситуації, самостійно приймати нестандартні рішення і критично оцінювати їх результат, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність у складі групи [3].

Шляхом аналітичної обробки результатів моніторингу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, що ґрунтується на використанні технічних інновацій, маємо можливість визначити основні творчі вміння, які формуються у процесі систематичного залучення вихованців гуртків, творчих об'єднань до використання інформаційно-комунікаційних технологій:

- семантичні вміння – полягають у здатності співвіднесення вихованцями символів, знаків і їх значень, а саме: розпізнавання об'єктів за їх назвами та символами; виділення суттєвих ознак об'єктів за поняттями; оцінювання відповідності предметно-матеріального і вербального (текстового, символьного) представлення об'єкта; класифікація об'єктів за певними ознаками, представленими вербально (за допомогою тексту, символів);

- синтаксичні вміння – полягають у здатності читання і записування символічних виразів та їх побудові відповідно до встановлених правил;

- вміння інтерпретувати – полягає у визначенні особливих ознак об'єкта, який подається за допомогою графічного зображення, вербального (текстового) опису або символьного представлення;

- вміння алгоритмізації – полягає у здатності побудови логічних послідовностей об'єктів, зображень, подій у ситуаціях;

- вміння планувати – полягає у здатності формувати опис операції як послідовності певних дій, з метою досягнення певної мети;

- вміння системного мислення – полягає у здатності до операцій декомпозиції системи на складові елементи, встановлення функцій кожного складового елемента і структури їх взаємозв'язків;

- вміння структуризації – полягає у здатності до формування із загальної сукупності (множини) об'єктів субмножин об'єктів за певними критеріями і визначення зв'язків між ними [1].

Для підвищення рівня ефективності пізнавальної та творчої діяльності, пошукової, дослідницької та експериментальної роботи на основі використання сучасних інформаційних технічних засобів, вихованці гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти мають оволодіти:

- практичними основами використання текстового редактора Microsoft Word для оформлення власного пошукового або дослідницького проекту;

- технологіями створення та представлення широкому загалу презентації власного пошукового/дослідницького проекту;

- практичними навичками створення інформаційних публікацій результатів пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності;

- вміннями використання комп'ютерних мереж та мережевих ресурсів для отримання необхідної інформації пошукового або дослідницького характеру;

- технологіями створення Web-сайтів та мережевих ресурсів для інформаційного забезпечення власного пошукового або дослідницького проекту;

- основами комп'ютерних графічно-інформаційних технологій тощо.

Однією з перспективних форм організації пошуково-дослідницької діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів є метод телекомунікаційних проектів. Під навчальним телекомунікаційним проектом ми розуміємо спільну навчально-пізнавальну діяльність, пошукову, дослідницько-експериментальну творчу чи ігрову діяльність вихованців-партнерів, в основі якої – використання комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, яка має загальну проблему, мету, регламентовані методи і способи розв'язання проблеми, спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому використовується дослідницький метод навчання, а самі комп'ютерні технології виступають не як предмет навчання, а як знаряддя пізнання. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні. Розв'язання навчальної проблеми, закладеної у кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття та можливість самореалізації і самоствердження в ході пошукової або дослідницької діяльності [4].

Телекомунікаційні проекти мають високу результативність за умови, що у процесі їх реалізації передбачено наступне:

- постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними, фізичними, соціальними чи іншими явищами, які потребують пошукової, дослідницької чи експериментальної діяльності у різних регіонах;

- порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

- планується порівняльне вивчення ефективності використання одного й того самого або різних, – альтернативних, – способів розв'язання проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;

- пропонується спільна творча розробка певної ідеї.

Для забезпечення ефективності реалізації комп'ютерно орієнтованого навчального середовища позашкільного навчального закладу пропонується наступна модель організації освітньої діяльності його вихованців, яка базується на таких принципах:

- фуркація – формування навчальних мікрогруп, контингент яких є однорідним за початковим рівнем теоретичної і практичної підготовки і не залежить від віку вихованця, тематики пізнавальної, творчої, пошукової або дослідницької роботи;

- способи викладання нового навчального матеріалу ґрунтуються на постійному спілкуванні з вихованцями, максимальному їх залученні до виконання практичних вправ у процесі занять як спільно з викладачем, так і самостійно;

- спосіб ведення занять спрямований на розвиток та удосконалення у вихованців незалежного самостійного мислення, творчого пошуку та здатності до прийняття самостійних рішень;

- зміст програмного матеріалу є мобільним і може бути адаптований з урахуванням уподобань та інтересів вихованців;

- викладання ґрунтується на припущенні, що всі вихованці мають початкову здатність до творчої діяльності, яка підлягає виявленню і подальшому розвитку;

- суб'єкт-суб'єктна взаємодія, співробітництво та співтворчість вихованців та педагога підпорядковані єдиній меті – стати вправними користувачами сучасних комп'ютерних і інформаційних засобів, щоб грамотно застосовувати отримані вміння і навички в повсякденному житті і подальшій навчальній та професійній діяльності;

- використання комп'ютерних засобів у динамічному процесі навчання створює те навчальне середовище, що дозволяє вихованцям гуртків, творчих об'єднань швидко та якісно опанувати основні поняття, призначення і можливості сучасної комп'ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних технологій;

- здійснення постійного моніторингу рівня навчальних досягнень і рівня мотивації творчої та пізнавальної діяльності вихованців.

Список використаної літератури

1. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 276 с.

2. Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як психолого-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 1. – К., 2005. – С.95-100.

3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп'ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76-95.

4. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. – 528 с.

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 272 с.

6. Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний посібник / Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. – К.: Грамота, 2005. – 80 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...