WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ - Реферат

Реалізація комплексної програми “Малятко-здоров’ятко” в умовах сучасного ДНЗ - Реферат

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Інтеграція України у світовий інформаційний простір, створення мережі інформаційного забезпечення освіти та науки мають значний вплив на освітні процеси в державі. Швидкими темпами здійснюється інтенсифікація системи навчання та виховання дітей і учнівської молоді на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, триває формування інформаційної культури педагогів та їх вихованців.

Запровадження зазначених інновації в освітній процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів забезпечує формування технічно та технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, створює належне підґрунтя для розвитку життєвої компетентності, пізнавальної та творчої активності дітей та учнівської молоді, їх творчу самореалізацію та професійне самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей та особистісних уподобань.

Проблема ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі стала об'єктом вивчення вітчизняних і зарубіжних вчених – В.Бикова, Н.Вовковінської, Ю.Жука, Л.Забродської, В.Захлюпаного, Д.Рождественської, Г.Селевка, О.Соколюка та інших. Питання діяльності позашкільних навчальних закладів у формуванні творчої особистості, розвитку її відповідних здібностей та формуванні творчої активності розробляють В.Вербицький, Л.Ковбасенко, В.Мачуський, Г.Пустовіт, А.Сиротенко, Т.Сущенко. Вченими запропоновано методологічну основу позашкільної освіти, запропонували технології розвитку творчих здібностей вихованців позашкільних навчальних закладів, актуальну тематику навчальних курсів. Однак організаційно-педагогічні та дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів висвітлені недостатньо, потребують деталізації та подальшого вивчення.

З огляду на це метою нашої статті є розроблення психолого-педагогічної характеристики інформаційно-комунікаційних технологій як механізму розвитку творчої особистості і визначення організаційно-педагогічних та дидактичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів.

Творча активність – особистісне утворення динамічного характеру, яке є комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних властивостей, що дозволяють особистості продуктивно використовувати творчість у будь-якому виді діяльності. Розвиток творчої активності – процес прогресивних змін у часі і просторі, що відображається у кількісних, якісних і структурних творчих перетвореннях особистості як цілісної системи і полягає в керованому розвитку її творчих здібностей та інтелекту на основі пробудження інтересу до творчої діяльності, оволодіння методами творчого отримання знань, формуванням індивідуального стилю творчої поведінки [2, 96].

Метою позашкільної освіти відповідно до суспільного замовлення та освітньої політики держави, є створення педагогічних умов для повноцінного творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості; підвищення її мотивації до пізнання і творчості; задоволення освітніх потреб творчої особистості за допомогою залучення її до свідомої та систематичної творчої діяльності.

Тому ознайомлення вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній науці, техніці, виробництві, повсякденному житті та їх практична підготовка до раціонального використання під час розв'язування задач, пов'язаних з пошуком та опрацюванням інформації, її систематизацією та зберіганням, поданням широкому загалу і передаванням, забезпечення участі в проектно-технологічній та інформаційній діяльності, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини (від появи творчого задуму до реалізації готового продукту) – головне завдання позашкільних навчальних закладів [6, 8].

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що активно запроваджуються в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають нові перспективи для пізнавальної та творчої діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань, тобто створюють умови для наступного:

- забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної та творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, мультимедійних презентацій, фото-, відеодокументів тощо, що уможливлює їх подальше перетворення, вдосконалення та поширення;

- доступу до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної та наукової інформації, високої швидкості її отримання та варіативності способів аналітичної обробки, виникнення феномена "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір людства;

- конструктивного змістового діалогу з користувачем; утворення з ним єдиного функціонального предметно орієнтованого освітнього середовища (тобто комп'ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості особистості, впливає на її пам'ять, емоції, мотиви та інтереси, але й змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної та продуктивно-творчої діяльності особистості) [1].

З огляду на це сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній діяльності гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів можуть використовуватися як:

- засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів, дистанційної освіти);

- технічний засіб автоматизації процесу пізнавальної та творчої діяльності особистості, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися з своїми однолітками або представниками наукової еліти в усьому світі;

- зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їх назви та функціональне призначення складових елементів і системи зв'язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення;

- ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат і перевіряти їх правомірність тощо [4].

Тому актуальним є питання не лише про запровадження та ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі кожного позашкільного навчального закладу, а створення єдиного інформаційного простору в ньому. Структурними підрозділом позашкільного навчального закладу, які б якісно забезпечили виконання даної мети, мають стати центр комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій – науково-методичні та навчальні підрозділи, що використовують апаратні та програмні засоби, фото, аудіо-, відеоматеріали, засоби телекомунікаційного зв'язку, розмножувальну техніку, для: формування інформаційного навчального середовища; забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом; задоволення інформаційних потреб усіх учасників навчально-виховного процесу; проведення пошукової, дослідницької та експериментальної роботи творчо обдарованих і талановитих вихованців; забезпечення комп'ютерної підтримки творчої та навчально-пізнавальної діяльності дітей та учнівської молоді тощо.

Серед базових складових мережі інформаційно орієнтованого освітнього середовища позашкільного навчального закладу, що використовує комп'ютерні технічні інновації, можна виокремити наступні:

- повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних напрямів позашкільної освіти, науки та культури, розраховані на різні вікові категорії вихованців різних напрямів гуртків, творчих об'єднань;

- Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих об'єднань, так і педагогічними працівниками) інформації, систематизованої за розділами;

- ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних творчих, пошукових та дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах;

- інформаційний та редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення, підтримку та оновлення сайтів пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, навчальних посібників тощо;

- каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію щодо написання творчих, пошукових, науково-дослідницьких, експериментальних робіт та всіх етапах їх написання;

- структурована електронна бібліотека пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів, курсових, дипломних проектів, кандидатських і докторських дисертацій, які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних для подальшого використання вихованцями та педагогами у навчально-виховному процесі гуртків, творчих об'єднань;

- електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих вихованців гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти конкретного навчального закладу, текстові, фото- відеоматеріали про їх творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.

Систематичне включення вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів у пізнавальну, творчу, пошукову, науково-дослідницьку, експериментальну діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує формування та постійний розвиток їх інформаційно-комунікаційної культури. Інформаційно-комунікаційну культуру особистості розуміємо як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок особистості, які формують у конкретного вихованця певний стиль мислення (в основі якого – логіко-математична та гуманітарна підготовка, яку учень здобуває у межах поглибленої спеціалізації з адаптацією до конкретного напряму пізнавальної та творчої діяльності гуртка, творчого об'єднання), що дозволяє дитині ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [5, 36].


 
 

Цікаве

Загрузка...