WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання дорослих як наукова проблема - Реферат

Навчання дорослих як наукова проблема - Реферат

– корекційно-розвивального компонента технології (подолання негативних установок або розвиток позитивних установок у працівників освітніх організацій щодо організаційного розвитку; вибір адекватної стратегії та методів організаційного розвитку для конкретної освітньої організації; здійснення психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до здійснення організаційного розвитку; впровадження тренінгових програм для психологічної підготовки персоналу освітніх організацій до організаційного розвитку; використання індивідуальної та групової моделі консультування з проблем організаційного розвитку тощо).

Третя підгрупа завдань зорієнтована на розроблення технології психологічної підготовки менеджерів і персоналу освітніх організацій до здійснення організаційного розвитку, а саме:

– визначення цілей психологічної підготовки;

– обґрунтування організаційних форм психологічної підготовки (наприклад, тренінги-семінари, тренінги тощо в межах безпосередньо освітньої організації, районних (міських) відділів (управлінь) освіти, в інститутах післядипломної освіти та ін.);

– визначення змісту психологічної підготовки (з урахуванням теоретичної моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку та потреб конкретних освітніх організацій);

– розроблення різноманітних інтерактивних технік навчання;

– визначення критеріїв і методів діагностики ефективності навчання тощо.

Висновки. Розроблення зазначених психологічних проблем як на теоретичному, так і на практичному рівнях сприятиме, на наш погляд, більш ефективному забезпеченню організаційного розвитку освітніх організацій.

2. Технологія психологічної підготовки менеджерів і персоналу до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

Емпіричне дослідження проводилося протягом 2007-2008 навчального року в межах спеціально організованого семінару-тренінгу для членів управлінських команд (директори шкіл, заступники директорів шкіл, психологи) інноваційних шкіл Київської області. У роботі семінару-тренінгу взяло участь 25 осіб.

У результаті дослідження були отримані такі основні результати:

Дослідження показало, що однією із можливих форм психологічної підготовки менеджерів і персоналу освітніх організацій до забезпечення організаційного розвитку є організація на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти спеціальної психологічної підготовки працівників інноваційних освітніх організацій.

Як організаційну форму такої підготовки застосовано семінар-тренінг "Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій", який проводився для представників інноваційних шкіл один раз на два місяці (по 6 академічних годин кожен семінар). Загальна кількість годин – 30 академічних годин.

За змістом семінар-тренінг поєднував такі основі теми: "Сутність організаційного розвитку, його психологічні аспекти"; "Потреби клієнтів освітніх організацій, методи їх діагностики"; "Визначення цілей як важлива складова організаційного розвитку освітніх організацій"; "Основні підходи до реалізації цілей організаційного розвитку освітніх організацій"; "Психологічні умови забезпечення інноваційного організаційного розвитку освітніх організацій" та ін.

Технологія психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій була побудована на основі технологічного підходу, розробленого одним із авторів статті [7]. Цей підхід, який реалізувався в межах діяльності семінару-тренінгу, складався із таких основних компонентів:

а) інформаційного – розкриття сутності організаційного розвитку, психологічних чинників та умов його здійснення тощо;

б) діагностичного, тобто проведення психологічних досліджень як у навчальній аудиторії (у формі психологічних практикумів), так і в умовах діяльності конкретних освітніх закладів (у вигляді спеціальних польових досліджень), спрямованих на вивчення актуальних проблем організаційного розвитку та виявлення наявності (або відсутності) необхідних психологічних ресурсів (на рівні конкретних працівників – учасників тренінгу, педагогічного колективу, освітньої організації в цілому) для забезпечення організаційного розвитку;

в) корекційно-розвивального – розроблення спеціальних програм організаційного розвитку конкретної освітньої організації з урахуванням потреб її клієнтів, профілю її діяльності, підготовки персоналу, соціуму, з яким взаємодіє організація тощо.

Варто наголосити, що кожне із занять тренінгу-семінару проходилося саме за таким дизайном, який включає всі елементи технології.

Основними методами активного соціально-психологічного навчання були такі: мультимедійна презентація; міні-лекція; психологічний практикум; аналітичне "домашні завдання"; групове обговорення; "Мозковий штурм"; "Криголам" та інші.

Обов'язковою умовою забезпечення результативності роботи семінару-тренінгу було виконання представниками конкретних освітніх закладів аналітичних "домашніх завдань", які включають:

а) проведення психологічних досліджень у школі (за необхідності, – в сільській або міській громаді), спрямованих на вивчення потреб клієнтів;

б) оброблення та аналіз отриманих результатів;

в) визначення на основі проведеного дослідження актуальних завдань і напрямів організаційного розвитку освітньої організації;

г) представлення результатів діагностико-аналітичної роботи у вигляді спеціальних презентацій;

д) обговорення презентацій на засіданні семінару-тренінгу (постановка уточнюючих та проблемних завдань учасниками семінару-тренінгу, внесення рекомендацій, оцінка роботи членами експертної групи тощо).

Важливою умовою виконання всіх завдань семінару-тренінгу була участь у його роботі представників як адміністративного персоналу школи, так і психологів, оскільки саме таке поєднання дало можливість забезпечити глибоке осмислення психологічних аспектів організаційного розвитку конкретних освітніх закладів, використовувати адекватні психологічні діагностичні методи, корекційно-розвивальні процедури тощо.

Дослідження показало, що залучення до роботи в такому семінарі-тренінгу представників саме інноваційних навчальних закладів дає можливість відпрацювати модель психологічної підготовки працівників освітніх організацій до забезпечення організаційного розвитку, яка надалі може бути використана для інших шкіл.

Суттєвою умовою забезпечення ефективності семінару-тренінгу є також постановка перед його учасниками завдання, яке полягає у проведенні науково-практичної конференції "Психологічні та економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій" (22–23 травня 2008 р., м. Біла Церква) [6] для представників інших освітніх організацій з різних областей України. Це сприяло оволодінню учасниками семінару-тренінгу певними науково-дослідними вміння та навичками, а саме:

а) проведення науково-прикладного дослідження;

б) аналізу та осмислення результатів науково-прикладного дослідження;

в) підготовки тез виступу на науково-практичній конференції (для публікації в науковому збірнику);

г) розроблення дизайну презентації для виступу на науково-практичній конференції (відбір актуальної проблематики; розроблення плану виступу; підбір матеріалу для виступу; забезпечення у виступі гармонійного поєднання текстового та образного матеріалу тощо);

д) отримання попереднього досвіду здійснення презентації перед своїми колегами тощо.

Потрібно зазначити, що досвід роботи учасників семінару-тренінгу знайшов відображення у спеціальному розділі "Особливості введення змін та організаційного розвитку освітніх організацій Київського регіону" [6], включеного до наукового збірника тез виступів, підготовленого учасниками семінару-тренінгу за результатами його роботи.

Висновки. Використання розроблених організаційно-змістовних підходів дозволяє, на нашу думку, здійснювати ефективну психологічну підготовку менеджерів і персоналу до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л.М. Психологічні проблеми запровадження змін в освітніх організаціях // Вісник піcлядипломної освіти: збірник наукових праць. – Випуск 4 / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2007. – С. 172-178.

2. Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях" // Актуальні проблеми психології. – Том. 1.: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.: Наук. світ, 2007. – Частина 19. – С.3-7.

3. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 76с.

4. Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Філь О.А. Технологія формування управлінської команди освітньої організації: Навчально-методичний посібник . – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 64с.

5. Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Бондарчук О.І., Федосова Г.Л., Філь О.А., Івкін В.М., Ковальчук О.С., Креденцер О.В., Терещенко К.В., Чубарук О.В. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін: Навчально-методичний посібник / За ред. Л.М.Карамушки – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 100с.

6. Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій: Тези науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., м. Біла Церква) / За науковою редакцією С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Н.І.Клокар. – К.: Науковий світ, 2008. – 136с.


 
 

Цікаве

Загрузка...