WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання дорослих як наукова проблема - Реферат

Навчання дорослих як наукова проблема - Реферат

Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій

Вирішення складних соцiально-полiтичних та економiчних завдань, пов'язаних із розбудовою Української держави та її інтеграцією в європейський простір, значною мірою, на наш погляд, залежить від ефективності діяльності вітчизняних освітніх організацій.

Однією із важливих умов вирішення цієї проблеми є забезпечення організаційного розвитку (розвитку організації) освітніх організацій, який передбачає, насамперед, постановку перед освітніми організаціями нових, інноваційних завдань, що відповідають соціально-економічним змінам, які відбуваються в суспільстві, прогнозування інноваційних змін та створення відповідних організаційно-психологічних умов для їх впровадження. Разом з тим, як показує попередній аналіз діяльності вітчизняних освітніх організацій, проблеми організаційного розвитку в багатьох освітніх організаціях не ставляться взагалі або вирішуються стихійно, без чітко визначених підходів і моделей, урахування психологічних чинників та умов, що знижує ефективність діяльності освітніх організацій в умовах відсутності спеціальної психологічної підготовки менеджерів та персоналу. Це досить часто призводить до певного "випадання" освітніх організацій із загального соціального контексту, їх невміння адаптуватися до нових вимог, виникнення хаотичні в діяльності менеджерів та персоналу, незадоволеності працівників роботою, зниження конкурентноздатності освітніх організацій тощо.

Аналіз досвіду діяльності освітніх організацій показує також, що психологічна підготовка менеджерів та персоналу освітніх організацій до психологічного забезпечення організаційного розвитку в більшості організацій практично відсутня. Це досить часто негативно позначається на діяльності освітніх організацій, на визначенні та досягненні ними інноваційних завдань.

На основі аналізу зарубіжної літератури зробили висновок, що проблема вивчення психологічних особливостей організаційного розвитку є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній організаційній психології. Цій проблематиці в організаційній психології присвячено спеціальний напрям, який має назву "організаційний розвиток" (Organizational Development). Серед відомих зарубіжних дослідників з цієї проблеми слід зазначити таких авторів, як E. Banberg, A. Caetano, J. M. Piero. B. Wilpert, H.Sinangi, C.Vlerick та інших. Зазначеними авторами визначено зміст та основні етапи організаційного розвитку в умовах глобалізації і впровадження інформаційних технологій, визначено низку принципів діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін.

Щодо вітчизняних дослідників, то варто зазначити, що окремі проблеми діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін знайшли певне відображення в роботах окремих авторів [1-5; 8-10]. Разом з тим, проблема психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій раніше не була предметом спеціального дослідження.

Виходячи із актуальності та недостатньої розробленості проблеми в літературі, визначили такі завдання дослідження:

1. Визначити актуальні проблеми досліджень психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

2. Розробити та апробувати технологію психологічної підготовки менеджерів і персоналу до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

Методика та організація дослідження.

Для проведення дослідження використовувалися такі методи: а) теоретичного аналізу проблеми; б) діагностичні (тестування; опитування; спостереження та ін.); в) методи активного навчання (мультимедійні презентації; міні-лекції; психологічні практикуми; аналітичні "домашні завдання"; групові обговорення; "Мозковий штурм"; "Криголам" та інші).

Дослідження проводилося спільно працівниками лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України та лабораторії педагогічного менеджменту Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у межах реалізації науково-дослідного проекту лабораторії організаційної психології "Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку" Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України (2008-2012 р.р., науковий керівник – професор Л.М.Карамушка).

Результати дослідження.

1. Актуальні проблеми досліджень психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

На основі аналізу літератури та попереднього аналізу діяльності освітніх організацій можна зробити висновок про те, що актуальні проблеми психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій можна віднести до таких двох основних груп:

а) проблеми, які стосуються побудови теоретичної моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій;

б) проблеми, які мають відношення до практичної моделі дослідження проблем психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.

Перша група завдань – щодо побудови теоретичної моделі психологічного організаційного розвитку – включає, на наш погляд, дослідження низки психологічних проблем, які можуть бути об'єднані у такі підгрупи.

Перша підгрупа завдань стосується визначення сутності та психологічних особливостей організаційного розвитку освітніх організацій, а саме:

– визначення змісту та психологічних аспектів організаційного розвитку освітніх організацій;

– побудова моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій та його психологічного забезпечення тощо.

Друга підгрупа завдань спрямована на визначення психологічних особливостей основних етапів організаційного розвитку освітніх організацій; вони передбачають таке:

– аналіз основних потреб клієнтів освітніх організацій і методів їх психодіагностики: а) на макрорівні (потреби суспільства); б) на мезорівні (потреби міської або сільської громади, з якою взаємодіє освітня організація); в) на мікрорівні (потреби учнів та їхніх батьків) тощо;

– на основі врахування основних потреб клієнтів освітніх організацій визначення основних цілей діяльності освітніх організацій і психологічних методів їх продукування ("мозковий штурм", "SWOT-analyses" та ін.);

– аналіз основних психологічних ресурсів забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій (разом із матеріальними, технологічними, інформаційними тощо);

– реалізацію основних цілей організаційного розвитку та створення психологічних умов для їх досягнення (професійна та психологічна підготовка, створення професійних груп для обміну досвідом і обговорення проблемних питань, самоаналіз тощо);

– здійснення контролю за мірою досягнення цілей організаційного розвитку за допомогою спеціальних психологічних методів (моніторинг основних показників організаційного розвитку, рефлексія результатів професійного та особистісного розвитку тощо).

Третя підгрупа завдань забезпечує врахування основних психологічних чинників, що впливають на організаційний розвиток освітніх організацій. Це такі завдання:

– розкриття сутності конкурентоздатності освітньої організації як чинника організаційного розвитку;

– аналіз ролі управлінської команди в забезпеченні організаційного розвитку освітніх організацій;

– визначення ролі, особливостей прийняття та реалізації управлінських рішень менеджерами освітніх організацій щодо організаційного розвитку;

– аналіз сутності та рівня професійної компетентності менеджерів та персоналу освітніх організацій щодо забезпечення організаційного розвитку;

– визначення впливу особистісного розвитку керівників освітніх організацій на організаційний розвиток освітніх організацій;

– вивчення особливостей та видів ділового спілкування в організації як психологічного чинника організаційного розвитку;

– аналіз ролі та основних виявів професійного стресу та синдрому "професійного вигорання" як психологічного чинника організаційного розвитку та ін.

Друга група завдань, яка стосується побудови практичної моделі психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій, у свою чергу, передбачає, на наш погляд, вирішення основних підзавдань.

Перша підгрупа завдань слугує вивченню психологічних проблем, які виникають у процесі організаційного розвитку освітніх організацій, а саме:

– з'ясування міри орієнтації освітніх організацій на організаційний розвиток;

– аналіз основних досягнень та обмежень організаційного розвитку конкретних освітніх організацій;

– виявлення рівня психологічної компетентності менеджерів та персоналу освітніх організацій щодо забезпечення організаційного розвитку;

– визначення основних психологічних бар'єрів, які стоять на шляху забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій;

– з'ясування типу організаційного розвитку конкретної освітньої організації тощо.

Друга підгрупа завдань спрямована на розроблення технології психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій, зокрема, такого:

– інформаційного компонента технології (визначення сутності організаційного розвитку, його видів, стратегій і методів, а також психологічних основ його забезпечення);

– діагностичного компонента технології (розроблення діагностичного інструментарію для такого: вивчення потреб клієнтів освітніх організацій; установлення міри орієнтації освітніх організацій на організаційний розвиток; визначення основних психологічних проблем, які виникають у процесі організаційного розвитку; аналізу психологічних чинників, які негативно або позитивно впливають на організаційний розвиток; визначення типів організаційного розвитку, притаманних певній освітній організації; здійснення моніторингу результатів здійснення організаційного розвитку тощо);


 
 

Цікаве

Загрузка...