WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання дітей старшого дошкільного віку елементів риторик - Реферат

Навчання дітей старшого дошкільного віку елементів риторик - Реферат

Освіта дорослих – соціальний інститут, що історично склався. Це складна поліфункціональна, соціально-педагогічна і соціально-культурна система, спрямована на задоволення професійно-освітніх та особистісних потреб людини. Вона включає всі види післявузівської професійної і додаткової, формальної та неформальної освіти, спрямована на збереження і розвиток загального освітнього простору. Комплекс проблем, пов'язаних з її функціонуванням і розвитком, має свою змістову своєрідну специфіку, зумовлену особливостями контингенту дорослих людей.

Освіта дорослих базується на теорії навчання дорослих – андрагогіці, науково-методичною основою якої є технологія навчання дорослих. В її основі також концепція вільного, "відкритого" навчання (open learning – англ.), психологія навчання дорослих, що розвивається в контексті неперервної освіти людини впродовж усього життя.

Сучасне застосування інновацій у цій сфері освіти дорослих можливе на основі застосування дистанційної форми навчання, використанням комунікаційних інформаційних технологій, оскільки ця сфера не може ефективно функціонувати і розвиватися без сучасного інформаційного забезпечення, що передбачає створення баз даних, забезпечення сучасною технікою інформаційних потоків, використання комп'ютерних технологій та можливостей системи Інтернет.

Інститут освіти ЮНЕСКО в Гамбурзі істотно впливає на формування європейської політики в освіті дорослих і надає низку послуг національним мережам, організаціям і фахівцям – тренінгові та стипендіальні програми. Він є найбільшим центром інформації і документації, а його співробітники надають консультативну допомогу фахівцям різних регіонів країн світу [13].

У навчанні дорослих людей важливо враховувати особливості дорослих, зокрема наявність у них сформованого життєвого досвіду. Зокрема, британські дослідники враховують такі особливості дорослих у процесі навчання: наявність у дорослих власної мотивації до навчання, яка є детермінованою процесом навчання професійними, соціальними, побутовими і тимчасовими чинниками; наявність певних навчальних стереотипів унаслідок попереднього досвіду, які можуть сприяти чи заважати новому навчанню.

Для ефективності такого навчання, на думку О.В.Топоркової, андрагогам рекомендується дотримуватися певних правил:

1) допомагати тим, хто навчає, виявляти освітні потреби, використовувати вже набутий досвід і здобуті знання для їх подальшого використання як засобу навчання;

2) виявляти толерантність до можливих фізичних недоліків дорослих;

3) навчати слухачів ефективним технологіям навчання і самонавчання, які допоможуть сформувати їм необхідні когнітивні вміння і навички як практичного, так і теоретичного характеру;

4) використовувати методи навчання, які посилюють відчуття власної гідності і розвивають інші людські якості;

5) створювати на заняттях комфортну психологічну атмосферу, що полягає у взаємодії андрагога і дорослої людини [6].

В європейських дискусіях з проблем освіти дорослих прийнято використовувати різноманітні терміни: lifelong learning (навчання впродовж життя) та lifewide learning (навчання все життя, тобто таке, що включає всі форми навчання – формальні з видачею сертифіката чи диплома, неформальні, які здійснюються на семінарах, конференціях, та інформальні, тобто самоосвіту за допомогою спілкування, використання ЗМІ, читання тощо). Серед багатьох актуальних проблем передусім постає питання системного вдосконалення теорії і практики освіти дорослих у контексті системи неперервної освіти [1].

Освіта дорослих має особливу проблематику змісту; вона відрізняється від освіти юного покоління своїми цінностями і мотивами, метою і завданнями, змістом і формами організації, засобами контролю й оцінювання, а також результатами.

Для забезпечення мобільності змісту освіти дорослих [3] її організаційні форми повинні передбачати механізм неперервного коригування навчальних програм, урахування запитів тих, хто навчається, сучасних наукових знань, що постійно змінюються, та змін соціально-економічної і політичної ситуації в суспільстві.

Висновки. Починаючи з середини ХХ століття освіта дорослих стала одним з найважливіших засобів розвитку суспільства і людини. Доступ до освіти отримує значна кількість соціальних груп, для яких вона є одним із засобів виживання: інваліди, біженці, безробітні, пенсіонери, функціонально неграмотні працівники. У різних країнах освіті дорослих відводиться важлива роль у забезпеченні стійкого прогресу розвитку особистості та суспільства. Саме освіта дорослих може стати одним з найважливіших пріоритетних напрямів, який відкриває перспективні можливості для вирішення як існуючих, так і майбутніх проблем XXI століття.

Отже, можна стверджувати, що існує необхідність вирішення актуальних завдань, поставлених сьогоденням перед освітою дорослих, що неможливо без усвідомлення провідних тенденцій дослідження у цій сфері, адекватного і зацікавленого ставлення до цієї галузі громадськості, фахівців та, що важливо, представників різних державних установ і громадських організацій, рухів, налагодження між ними конструктивної співпраці. Це буде передумовою формування у суспільній свідомості відповідного ставлення до цієї проблеми, яка натепер є необхідною засадою розвитку концептуального бачення, пошуку науково обґрунтованих і практично орієнтованих способів її вирішення.

Подальші напрями наукових розвідок. Вищезазначені тенденції орієнтують на проведення порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих, розвиток системного підходу до концепції розвитку цієї галузі на національному рівні, формування системи соціального партнерства в контексті сучасних завдань неперервної освіти. Це сприятиме цілеспрямованому використанню наукових результатів у підготовці навчальних посібників, довідників з проблем освіти дорослих, розробленню рекомендацій щодо визначення конкретних способів демократизації вітчизняної системи неперервної освіти, адаптації національної системи неперервної освіти в Україні до демократичних стандартів і концепцій європейських країн.

Список використаної літератури

1. Гершунский Б.С. Образование как религия третього тысячелетия: гармония знания и веры / Б.С.Гершунский. – М. : Педагогическое общество России. 2001. – 128 с.

2. Ковальчук Л.О. Система освіти зарубіжних країн : навчальний посібник / Л.О.Ковальчук, О.Б.Ковальчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 136 с.

3. Матюшкина М.Д. Основные характеристики образования взрослых / М.Д.Матюшкина // Андрагогика : материалы к глоссарию. – Вып.1 / науч. ред. С.Г.Вершловского и др. – СПб. : СПбАППО, 2004.

4. Митина А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: Концептуальное становление и развитие / А.М.Митина. – М. : Наука, 2004. – 304 с.

5. Митина А.М. Зарубежные исследования учебной мотивации взрослых / А.М.Митина // Вестник МГУ. – Сер.14. – Психология. – 2004. – №2. – С.56-65.

6. Топоркова О.В. Дополнительное образование: тенденции развития во второй половине ХХ века в Великобритании / О.В.Топоркова, А.М.Митина // Новые образовательные системы и технологии обучения в вузе : межвуз. сб. науч. тр. – Волгоград: Политехник, 2000. – Вып. 6. – Ч. 2. – С.15-20.


 
 

Цікаве

Загрузка...