WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Можливості застосування казкотерапії в процесі фізичного виховання й оздоровлення дошкільників - Реферат

Інформаційні технології у вищому навчальному закладі

Безперечним є те, що комп'ютерні технології увійшли у всі сфери суспільного життя та галузі виробництва. Тому використання їх потенціалу і людських можливостей в менеджменті освітньої сфери може не лише сприяти реалізації нових технологій навчання, а й істотно поліпшити якість знань студентів. Спосіб, який дозволяє здійснити це, – комплексна комп'ютеризація учбового процесу.

Розроблення концепції комп'ютеризації розпочалися у 80-х роках минулого сторіччя; академіком АН України В.М. Глушковим були сформульовані основні принципи створення систем управління.

Мета та завдання

Створення комплексної автоматизованої системи управління (АСУ) вищого навчального закладу здійснюється за двома напрямами:

- комп'ютеризація учбового процесу;

- комп'ютеризація ВНЗ.

Необхідні умови для комп'ютеризації навчального процесу:

1. Розвиток програмно-технічної бази до рівня, що дозволяє використовувати мережні і мультимедіа-технології; істотне збільшення парку комп'ютерів (норма - 1 комп'ютер на 5 студентів).

2. Розробка і реалізація процесу навчання студентів кваліфікованому використанню комп'ютера, сучасному програмному забезпеченню, зокрема вживанню офісних технологій (наприклад, технології електронних таблиць, баз даних, презентацій), Web-технології для викладання природничих і гуманітарних дисциплін, виконання курсових, дипломних робіт і наукової роботи. Залежно від спеціалізації ВНЗ варто використовувати такі програми, як:

- програми статистичного аналізу;

- програми економічного і фінансового аналізу;

- бухгалтерський і управлінський облік (1С, Дебет + );

- програми розпізнавання тексту, перекладачі, словники.

3. Продуктивне навчання комп'ютерним технологіям всього викладацького складу.

4. Використання електронних підручників, прикладних програм і контролюючих систем у викладанні "некомп'ютерних" дисциплін, зокрема участь викладачів у розробці власних навчальних курсів і методичних матеріалів для очної, заочної і дистанційної форм навчання.

5. Створення мультимедійних учбових дисків (інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу).

6. Створення єдиної концепції дистанційної форми освіти в рамках інституту (наприклад, часткове ДО - навчання і самоконтроль за допомогою Web-серверу, а остаточна оцінка – безпосередньо у вузі).

7. Уніфікація і стандартизація подачі методичних матеріалів.

8. Створення і використання внутрішньої електронної пошти.

Вважаємо, що для комп'ютеризації ВНЗ необхідно здійснити розвиток програмно-технічної бази, що дозволить використовувати потенціал комп'ютера для вирішення регулярних завдань управління, а саме:

1) планування учбового процесу;

2) моніторинг процесу навчання на всіх його етапах;

3) оперативний і стратегічний аналіз процесу;

4) бухгалтерський облік і багато іншого, як на будь-якому виробництві.

Як аргумент можна навести фрагмент з Інтернет-публікацій про те, як в США розв'язується ця проблема (текст даний без виправлень):

"Электронные технологии в системе образования США (Ричард Райли – министр, Фрэнк С. Холлеман III - заместитель министра, Линда Г. Робертс - руководитель отдела образовательных технологий) [1].

Общенациональные цели в области применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.

Цель 1: Всем учащимся и преподавателям должен быть обеспечен доступ к информационным технологиям в классных комнатах, школах, клубах общения и дома.

Цель 2: Все преподаватели должны эффективно использовать ИКТ, чтобы помочь учащимся достичь высокой академической успеваемости.

Цель 3: Все учащиеся должны обладать базовыми навыками пользования ИКТ.

Цель 4: Научные исследования и оценка полученных материалов должны привести к созданию нового, более совершенного поколения электронных средств учебного назначения.

Цель 5: Использование ИКТ и возможности работы в сети должно привести к трансформации учебного процесса" [1].

Розкриємо питання досвіду впровадження інформаційних систем і технологій у Білоцерківській філії державної Академії статистики обліку і аудиту (ДАСОА). Починаючи з 2000 року в нашій філії успішно розроблені і впроваджені деякі системи управління ВНЗ. Ось коротка інформація про них.

1. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВНЗ

Це - комплекс програм, що дозволяють автоматизувати більшість етапів робіт, пов'язаних з функціональною діяльністю ВНЗ (прийом, підготовка й випуск студентів). Система дозволяє оперативно відслідковувати процес підготовки фахівців і здійснювати коригувальні дії.

Склад:

1. Базовий модуль (рейтингова система обліку знань студентів).

2. Планування навчального процесу.

3. Розклад.

4. Модуль "Випускник".

Метою введення даної системи є:

- ведення оперативного контролю навчального процесу;

- активізація пізнавальної діяльності студентів;

- підвищення якості знань;

- виховання у студентів відповідальності й лідерства;

- визначення індивідуального рейтингу студента;

- планування навчального процесу;

- аналіз якості навчального процесу.

Використання системи сприяє вирішенню наступних основних завдань:

- облік кадрів;

- тарифікації викладачів, задіяних у навчальному процесі;

- моніторингу навчального процесу студентів, груп, викладачів, навчальних дисциплін;

- аналізу стану справ;

- ведення розкладу занять;

- формування документів, пов'язаних із закінченням навчання студентів;

- передання даних у програму "Збору даних для учбових закладів DP2000";

- ведення логічного журналу виконуваних робіт.

Отже, об'єктами обліку є:

Алгоритмічні рішення.

За допомогою "Базового" модуля здійснюється моніторинг учбового процесу. Основою його є "електронний журнал", у веденні якого використовується рейтингова система. Студенти оцінюються з позиції "відсотка виконаної роботи". Якщо студент виконав завдання на 100%, то він одержує "1", якщо робота виконана на 85%, то одержує "0,85" і.т.д. Залежно від різноманіття форм оцінювання знань, система обліку може бути або чисто рейтингова, або модульна.

Модуль "планування" реалізує дворівневе планування учбового процесу. Перший рівень – це розподіл контрольних цифр учбового плану, які повинні "закритися" навчальними календарно - тематичними планами відповідних дисциплін. Другий рівень - розподіл наявного навантаження викладацького складу з видачею останнім "індивідуального робочого навантаження" на період (зазвичай, – це рік).

Модуль "розклад" складає розклад проведення занять. Крім того, використовується для додаткового контролю ходу навчального процесу.

Модуль "випускник" на підставі даних про кожного студента формує документ "Додаток до диплома". В ньому відображається уся "учбова діяльність" студента протягом навчання у ВНЗ в установленій законодавством формі. Крім того, інформація передається у програму "Збору даних для учбових закладів DP2000" для подальшого замовлення і виготовлення дипломів.

Технічні вимоги є такими:

- персональний комп'ютер повинен бути не нижче Pentium II із частотою 300 Mhz, RAM-32Mb, HDD-1Gb, монітор з дозволом 800х600;

- операційна система Windows 9х, 2000, XP;

- мережний принтер HP-1100;

- локальна мережа на базі "крученої пари".

2. ПРОГРАМА "ТЕСТ"

Дана програма дозволяє перевірити знання студентів з навчальних дисциплін за весь період навчання за допомогою тестування й нагромадження отриманих відповідей у базі даних з наступним їх аналізом. Програма ефективна для роботи в навчальному класі, обладнаному ПК, об'єднаними в локальну мережу.

Переваги її використання такі:

- об'єктивність результатів;

- прозорість оцінювання;

- швидкість опитування;

- можливість аналізу викладачем якості засвоєння матеріалу студентами;

- наявність архіву результатів тестування.

Режими роботи:

- проба - студент випробовує свої знання з дисципліни, за якою тестується. виконувати це можна багаторазово або обмежено;

- тестування – залікове тестування (виконується 1 раз);

- можливість дозволяти чи ні режим "Проба" або дозувати його;

- формування екзаменаційних тестів з наявних питань;

- регулювати кількість питань, які задаються, із загальної їхньої кількості.

3. ІНТРАНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ У НАВЧАННІ.

На основі використання цієї технології, нами створено комплекс спеціальних посібників, який є складовою частиною інформаційно-освітнього середовища ДАСОА. Це набір учбових матеріалів, складених відповідно до навчальної програми. Він дозволяє студентам вивчати курс „Інформатика та комп'ютерна техніка", використовуючи інформаційні ресурси, які надаються сучасними інформаційними технологіями.

Метою застосування комплексу є:

Впровадження нових інформаційних технологій у навчальному процесі.

Створення навчальної Інтранет-мережі.

Підвищення якості навчання.

Відкритий доступ до інформаційних ресурсів.

Усі електронні матеріали (ЕМ), які використовуються в роботі, стандартизовані і мають таку структуру:

Вступ.

Рекомендації щодо роботи.

Короткий курс лекцій.

Практичні завдання.

Контрольні запитання.

Найбільш поширені запитання.

Основні терміни.

Зворотній зв'язок.

Переваги застосування програми полягають у наступному:

- зміні принципу використання учбової інформації;

- відкритому характері для колективного доступу;

- можливості постійного і своєчасного оновлення елементів мережевого учбово-методичного комплексу;

- ефективного вирішення проблем тиражування електронних об'єктів (документів, інтерактивних програм, мультимедіа);

- здійснення переходу від жорсткого примусового розподілення учбового матеріалу до гнучкого отримання необхідної студенту інформації.

Рекомендації з підготовки ЕМ

1. Курс занять варто розділити на локальні і незалежні одна від однієї теми. Це дає можливість послідовно готувати документи і за мірою їх готовності використовувати у процесі їх навчання.

2. Обов'язкове використовувати закладок і гіпертекстові посилання, які дозволяють не тільки структурувати документ, але і покращити сприйняття матеріалу.

3. Матеріал краще розбити на частини так, щоб на екрані кожна з них сприймалася як єдине ціле.

4. Використовувати не білий фон документа, а світлі кольорові тони: тоді краще сприймається інформація.

5. У документі використовувати не більше 3-4 кольорів.

6. Шрифт кращий використовувати стандартний (Times, Courier, Arial, Sans Serif) 14пт.

7. Як унаочнення у текстіпо тексту розташовувати невеликі блок-схеми і малюнки.

8. Варто у кінці документа мати глосарій (список основних термінів і визначень), на які у процесі викладу матеріалу робляться посилання.

9. Помірна фантазія.

Ураховуючи шестирічний досвід роботи, можемо зробити висновок, що використання інформаційних технологій навчання у ВНЗ сприяло наступному:

- зміні ставлення студентів та викладачів до навчального процесу;

- появі нових технологій навчання;

- покращенню оперативного управління та аналізу навчального процесу і, як наслідок, більш високому рівню керованість ВНЗ, зростанню мобільності прийняття рішень.


 
 

Цікаве

Загрузка...