WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

Лінґводидактичні проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку - Реферат

Інноваційна модель підготовки менеджерів освіти в системі підвищення кваліфікації

Сучасний стан соціально-економічного розвитку України характеризується значними змістовими та структурно-організаційними змінами, спрямованими на формування національної системи освіти та її інтеграцію в міжнародний освітній простір. З 90-х років ХХ ст. у вихованні дітей і молоді пріоритетними стали завдання формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини, діяльність якої спрямована на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

У законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національній доктрині розвитку освіти, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності зосереджено увагу на необхідності формування у вихованців правової та політичної культури, поваги до національних і загальнолюдських цінностей, критичності й самокритичності, вміння приймати самостійні рішення та відповідати за їх реалізацію.

Кардинальні зміни теоретико-методологічних засад сучасної освіти передбачають наявність високого рівня психолого-педагогічної компетентності у педагогів. Однак результати проведеного нами дослідження засвідчили, що 75% педагогічних працівників мають низький рівень психолого-педагогічної компетентності, 22% – середній і лише 3% – високий.

У результаті аналізу кадрового забезпечення освітньої діяльності встановлено, що сьогодні у навчальних закладах працюють 80% учителів, які закінчили педагогічні інститути до 90-х років ХХ століття (у межах соціоцентричної парадигми педагогічної освіти). Отримані ними знання, сформовані вміння, накопичений протягом багатьох років досвід роботи є недостатнім для розв'язання сучасних проблем навчання і виховання дітей та молоді.

Таким чином, аналіз наукових досліджень та практичного досвіду дозволили виявити низку суперечностей, які потребують вирішення, а саме:

– між необхідністю на практиці застосовувати особистісно орієнтовані освітні технології та недостатнім рівнем психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників;

– між відсутністю потреби у самоосвіті, самовдосконаленні з проблем навчання і виховання юного покоління у вчителів та необхідністю у підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності і загальної культури;

– між спрямованістю науково-методичної діяльності на передавання знань, демонстрацію кращих зразків навчальної і виховної роботи та необхідністю її переорієнтації на результат, що передбачає підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників, створення умов для їхнього професійного й особистісного зростання, формування ними індивідуального стилю освітньої діяльності;

– між потребою та відсутністю цілісної системи підготовки педагогічних працівників до виховної діяльності (система вищої освіти – післядипломна освіта);

– між потребою та відсутністю цілісної системи підготовки менеджерів (організаторів: методистів, заступників директорів шкіл) освіти ( система вищої освіти – післядипломна освіта).

Розв'язання існуючих суперечностей, на нашу думку, є можливим на основі такого:

– підвищення ролі системи післядипломної освіти (курсовий та міжкурсовий періоди);

– створення цілісної єдиної вертикалі підготовки педагогів до навчальної і виховної діяльності у системі підвищення кваліфікації (міжкурсовий період: всеукраїнський рівень – обласний рівень – районний (міський) рівень – шкільний рівень);

– організації цілеспрямованого навчання педагогічних працівників, які організовують та проводять науково-методичну роботу з проблем виховання на обласному, районному(міському) та шкільному рівнях;

– організації цілеспрямованого навчання педагогічних працівників, які проводять науково-методичну роботу з проблем дошкільної, початкової, загальної середньої освіти на обласному, районному(міському) та шкільному рівнях.

Наявні суперечності, необхідність практичного вдосконалення освітньої діяльності в нових умовах розвитку української державності зумовили розроблення цільового навчального науково-методичного проекту "Школа менеджера освіти".

Методологічною основою проекту є положення філософії про об'єктивність процесу розвитку суспільства; закони діалектики, що розкривають внутрішні механізми розвитку та взаємозумовленість внутрішніх і зовнішніх факторів саморозвитку особистості; основні ідеї гуманістичної парадигми освіти; системний підхід як методологічний спосіб пізнання фактів, явищ, об'єктів, процесів в їх цілісності; поєднання особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, що передбачає розкриття та врахування потреб і можливостей, інтересів і прав окремого індивіда, створення умов для його самореалізації, самоутвердження та цілеспрямованої активності; методологічні принципи педагогіки – демократизації, самоактивності, саморегуляції, комплексності, міждисциплінарної інтегративності, наступності й безперервності проекту.

Теоретичною основою проекту стали наукові праці, в яких розкриваються сучасні підходи до професійно-педагогічної підготовки вчителя та підвищення його кваліфікації (Л.І.Дудіна, А.М.Єрмола, І.В.Жуковський, Н.І.Клокар, Н.Г.Комаренко, Ю.І.Мальований, В.І.Маслов, Л.М.Мітіна, І.Г.Осадчий, О.Є.Остапчук, В.І.Пуцов, Н.Г.Протасова, В.В.Сгадова, В.А.Семіченко, О.Л.Сидоренко); дослідження про зміст і структуру сучасного виховного процесу, особливостей діяльності класного керівника (І.Д.Бех, О.С.Газман, О.А.Дубасенюк, В.О.Киричук, Т.І.Сущенко); наукові праці, в яких розкривається психологія вчинку (О.В.Киричук, В.А.Романець, Т.С. Кириленко, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко); наукові розробки з проблеми професійної та психолого-педагогічної компетентності вчителя (Ю.С.Алферов, В.Ю.Кричевський, М.І.Лук'янова, А.К.Маркова, В.А.Семиченко, Г.С.Сухобська, Г.В.Федоров; теоретичні основи професіографії (А.О.Абдулліна, Ю.С.Алферов, В.В.Єрасов, О.М.Пєхота, В.О.Сластонін, Є.С.Смірнова); дослідження, що розкривають теоретико-методологічні основи, принципи, механізм програмно-цільового управління (Г.А.Дмитренко, Г.В.Єльнікова, М.М.Мартиненко, В.І.Маслов, Б.З.Мільнер, В.В.Олійник); наукові розробки з проблеми організаційного моделювання та проектування динамічних організаційних структур (Ю.П.Васильєв, Б.М.Герасимов, В.І.Глуцький, В.С.Пікельна, О.О.Рабчун).

Ураховано також нормативно-правові акти, що регламентують функціонування освітньої системи та виховної діяльності, положення Національної доктрини розвитку освіти, нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України.

Цільовий навчальний науково-методичний проект "Школа менеджера освіти" (далі Проект) включає цілі, зміст, сутність та основні напрями і заходи його реалізації в системі підвищення кваліфікації.

Проект створено як інноваційну модель підготовки педагогічних працівників до проведення науково-методичної роботи та навчальної і виховної діяльності у системі підвищення кваліфікації.

Проектом передбачено:

– визначення мети та суб'єктів діяльності (цільовий проект);

– проведення теоретичних занять з проблеми (навчальний проект);

– організацію науково-методичної роботи в міжкурсовий період: проведення науково-методичних заходів за різними формами, консультацій, моделювань, виявлення, узагальнення передового педагогічного досвіду, підготовка до друку статей, методичних посібників, підручників (науково-методичний проект).

Метою проекту є підготовка педагогічних працівників до проведення науково-методичної роботи з проблем навчання і виховання та організації освітньої діяльності, підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності та педагогічної майстерності організаторів (менеджерів) освіти.

Завдання проектує такими:

– розробити та апробувати модель навчальної та науково-методичної роботи з організаторами освітньої діяльності у системі підвищення кваліфікації;

– створити навчально-методичне та науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до виховної діяльності;

– створити навчально-методичне та науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до організації дошкільної, початкової, загальної середньої освіти;

– виявити організаційно-педагогічні і психологічні умови підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності організаторів (менеджерів) освіти;

– виявити, підтримати, систематизувати та узагальнити передовий педагогічний досвід організації науково-методичної роботи, виховної та освітньої діяльності;

– упровадити сучасні педагогічні технології та форми і методи організації виховної роботи.

Учасниками проекту можуть бути:

– наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють у системі підвищення кваліфікації;

– заступники директорів шкіл, які проводять науково-методичну роботу з різних напрямів навчальної діяльності;


 
 

Цікаве

Загрузка...