WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання електронних технологій - Реферат

Використання електронних технологій - Реферат

детальним аналізом стандарту, спеціальності, а також стану та перспектив інформатизації невиробничої сфери, що дозволить простежити тенденції використання комп'ютерних технологій для вказаної спеціальності;

проектуванням фундаментальної основи курсу інформатики та комп'ютерної техніки (як методологічної бази ІКТ);

розробка плану безперервної комп'ютерної підготовки на основі врахування міждисциплінарних зв'язків і розгляд курсу "Інформатика на КТ" як вступ до циклу комп'ютерних дисциплін з її наступною підтримкою рядом спецкурсів з використанням ІКТ в майбутній професійній діяльності випускника;

проведення моніторингу комп'ютерної грамотності абітурієнтів з метою виявлення їх готовності до вивчення інформатики та подальшого засвоєння комп'ютерних технологій;

планування індивідуальної науково-дослідної діяльності студентів у галузі ІКТ протягом усього періоду навчання.

Методичне забезпечення СРУ із курсу "Інформатика та КТ" може бути організоване у вигляді комплексів за розділами або сукупності суміжних розділів.

Пропонуємо приблизну структуру навчального комплексу:

Електронна робоча програма організації СРУ. Вона повинна включати короткий зміст тем, винесених на самостійне навчання, схему її засвоєння, перелік отриманих учнями знань і вмінь, досвіду діяльності, а також указувати учню можливості поглибленого засвоєння того чи іншого розділу та перспективи виходу на науково-дослідницьку роботу студентів.

Електронний підручник (або електронні тексти лекцій з курсу).

Методичні рекомендації для СРУ із дисциплін, що включають аспекти теоретичного матеріалу, а також перелік питань для самоконтролю (отримання знань); тирові алгоритми (формування вмінь), практичні (індивідуальні, варіантні) завдання репродуктивного та реконструктивного характеру (отримання досвіду діяльності за зразком), при цьому зміст практикуму повинен бути розбитий на модулі і до кожного модуля формуються база знань, тести для самоконтролю, глосарій і список рекомендованої літератури, критерії оцінок знань.

Ураховуючи відмічені раніше характерні риси інформаційної компетенції, на СРУ слід планувати розділи курсу, що мають практичну спрямованість і забезпечать учню вихід на дослідну, навчальну діяльність. Але ці розділи не повинні бути базовими розділами курсу, тобто їх вивчення повинно ґрунтуватись на 2-3-х попередніх розділах, засвоєних у ході аудиторних знань.

Самостійній роботі з кожного розділу повинні передувати декілька (не більше трьох) установчих лекцій, які дозволяють сформувати в учня мету, задачі та напрямок вивчення даного розділу, а також визначити базові поняття.

При викладанні курсу "Інформатика на КТ" має значення побудова лабораторних занять. Для вирішення цих дидактичних задач доцільно на лабораторних заняттях залучати учнів до різних видів і форм самостійної роботи. Це дозволить їм не тільки оволодіти навичками роботи на комп'ютері, а й використовувати ці навички в подальшому при самостійному вивченні деяких програм, розділів інформатики. При розробці цих занять ми використовуємо рівневі самостійні роботи, котрі розробляються відповідно до рівня активності учнів при їх виконанні. При цьому слід взяти за основу таку градацію робіт учнів у залежності від їх активності: робота учня за завданням викладача, зразки виконання якої йому вже відомі. Мета таких завдань - формування та вдосконалення навичок; СРУ, що здійснюється без участі викладача й вимагає вибіркового ставлення учнів до відомих йому засобів і методів рішення поставленої задачі; творча робота, що включає елементи самостійного дослідження. При цьому використовуються такі види СРУ: самостійна робота за зразком, що вимагає переносу відомого способу рішення завдань, і конструктивно-варіативна СРУ - на перенос відомого способу з деякою модифікацією в незвичайну внутрішньопредметну ситуацію.

Продемонструємо організацію СРУ на прикладі теми "Табличний процесор MS Excel. Робота з формулами та вбудованими функціями в табличному процесорі Excel".

Самостійна робота під час основних аудиторних занять. Учню запропоновано ознайомитися з темою, яка вивчається в електронному підручнику (або в електронних текстах лекції) і дати відповіді на запитання в електронній формі.

Призначення "MS Excel".

Структурні елементи вікна "MS Excel".

Яка програма визначає, що дані в комірці є формулою?

Які типи операторів і які операції допустимі у формулі?

Які категорії функції можна застосовувати в табличному процесорі Excel?

В яких випадках застосовують абсолютну адресацію комірок?

Далі здійснити пошук додаткової літератури з теми, наприклад, у мережі Інтернет на сайті НБУ ім. Вернадського: www.referatfolder.org.ua в електронному каталозі та законспектувати основні розділи з теми. Звіт про виконану роботу для здійснення контролю СРУ учень зберігає в "Мои документы" в особистій папці під власним прізвищем.

У процесі виконання лабораторної роботи учні спочатку використовують роботу за зразком: це знаходження суми (автосуми), середнього значення, максимуму, мінімуму і т. п.

Наступний етап - реконструктивно-варіативна СРУ - виконується під контролем викладача у формі планових консультацій (СРУ під контролем викладача).

На цьому етапі студенти отримують із методичних рекомендацій для СРУ індивідуальні завдання для здійснення розрахунків. Так, наприклад, завдання:

Розрахувати абсолютну успішність, середній бал за результатами атестації, використовуючи математичні, статистичні та логічні функції.

Побудувати діаграму за отриманими результатами.

Учні при виконанні завдання мають змогу отримати необхідні консультації викладача відповідно до графіка СРУ. Звіт про виконану роботу також зберігається в папці студента для здійснення контролю СРУ. Контроль можна здійснювати за допомогою електронних тестів з теми. Так, наприклад:

Формула US Excel починається із символу:

а) :

б) =

в) /

Абсолютна адреса комірки позначається символом:

а) $

б) @

в) & і т. п.

Позааудиторна СРУ здійснюється учнем при виконанні домашніх завдань або у процесі роботи над курсовими, бакалаврськими, дипломними роботами.

Так, наприклад, використовуючи отримані знання з теми "MS Excel", можна виконати необхідні розрахунки даних із проблеми, що досліджується; продемонструвати відповідні діаграми, яка побудовані в Excel за допомогою програми "Microsoft Power Point", що буде супроводжувати доповідь учня на захисті його науково-дослідної роботи, як електронна презентація.

Таким чином, СРУ сприяє:

поглибленню та розширенню знань учнів з дисциплін, що вивчаються;

формуванню інтересу до пізнавальної діяльності;

оволодінню прийомами процесу пізнання;

розвитку пізнавальних здібностей;

подальшому розвитку самоосвіти.

Як свідчить досвід ВНЗ, дуже ефективним засобом організації СРУ із курсу інформатики є ДО.

Ураховуючи вищевикладене, можна виділити умови, що забезпечать ефективне виконання СРУ:

умотивованість навчального завдання (для чого, чому сприяє);

чітка постановка пізнавальних завдань;

алгоритм, метод виконання роботи;

визначення викладачем форм звітів, обсягу роботи, строків;

визначення видів консультаційної допомоги (установчі, тематичні, проблемні консультації);

критерії оцінки знань;

види та форми контролю (тести, контрольні роботи, семінари).

Обов'язкова умова ефективності СРУ - комплекс методичного забезпечення для СРУ із кожної дисципліни.


 
 

Цікаве

Загрузка...