WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання електронних технологій - Реферат

Використання електронних технологій - Реферат

проведення самоконтролю з боку учня - перелік контрольних запитань з дисципліни; завдання-тести (електронні тести); збірники практичних завдань;

проведення контролю таких форм, як постановка запитань, проблем на лекціях, семінарських і лабораторних заняттях; заслуховування й обговорення рефератів, виконання письмових робіт (експрес-контрольних та ін.) в аудиторії, дискусії, диспути, ділові ігри; індивідуальні консультації, тестування, а також комплексно-контрольні завдання (ККЗ).

Важливою умовою ефективності СРУ є навчально-методичне забезпечення з використанням електронних технологій. Слід відмітити, що навіть при наявності літератури, а також електронних ресурсів виникають труднощі, які пов'язані з недостатніми вміннями учнів орієнтуватись у складності навчального матеріалу, а також з організацією контролю засвоєння навчального матеріалу. У зв'язку з цим особливо актуальними стають методи управління самостійною роботою. Тому для підвищення якості підготовки випускників необхідно поряд з наданням визначених програмних відомостей більш активно здійснювати управління процесом отримання та засвоєння знань учнів у процесі СРУ. Для рішення цієї проблеми необхідні розробка та впровадження у процес навчання сучасних науково обґрунтованих навчальних і методичних посібників. При цьому навчальні посібники (як традиційні, так і електронні) повинні виконувати не тільки інформаційну, а й організаційно-контролюючу та управляючу функції. Управляюча функція простежується в рубрикації, у текстовому виділенні основних абзаців навчального матеріалу, у наявності структурно-логічних схем, що виявляють взаємозв'язок навчальних матеріалів в узагальнюючих висновках. Методичні посібники повинні вказувати, в якій послідовності необхідно вивчати матеріал дисципліни, звертати увагу на особливості вивчення окремих тем і розділів, допомагати відібрати найбільш вагомі та необхідні відомості зі змісту посібника тощо.

Відповідно до цього головна ознака СРУ не в тому, що учень займається безпосередньо без участі або допомоги викладача, а в тому, що в його діяльності поєднуються функція перекладу інформації у знання, уміння та функція управління цією діяльністю.

Педагогічний досвід свідчить, що організація СРУ може здійснюватись одночасно за декількома напрямками. Наприклад, розробка приватних алгоритмів рішення типових задач, евристичних приписів, навчальних програм, індивідуалізація самостійних робіт, спеціалізація самостійної роботи з урахуванням практичних задач, а також розробка нових технологій навчання, забезпечення методичною та довідковою літературою, використання комп'ютерних технологій. Управління СРУ передбачає її формалізацію, організацію, контроль виконання, визначення активності.

Зокрема, з огляду на досвід, у ВНЗ існують дві загальноприйняті форми СРС: традиційна СРС, що виконується самостійно, у довільному режимі часу для студента, часто позааудиторно. Інший вид СРС - аудиторна самостійна робота під контролем викладача, в якого в ході виконання завдання можна отримати консультацію. У даний час намітилась тенденція до розробки так званого третього, проміжного варіанту СРС, що передбачає ще більшу самостійність студентів, більшу індивідуалізацію завдань, наявність консультацій і ряду психолого-педагогічних новацій, що потребують як змістовної частини завдань, так і характеру консультацій і контролю. Це СРС із використанням електронних технологій (ЕТ), при якій можливості СРС значно розширюються.

СРУ з науково-дослідною та навчальною літературою на електронних носіях зберігається як важливий компонент самостійної роботи учня в цілому, але її основу складає самостійна робота з навчальними програмами, з тестуючими системами, з базами даних. Усі види електронних видань можуть слугувати для організації СРУ: електронні підручники, мультімедіа-курси, ресурси мережі Інтернет, електронні БД, електронні каталоги, фонди бібліотек, архівів тощо.

Ефективність використання засобів інформаційних технологій у СРУ залежить від успішного рішення задач методичного характеру, пов'язаних з інформаційним змістом і способом використання автоматизованих систем навчання в навчальному процесі. На нашу думку, доцільно розглядати автоматизовані системи навчання, що використовуються в конкретній навчальній програмі як програмно-методичні комплекси. У даному випадку під програмно-методичним комплексом розуміється сукупність програмно-технічних засобів і реалізованих з використанням методів (методик) навчання, що призначені для рішення конкретних задач навчального процесу.

Особливо слід виділити можливість забезпечення навчальною, методичною літературою дистанційну освіту (ДО) з використанням інформаційних комп'ютерних технологій, комп'ютерних навчальних середовищ (КНС), спеціально організованих для розміщення навчальних матеріалів з урахуванням педагогічних і дидактичних вимог. Під ДО слід розуміти віддалене навчання як визначений спосіб організації навчального процесу (навчально-комунікаційний взаємозв'язок опосередковано), яке може бути використане в усіх формах навчання (очна, заочна, екстернат, навчання з використанням засобів комунікації електронної пошти і т. п.). Лише ДО призвана зменшити аудиторне навантаження та збільшити долю СРУ. У цьому зв'язку для ефективності СРУ необхідно розробляти та використовувати навчально-методичні матеріали, електронні підручники та навчальні програми. Використання електронних підручників дозволяє постійно оновлювати інформацію у вигляді зміцнення прикладів, статистичних даних, змінювати параметри моделей і дозволяє посилити взаємозв'язок навчальних дисциплін, а також науково-дослідної та навчально-методичної роботи. У ДО фактично мова йде про СРУ з лекційним матеріалом, про поточний і рубіжний самоконтроль, про виконання учнівської науково-дослідної роботи, про підготовку до семінарських, практичних і лабораторних занять.

У системі ДО особливо ефективно організується репродуктивний рівень СРУ. Він ефективний у рішенні задач заповнення комп'ютерних таблиць, схем, проведення самостійних практикумів за допомогою комп'ютерних тренажерів і т. п. Реконструктивний рівень СРУ здійснюється за допомогою комп'ютерного моделювання, роботи з імітаційними моделями.

Творчий (пошуковий) рівень - реалізується перш за все в підготовці курсових і дипломних робіт або проектів і пов'язаних з науково-дослідною роботою студентів.

Кафедра інформаційних систем і технологій ДАКККіМ здійснює СРС у трьох комп'ютерних класах із циклу дисциплін, що передбачають використання інформаційних технологій.

При цьому слід відмітити, що при формуванні змісту ІТ-навчання студентів непрофільних спеціальностей виникає проблема вибору співвідношення між фундаментальною та практичною складовими комп'ютерної підготовки. З одного боку, слід ураховувати, що фундаментальне інформаційне навчання є методологічною базою для комп'ютерних технологій, що динамічно змінюються. Це дозволяє випускнику ВНЗ орієнтуватись і самостійно перебудовуватись в інформаційній складовій своєї професійної галузі, бути активним і самостійним у пізнанні нового, бути здібним до творчої діяльності, що в перспективі суттєво підвищить конкурентоздатність майбутнього фахівця. З іншого боку, інформаційні технології, що вивчаються в Академії, повинні враховувати стан і перспективи інформатизації майбутньої професійної діяльності випускника, що в даний конкретний момент підвищить ступінь адаптації молодого спеціаліста.

У зв'язку з цим проектування СРУ із курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка", на нашу думку, повинна проводитись із урахуванням таких аспектів:


 
 

Цікаве

Загрузка...