WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання електронних технологій - Реферат

Використання електронних технологій - Реферат

Використання електронних технологій

Останнім часом здійснюються активні пошуки нових педагогічних технологій підготовки майбутнього спеціаліста, що зорієнтовані на формування особистості, розвиток її творчості й самостійності

Виконання першочергових завдань, що випливають з передумов входження України до єдиного європейського освітнього простору, реалізація положень Болонської декларації в системі Міністерства освіти і науки України, а також упровадження нових освітніх стандартів вимагають інтенсифікації навчального процесу та підвищення якості навчання. Ідеться про розробку нової концепції навчання - кредитно-модульної системи, де всі її складові спрямовані на особистісно зорієнтований розвиток майбутнього фахівця. Важлива роль у цьому складному процесі належить самостійній роботі учнів (СРУ) як складовій навчального процесу.

Проблема вдосконалення СРУ стає все більш актуальною, і про це свідчить аналіз проведених психолого-педагогічних досліджень.

Незважаючи на широкий і багатоплановий характер досліджень, присвячених організації СРУ, ще багато питань цієї складної проблеми навчального процесу залишаються поки недостатньо дослідженими. Так, наприклад, у теорії та практиці мають місце великі розходження, пов'язані з трактуванням поняття - "самостійна робота учнів".

Як свідчить аналіз спеціальної літератури, тлумачення сутності самостійної роботи, її мети залежить у першу чергу від загальної концепції навчального процесу. Складність вивчення проблеми зумовлена відсутністю в дидактиці єдності думки стосовно того, що являє собою самостійна робота - метод навчання, прийом учіння чи форму організації навчальної діяльності учнів. Якщо вбачати сутність навчання в передачі системи знань і способів діяльності, то самостійну роботу можна вважати засобом закріплення та тренування, вироблення вмінь і навичок. Одночасно, оскільки навчання розглядається як формування пізнавальної діяльності, то самосійна робота виступає способом розвитку творчих здібностей та професійного мислення. Виходячи із сучасного розуміння навчання як процесу управління формуванням особистості, тлумачення СРУ є не чим іншим як способом формування самостійності та активності особистості, її репродуктивних і творчих здібностей, уміння орієнтуватись у теорії та практичних ситуаціях, ставити та самостійно вирішувати теоретичні та практичні завдання.

Аналіз наукових досліджень дозволяє виділити підходи до визначення поняття "самостійна робота", в основі яких лежать різні ознаки.

Самостійною роботою прийнято вважати:

роботу, яка виконується власними силами без сторонньої допомоги та керівництва, під час аудиторних занять (Кружальний Н.);

різноманітність типів навчальних завдань, які виконуються під керівництвом викладача (Гарунов М. та ін.);

систему організації педагогічних умов, яка забезпечує управління навчальною діяльністю і відбувається за відсутності викладача й без його безпосередньої допомоги та участі (Граф В., Ільясов І. та ін.);

різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної діяльності учнів, які здійснюються ними на аудиторних заняттях і в позааудиторний час (Нізамов В.);

обов'язкову роботу, яка проводиться у процесі навчальних занять і підготовки до них, або ж додаткову - позаобов'язкову академічну роботу чи за спеціальним індивідуальним планом, складеним на основі врахування особистих інтересів і нахилів учнів (Архангельський С.);

самостійна робота - це спеціально організована діяльність учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, спрямована на самостійне виконання навчальних завдань різних рівнів складності як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час. Метою СРУ є її спрямування на виконання соціального замовлення, тобто у формуванні в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у потоці наукової інформації.

Ми погоджуємося з ученими, які важливе місце в розв'язанні даної проблеми відводять здійсненню індивідуально орієнованого підходу до учнів, тому, що, як свідчить педагогічний досвід, індивідуально орієнтований підхід сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, формуванню та розвитку пізнавальної активності, самостійності, розвитку вмінь і навичок, формуванню індивідуального стилю діяльності.

СРУ - спланована пізнавальна, організаційно й методично спрямована діяльність без прямої допомоги учителя.

Цей вид навчальної діяльності учнів умовно можна розділити на три рівні:

самостійну роботу під час основних аудиторних занять (лекцій, семінарів, лабораторних і практичних занять);

самостійну роботу під контролем учителя у формі планових консультацій, творчих контактів, заліків та іспитів;

позааудиторну самостійну роботу при виконанні учнем домашніх завдань навчального та творчого (дослідного) характеру.

СРУ буде більш ефективною, якщо являтиме собою складову навчально-виховного процесу при чіткій організації з боку навчального закладу й буде здійснюватись постійний контроль з використанням електронних технологій над СРУ з боку учителя.

Відповідно до дидактичних цілей всі види СРУ можна підрозділити на п'ять груп:

Отримання нової навчальної інформації, оволодіння вмінням самостійно отримувати знання з різних джерел.

Закріплення й уточнення знань.

Вироблення вмінь використовувати знання в розширенні навчальних і практичних задач.

Формування вмінь і навичок практичного характеру.

Формування творчого характеру, умінь використовувати знання в ускладненій ситуації.

У педагогічній практиці використовуються різноманітні прийоми СРУ: організація роботи з навчальними матеріалами; збір (накопичення) матеріалу з досліджуваної теми; організація учнів на підготовку та написання рефератів; спрямування роботи учнів із конспектом-схемою, розробленим учителем; аналіз порівняльного й досліджуваного матеріалу при написанні курсових, бакалаврських, дипломних робіт; організація виконання індивідуальних завдань; участь у роботі семінарів; отримання завдань і результатів при виконанні лабораторних і практичних завдань; розв'язання завдань за темами; виконання завдань під час проходження виробничої практики; участь у ділових іграх, тестування, алгоритмування тощо. Теоретичні аналіз і вивчення педагогічного досвіду свідчать, що здійснення СРУ розпочинається з постановки навчальних завдань.

З методичної точки зору СРУ доцільно розділити на етапи:

Планування СРУ (при розробці робочої програми з дисципліни учитель планує кількість годин самостійного вивчення з відповідних тем, розробляє зміст і характер самостійних завдань).

Організація самостійного вивчення має витримуватись у рамках конкретності, доступності змісту самостійного навчання. Для цього на лекціях, семінарських і практичних заняттях необхідно формулювати завдання для СРУ.

Контроль та корекція результатів СРУ здійснюються при виконанні електронних тестових і контрольних завдань, на семінарських заняттях, під час проведення поточного та рубіжного контролю знань учнів, під час складання іспитів, заліків, колоквіумів, ККР тощо.

Тому зміст СРУ над конкретною дисципліною визначається робочою програмою з цієї дисципліни, методичними матеріалами, завданнями, які видаються на лекціях, семінарських, практичних і лабораторних заняттях, при написанні рефератів, курсових та інших видів роботи. Комплексні навчально-методичні рекомендації, методичні рекомендації з окремих тем і проблем з навчальних дисциплін передбачають завдання для СРУ, які містять у собі перелік запитань для самоконтролю, інформаційно-методичне забезпечення. При виконанні самостійної роботи учень має можливість користуватися фондами бібліотек, навчального кабінета, мережею Інтернет. Запитання, які виникають в учнів стосовно виконання завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками. Методичні матеріали для СРУ передбачають:


 
 

Цікаве

Загрузка...