WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Якість шкільної освіти: теорія та практика - Реферат

Якість шкільної освіти: теорія та практика - Реферат

Якість шкільної освіти: теорія та практика

Проблема якості шкільної освіти завжди була предметом наукового і практичного інтересу педагогів. Зміни суспільних пріоритетів в останнє десятиріччя минулої епохи окреслили нові аспекти категорії "якості освіти"

На рівні філософського узагальнення питання якості освіти розробляли І. Зязюн, А. Субетто;

- у загальній педагогіці - Ю. Бабанський, В. Загвязинський, М.Скаткіна;

- у контексті початкової освіти та підготовки вчителів- О. Савченко;

- на засадах формування навчально-виховного середовища- М. Поташник;

- як тотожне поняттю "якість знань"- І. Лернер, Т. Шамова, Т. Давиденко, А. Моісеєв, В. Беспалько;

- як основу управлінської діяльності - О. А. Конаржевський, В. Маслов, В. Панасюк та інші.

Метою даної роботи є аналіз існуючих трактувань поняття "якість освіти", обґрунтування авторського підходу до категорії, визначення ролі моніторингових досліджень в оцінюванні результатів якості шкільної освіти, а також співвіднесення теоретичних позицій із навчально-виховною практикою.

Термінологічно вчені розмежовують поняття "якість освіти", аналізуючи його як процес і як результат. Із позицій процесу, "якість освіти" - це стан та його здібність, що задовольняють потреби людини, відповідають інтересам суспільства і держави; як результат діяльності навчального закладу - вказує на відповідність рівня підготовки учнів вимогам діючих освітніх програм.

На початковому етапі інтерес педагогічної науки до проблеми якості освіти в основному проявлявся у контексті обґрунтування системи якості знань учнів шляхом аналізу оцінки результатів засвоєного ними навчального матеріалу, вміння оперувати знаннями, застосовувати їх у конкретних ситуаціях.

Основним критерієм якості знань, як інтегрального утворення вчені (І. Лернер та ін.) визначали їх повноцінність. Відповідно до такої позиції обґрунтовуються три рівні якості знань: усвідомлене сприйняття та фіксація знання у пам'яті; готовність застосування знання в подібних умовах відповідно до взірця; готовність до творчого застосування знання в нових умовах.

Окремі педагогічні дослідження (В. Колосова) присвячені розробці механізмів оцінювання якості знання, зокрема, научіння як результату, а саме: якісні експертно зорієнтовані системи та кількісні тестові методики оцінки. Однак, питання оцінювання якості знання викликає у багатьох учених заперечення, оскільки нерідко вимірюються та оцінюються тільки знання, вміння, навички. Це призводить до поширення хибної і негуманної практики "натаскування" учнів у процесі їх підготовки до ВНЗ. Натомість, недостатньо приділяється увага особистості з її потенційними можливостями, нахилами, інтересами, системній організації освітнього середовища та психолого-педагогічним механізмам управління цими процесами; не ведеться прогностична робота педагогів із визначення потенційних можливостей розвитку кожного учня, тих чи інших освітніх процесів. Поза увагою залишаються якість підготовки та перепідготовки різних категорій освітян, матеріально-технічна, інформаційно-методична забезпеченість процесів тощо, якість навчального процесу, досягнень та ін., кінцевим результатом яких виступає фізична, психічна, моральна готовність учнів до дорослого життя, а педагогів - до здійснення своїх професійних обов'язків.

Відтак, у педагогічній теорії (Т. Довженко, Т. Шамова) формується інтегративний підхід до поняття "якість освіти". Ідеться про таку інтегральну модель, якість освіти якої детермінована одночасно зі змістом навчання, особистістю вчителя, його індивідуальністю, а також умовами, що необхідні для забезпечення якості навчально-виховного процесу.

Тому якість навчального процесу доцільно розглядати в єдності процесуального та результативного компонентів, а структуру визначати за знаннієво-інформаційним, культурологічним ціннісно-мотиваційним та ресурсним напрямами. Урахування соціальної природи категорії "якості освіти" (стану і результативності процесу освіти у суспільстві, його відповідність потребам та очікуванням різних соціальних груп щодо розвитку, формування громадянських та професійних компетентностей особистості) дозволяє розглядати якість освіти як сукупність показників, що розкривають різноманітні аспекти діяльності навчального закладу: зміст освіти, форми і методи навчання, матеріально-технічну базу, кадровий склад.

Об'єктами вивчення результатів якості освіти можуть бути діти, вчителі, школа, окремі процеси, умови. Кожен із цих об'єктів повинен бути забезпечений власними параметрами (критеріями), методами і механізмами вимірів, на основі яких і отримується різний результат. Ці результати не об'єднуються і не співвідносяться одне з одним. Наявність цих результатів не є підставою для управління якістю освіти: аналіз результатів здійснюється на основі зіставлення їх з операційно заданими цілями. Тому спільним для якості освіти на різних рівнях управління є створення оптимальних умов (кадрових, науково-методичних, матеріальних, фінансових, нормативно-правових, санітарно-гігієнічних тощо) для повноцінного функціонування та постійного розвитку освітньої системи і навчального закладу, що суттєво впливає на якість освіти.

Різницю в забезпеченості якості освіти складають її змістовне наповнення (державний, регіональний та шкільний компоненти), можливість створення різних типів навчальних закладів; насиченість освітніх послуг та рівень їх якості; рівень стимулювання, впровадження інноваційної педагогічної діяльності тощо. Різниця (специфіка) виникає тоді, коли ми починаємо враховувати об'єкти управління. Існуюча в системі управління практика контролю призводить до самоусунення керівників від відповідальності за умови навчально-виховного середовища. Відтак, підвищувати рівень якості освіти за рахунок реалізації контролюючої функції недоцільно.

На формування результату освіти впливають різні суб'єкти соціального замовлення (батьки, самі учні, громадськість, ВНЗ, роботодавці та ін.), тому кожен навчальний заклад повинен самостійно визначити своє призначення, філософію діяльності. відповідний статус, посісти власне місце в територіальній освітній системі та ознайомити громадськість із її можливими результатами.

Якість освіти як комплексного утворення (Б. Гершунський) складають грамотність - освіченість - професійна компетентність - культура - менталітет. Результат освіти може оцінюватися безпосередньо на педагогічному рівні у вигляді якісних та кількісних оцінок знань, умінь, навичок, творчих, світоглядних, ментальних чи поведінкових якостей особистості (спільноти людей) у процесі отримання освіти відповідного рівня та профілю. Розглядаючи результати на рівні функціонування освітньої системи, необхідно враховувати, що оцінювання якості освіти повинно бути опосередкованим економічним, моральним, інтелектуальним, науково-технічним, культурним, екологічним, демократичним, правовим ментальним станом і потенціалом соціуму, держави, цивілізації в цілому.

Відтак, доцільно оцінювати якість освіти за якістю основних видів діяльності, що визначається шляхом вивчення якості навчального процесу та якістю результатів діяльності системи, що розглядається через рівень підготовленості випускників навчальних закладів, рівень затребуваності (вступ до ВНЗ), рівень задоволеності особистих запитів випускників, рівень досягнень педагогів, повноту реалізації навчальних планів.

Таким чином, результат якісної освіти оцінюється як на індивідуально-особистісному рівні з урахуванням реально набутого, так і на громадсько-державному (цивілізаційному) рівнях.

Вивчення проблеми дає можливість ототожнювати категорію "якість освіти" з поняттям "розвиток", оскільки останній феномен є незворотнім, закономірним і цілеспрямованим процесом якісних змін об'єкта чи системи. Результатом розвитку є нова якість об'єкта зі змінами його складу, структури тощо. Джерела розвитку, його механізми, напрям, форми й результати зумовлені основними законами діалектики.

Відтак, існує два напрямки розвитку: в основі першого лежать стандарти, другий передбачає розвитку за принципами "якості", уникаючи регламентації.

Проте, якість освіти постійно прагне вдосконалити стандарти шляхом творчого, інноваційного підходу, а тому розглядається як динамічна категорія.

Проведений науковий аналіз дає можливість зробити висновки про те, що:

Поняття "якість" - системно-соціальний феномен, сукупність властивостей якого спрямована на забезпечення вимог і потреб споживача у теперішньому та майбутньому часі.

"Якість освіти" як процес - це стан, що задовольняє потреби людини, відповідає інтересам суспільства і держави; натомість, як результат діяльності навчального закладу вказує на відповідність рівня підготовки учнів вимогам діючих освітніх програм.

Феномен якості освіти охоплює всі сторони діяльності навчального закладу: результати навчально-виховної діяльності учнів, рівень професійної підготовки педагогічного колективу, здатність адміністрації школи забезпечити відповідні умови для функціонування й розвитку навчального закладу.

Забезпечення якості освіти певною мірою залежить від визначення цілей і прогнозування очікуваних результатів. Відтак, головною метою якості шкільної освіти є досягнення учнями такого рівня освіченості, який би відповідав їх особистісному потенціалу і тим самим створив би основу для провадження освіти і власного розвитку.

Поняття "якість освіти" невід'ємно пов'язане з поняттям "розвиток" як незворотнім, закономірним і цілеспрямованим процесом якісних змін шкільної освіти, а відтак розглядається як динамічна категорія.

Таким чином, "якість освіти - це таке динамічне та інтегративне утворення, сукупні властивості якого здатні задовольняти споживачів, їх постійно зростаючі вимоги і потреби та структурними компонентами якого є: задоволеність суб'єктів освіти результатами навчально-виховного процесу, якість освітніх програм, високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів, залученість навчального закладу до інноваційної діяльності, сучасні матеріально-технічні ресурси, утвердження державно-громадського управління.


 
 

Цікаве

Загрузка...