WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Урочна навчально-дослідницька діяльність - Реферат

Урочна навчально-дослідницька діяльність - Реферат

В індивідуальних планах ліцеїстів передбачені графіки звітності про навчальну роботу, розклад заліків і тематичних атестацій, час індивідуальних консультацій, колоквіумів, виконання творчих завдань, практичних та лабораторних робіт.

Розподіл годин по предметах на індивідуальних заняттях ведеться з урахуванням реального рівня знань і навчальних можливостей ліцеїстів.

Заняття при індивідуальному навчанні проводяться у різних формах, які добирає вчитель, враховуючи можливості та здібності ліцеїста.

Розклад занять ліцеїста укладають викладачі, що забезпечують вивчення курсу з врахуванням державних вимог, потреб та запитів ліцеїстів. Загальний режим роботи ліцеїста, який вчиться за індивідуальним планом, затверджується заступниками директора з навчально-виховної та з науково-методичної роботи. Облік роботи ліцеїста ведеться у спеціальному журналі. Загальні підсумкові дані про результати роботи заносяться до класного журналу з поміткою "індивідуальне навчання" (умовно "інд.").

Педагог ліцею несе професійну відповідальність за створення необхідних умов творчої навчально-дослідницької діяльності на базових уроках та будь-яких заняттях варіативного циклу навчального плану.

Педагог ліцею визначає освітню мету, головні завдання та зміст творчої навчально-дослідницької діяльності ліцеїстів, які узагальнюються в конспектах, оформлених відповідним чином.

Конспект уроку, індивідуально-групового, факультативного або індивідуального заняття є обов'язковим документом, який свідчить про готовність педагога до успішного вирішення провідних освітніх завдань, що узгоджуються з Концепцією креативної природничо-наукової освіти Саксаганського ліцею.

Форми організації навчально-виховного процесу в ліцеї

Навчально-виховний процес в ліцеї - педагогічна система, спрямована на створення умов навчальної діяльності (НД) ліцеїстів та їх самоосвіти. НД ліцеїстів - урочна діяльність, яка здійснюється в першій половині та позаурочна робота (у ліцеї і поза ним) у другій половині навчального дня.

Основні форми НД у ліцеї - урок, індивідуальні, групові, індивідуально-групові заняття, колоквіуми, заліки, екзамени, консультації, практикуми, навчально-дослідна практика, семінари, лабораторно-практичні заняття, факультативи.

Усі форми НД в ліцеї проводять педагогічні працівники ліцею або вчені, інженери, медики, запрошені з НДІ, вузів міста.

У другій половині навчального дня після уроків базового циклу предметів педагогом-організатором, який в цей час виконує функції вчителя індивідуально-групових занять, проводяться індивідуально-групові заняття (ІГЗ) з профілюючих предметів (2 академічні години з перервою в 10 хвилин): на фізико-математичному факультеті - математика, фізика; екологічному факультеті - хімія, біологія.

Перед проведенням ІГЗ педагогом-організатором організується прогулянка ліцеїстів (40 хвилин) та здійснюється їх харчування.

Друга половина навчального дня закінчується о 17 годині.

ІГЗ проводяться 4 рази на тиждень, крім світського дня та суботи, для 1/4 частини кожного класу, де ліцеїсти об'єднані за рівнем спеціальних здібностей, загальної підготовки з урахуванням їх психологічних особливостей та особистих побажань.

Зміст та організація проведення ІГЗ визначається педагогом-організатором згідно з Концепцією ІГЗ на основі навчального плану ліцею, навчальних програм, календарних та поурочних планів у органічному поєднанні мети та завдань діяльності, що передбачені в урочній діяльності у першій половині навчального дня.

Урок - основна форма навчальної діяльності ліцеїстів. В залежності від вибору педагогічної технології у ліцеї використовується два підходи до вибору основних типів уроків.

У разі використання технології креативної освіти вчитель застосовує такі типи уроків:

підготовка до дослідження;

теоретичне колективне дослід-ження;

експериментальне індивідуальне дослідження;

теоретико-експериментальне колективне дослідження;

обговорення результатів дослідження;

узагальнення результатів дослідження;

усний та письмовий звіти.

Крім того, вчителями, які ставлять за мету, в першу чергу, засвоєння ліцеїстами будь-яких знань, умінь і навичок, застосовуються наступні типи уроків:

урок вивчення нового матеріалу;

урок формування умінь та навичок;

урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок;

урок перевірки знань, умінь і навичок.

Педагогічні технології, що використовуються вчителями, передбачають застосування пояснювально-ілюстративного, частково-пошукового та дослідницького методів при домінуючому значенні останніх.

Особливе місце у НД виділяється лабораторним роботам. Це такі види навчально-дослідницьких занять, на яких ліцеїсти під керівництвом провідного учителя (або учителя-асистента) ведуть натурні чи імітаційні експерименти з метою практичної перевірки окремих теоретичних положень та формування умінь і навичок роботи з лабораторним обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень в галузі наук природничо-наукового циклу. Лабораторні роботи проводяться у навчальних кабінетах ліцею, а також у лабораторіях наукових центрів, НДІ та вузів.

Практичні експериментальні роботи проводяться з метою перевірки знань, умінь і навичок, сформованих на узагальнюючих і систематизуючих уроках, як засіб ґрунтовного вдосконалення системи знань і умінь ліцеїстів.

Уроки перевірки знань, умінь і навичок, набутих протягом навчально-дослідницької діяльності, проводяться у різних формах. Вони можуть носити тематичний та індивідуальний характер, їх проведення здійснюється тільки на уроках у першій половині навчального дня.

У другій половині дня контроль знань, умінь і навичок ведуть педагоги-організатори класів як вчителі індивідуально-групових занять.

Індивідуальні заняття

Індивідуальні навчальні заняття проводяться вчителями з окремими ліцеїстами з метою підвищення рівня їхньої підготовки і розвитку індивідуальних творчих, інтелектуальних здібностей (випереджаюче навчання) або для усунення відставання ліцеїста.

Самостійна робота ліцеїстів

Самостійна робота ліцеїстів ведеться в лабораторіях, бібліотеках ліцею і міста, в домашніх умовах і спрямована на виконання спеціальних навчальних завдань.

Самостійна робота ліцеїстів сприяє розвитку, умінню організувати самостійну діяльність і передбачає 3 рівня сформованих умінь:

перший рівень - уміння обрати спосіб діяльності і застосовувати його для роботи з додатковим джерелом;

другий рівень пов'язаний з умінням робити кроки у самостійній пошуковій і пізнавальній діяльності;

третій рівень умінь - творча самоосвіта, яка проявляється в оволодінні навчальним матеріалом із залученням додаткових джерел.

Облік, оцінка і контроль знань, умінь та навичок ліцеїстів

В основному в процесі організації НВП використовуються загальновідомі види і форми обліку, оцінки і контролю за знаннями, уміннями та навичками ліцеїстів.

Разом з тим, облік поточних навчальних досягнень ліцеїстів не передбачає обов'язкового виставлення оцінок. На підставі аналізу навчальних досягнень ліцеїста провідний учитель періодично, згідно з календарним планом, дає оцінку та накреслює подальшу програму діяльності ліцеїста (програму індивідуального самовдосконалення).

Підсумковий контроль проводиться для визначення і обліку результатів НД ліцеїстів на певному етапі. Підсумковий контроль і облік включають тематичний, семестровий, річний та державний.

Періодичний облік і оцінка знань, умінь та навичок ліцеїстів ведеться за підсумками роботи в семестрі і називається семестровим. Він передбачає обов'язкове виставлення оцінок у класний журнал.

Річний підсумковий облік і оцінка знань, умінь та навичок ліцеїстів ведеться на основі семестрових оцінок, якості роботи ліцеїста протягом всього навчального року та за результатами державної підсумкової атестації, передбаченої навчальним планом.

Державна підсумкова атестація проводиться у період літньої сесії на підставі рішення педагогічної ради у відповідності з навчальним планом та інструкцією "Про проведення державної підсумкової атестації" Міністерства освіти і науки України. Державна підсумкова атестація проводяться згідно з розкладом.

Підсумкова оцінка навчальних досягнень ліцеїстів здійснюється учителем за 12-бальною системою.

Ліцеїстами здійснюється поточна самооцінка ефективності процесу навчання та його результативності для глибокого усвідомлення особистих навчальних досягнень з метою формування у них адекватної самооцінки.

Зимова сесія проводиться в останній тиждень другого семестру (І півріччя) і передбачає такі форми роботи:

заліки з профілюючих предметів (не більше двох);

передзахист науково-дослідницьких робіт ліцеїстів;

визначення індексу соматичного здоров'я ліцеїстів.

Річний контроль може проходити у формі складання підсумкової атестації екстерном у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Порядок організації навчальної діяльності ліцеїстів

Організація НД визначається режимом роботи ліцею як закладом повного дня. Заступником директора з навчально-виховної роботи складається розклад усіх форм занять, який затверджується директором при обов'язковому погодженні з районною санепідемстанцією та профспілковим комітетом ліцею.

Одиницями обліку часу НД ліцеїстів є: академічна година, навчальний день (перша і друга його половина), семестр і рік.

Академічна година в ліцеї становить 40 хвилин. Навчальний день закінчується о 14 годині 40 хвилин, а для частини ліцеїстів, які беруть участь в ІГЗ - о 17 годині.

Час, збережений за рахунок скорочення уроків на 5 хвилин, використовується для проведення консультацій в цілому з класом, групами та індивідуально.

Графік роботи вчителів, педагогів-організаторів керівників та інших педагогів визначається розкладом проведення всіх форм навчально-виховної діяльності в ліцеї.

Педагогічні працівники зобов'язані дотримуватися встановленого розкладу. Зміни у розкладі допускаються тільки з дозволу адміністрації.


 
 

Цікаве

Загрузка...