WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження компетентнісного підходу - Реферат

Упровадження компетентнісного підходу - Реферат

До перспективних науково-пошукових досягнень інституту, які позитивно впливатимуть на виконання завдань допрофільної підготовки та профільного навчання, можна віднести:

аналіз переваг і подальшу апробацію елективного шляху профілізації;

вивчення реального стану навчально-методичного забезпечення профільного навчання на рівні міських (районних) методичних служб області. Технологія проведення первинної експертизи передбачала врахування різних критеріїв якості навчально-методичного забезпечення, виокремлення позитивних і негативних характеристик роботи навчальних закладів, апробацію запропонованої рівневої шкали оцінювання діяльності методичної служби протягом 2006/07 навчального року. Активно підтримали таке дослідження методичні служби міст Артемівська, Макіївки, Горлівки, Старобешева, Краматорська;

обґрунтування перспективності запровадження "портфоліо" для учнів 8-9-х класів. Технології, об'єднані під назвою "портфоліо учня", були запроваджені в базових школах № 61, 124 м. Донецька, № 35, 22 м. Краматорська та в гімназії "Інтелект" м. Горлівки. Вагомим результатом цього експерименту можна вважати сформованість життєвих компетентностей учнів профільних класів старшої школи:

соціальну, завдяки вихованню в учнів любові до праці, забезпеченню умов для життєвого та професійного самовизначення, формуванню готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;

комунікативну, через різні форми взаємодії учнів, їхніх батьків і вчителів;

інформаційну, технічну, технологічну, через спрямування молоді до майбутнього професійного зростання впродовж усього життя й мобільності в умовах сучасного суспільства.

Подальша довгострокова наукова робота інституту з проблеми профільного навчання доцільна та перспективна для підвищення ефективності впровадження компетентнісного підходу в навчанні.

Активні наукові розвідки педагогів області в цьому напрямі зумовлюють необхідність їх апробації на наукових конференціях відповідної тематики. Проблемам реалізації компетентнісного підходу було присвячено три науково-практичні конференції на базі обласного інституту, дві регіональні науково-практичні конференції. Питання компетентнісної спрямованості широко обговорювались у двох всеукраїнських чатах, в які виходили не тільки співробітники обласного інституту, а і працівники шкіл області. Доповіді з компетентнісної проблематики ввійшли до матеріалів чотирьох всеукраїнських конференцій. Усе це свідчить про велику актуальність проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання, якісний рівень напрацювань та активність педагогів Донеччини у презентації своїх напрацювань.

Нового звучання в контексті компетентнісного підходу набуває моніторинг якості освіти. Компетентнісно орієнтований підхід в освіті не дозволяє ототожнювати оцінку освітніх результатів зі звичною системою показників успішності, тому регіональною програмою передбачено відстеження рівнів сформованості ключових і предметних компетентностей, що вимагає розробки нових методик відстеження якості освіти. Це зумовлює різноманітність способів і засобів педагогічних вимірювань: контрольні роботи, екзамени, захист проектів, опитування, анкетування тощо. Вибір сучасних методик об'єктивного вимірювання навчальних досягнень учнів проводиться з урахуванням попереднього досвіду та вимог зовнішнього тестування, що здійснюється з метою моніторингу якості освіти на національному рівні.

Слід зазначити, що Донецька область має багатий досвід моніторингових досліджень. Із 2002 року діє регіональна програма "Моніторинг якості освіти в Донецькій області", провідною метою якої є підвищення якості освіти в регіоні. Якість шкільної освіти передбачає досягнення учнями такого рівня освіченості, який би відповідав їх особистісному потенціалу й тим самим створив би основу для саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти, для формування життєвих компетентностей, що можуть забезпечити гідний рівень життя особистості в сучасному суспільстві.

Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено модель моніторингу формування самоосвітньої компетентності учнів. Мета моніторингу - забезпечення освітнього процесу об'єктивною інформацією про вплив самоосвітньої діяльності учнів на якість освіти; використання результатів досліджень для корекції змісту, форм і засобів організації цієї діяльності; створення умов для ефективного організаційного та науково-методичного супроводу процесу формування й розвитку самоосвітньої компетентності школярів в умовах переходу від зовнішнього управління до самоврядування.

Розробка й апробація більш досконалого діагностичного матеріалу про вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів різного віку. Характеризуючи результати реалізації моделі науково-методичного супроводу впровадження компетентнісного підходу до навчання, слід визначити:

осмислення працівниками інституту та педагогами Донеччини концептуальних основ компетентнісного підходу, внесок у розробку теорії та методики питання, усвідомлення специфіки діяльності системи освіти в цілому та суб'єктів педагогічного процесу зокрема в умовах компетентнісного підходу до навчання;

широке відображення ідеї компетентнісного навчання.

На шпальтах журналу "Педагогічна скарбниця Донеччини" - 16 статей названої тематики;

у загальнонаціональних виданнях, у тому числі фахових, де 48 авторів-донеччан, працівників інституту та вчителів області, присвятили свої статті розкриттю питань організації компетентнісно спрямованого навчання;

видавництвом "Витоки", яке видало 11 посібників із реалізації компетентісного підходу до навчання і готує до видання ще сім;

створення науково-методичних кейсів із компетентнісної проблематики, електронних посібників, постійне оновлення відеотеки;

активізація поширення ідей компетентнісно спрямованого навчання на реальну педагогічну практику; поширеність теми реалізації компетентнісно орієнтованої моделі навчання у презентаціях перспективного педагогічного досвіду переможців, лауреатів та учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2003-2007" та обласного конкурсу "Кращий працівник року". Майже 47 % педагогів пропонували власні та адаптовані технології й методики, демонстрували моделі впровадження компетентнісного підходу; надавали аналітичні дані моніторингових міні-досліджень про їх якість і результативність, апробації експериментальних посібників, у тому числі регіональних; презентували власний педагогічний досвід, формулювали методичні рекомендації з використання компетентнісно орієнтованих технологій у практику педагогічної діяльності освітян;

зростання соціальної активності учнів через:

учнівське самоврядування (діє у 88,4 % навчальних закладів області, п'ять переможців всеукраїнських конкурсів "На кращу модель учнівського самоврядування),

дитячі громадські організації (66,2 % навчальних закладів),

соціальні проекти (зокрема проект "Школа проти СНІДу" охоплює 13 навчальних закладів, 1780 підлітків) тощо.

Це свідчить про те, що презентована модель науково-методичного супроводу є продуктивною, життєдайною; вона допомагає учням в оволодінні технологіями життєдіяльності, створює умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, самореалізації, саморегуляції, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір. Ця система продемонструвала свою дієвість і результативність. Вона є органічною складовою контексту розвитку національної системи освіти, провідних освітніх пріоритетів і перспектив, серед яких слід визначити:

на соціальному рівні - посилення зв'язків із соціальними структурами, що здатні сприяти формуванню соціальної компетентності учнів, їх залучення до суспільно значущої діяльності, активізація соціальних проектів;

на дидактичному рівні - удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням ідей компетентнісно орієнтованого навчання, оновлення змісту освіти, відпрацювання здоров'язберігаючих технологій навчання;

на управлінському рівні - удосконалення системи моніторингу якості освіти в напрямі відстеження рівня сформованості ключових компетентностей учнів;

на професійному рівні - підготовка та перепідготовка кадрів, зокрема залучення компетентнісної ідеї до системи вищої педагогічної освіти, підвищення професійної компетентності вчителя, запровадження кредитно-модульної системи на курсах підвищення кваліфікації, удосконалення самоосвітньої діяльності педагогічних і керівних працівників.


 
 

Цікаве

Загрузка...