WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти - Реферат

Управління інноваціями післядипломної педагогічної освіти

Важливу роль у забезпеченні успішного впровадження якісних змін, що відбуваються в освітній галузі, відіграє процес управління. Модернізація освітньої галузі потребує реформування системи управління освітою, яка має забезпечити поступове звуження державного контролю з одночасним розширенням засад громадського самоврядування

Цей процес стосується всіх управлінських рівнів і передбачає, перш за все, оновлення функцій управлінської вертикалі, наповнення їх новим змістом і значенням потребує визначеності цільових функцій управлінських і методичних структур, усунення дублювання в їх діяльності.

Зміни, що відбуваються в освіті, потребують постійного вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів. Радою Європи та Європейською Комісією у 2004 році було ухвалено стратегічний документ "Освіта і підготовка 2010 - Успіх Болонської стратегії залежить від термінових реформ", в якому даються провідні характеристики вимог педагогічної професії, визначаючи її як:

висококваліфіковану професію;

професію, що вимагає неперервного навчання;

мобільну професію;

професію, що базується на партнерстві.

Необхідність виконання цих вимог ставить перед системою післядипломної педагогічної освіти, яка має забезпечувати професійну досконалість і конкурентоспроможність педагогів на ринку праці, завдання щодо подальшого розвитку і забезпечення стратегічних і тактичних функцій.

Розвиток передбачає, перш за все якісні зміни. Основною формою розвитку має бути інновація. Фактично робота із забезпечення якісної освіти, у тому числі й післядипломної педагогічної освіти, має бути основною інновацією в системі освіти.

Актуальність зазначеної проблеми обумовлена концептуальними положеннями Програми "Освіта Донеччини. 2007-2011 роки", метою якої є "створення умов для модернізації системи освіти Донецької області, нарощування її випереджального інноваційного потенціалу, підвищення якості освіти і виховання, рівного доступу до здобуття якісної освіти, виконання вимог Болонської декларації". Для Програми характерні покликані часом інноваційні процеси:

забезпечення переходу регіональної системи освіти до гуманістично-інноваційної освіти нового типу;

реалізація принципу децентралізації, демократизації управління;

широке застосування засад освітнього менеджменту, розвиток партнерських стосунків між усіма суб'єктами освітнього процесу.

Інноваційні процеси значно змінили функції, зміст і сфери діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти і методичних служб області.

Одним із пріоритетних напрямів роботи облІППО - управління модернізацією післядипломної освіти в регіоні.

Для регіональної системи післядипломної педагогічної освіти характерний напрям як адаптивних так і якісних змін. Розроблена прогностична модель розвитку регіональної педагогічної освіти має забезпечити інноваційний розвиток системи. Модернізація системи спрямована на подолання суперечностей:

між традиційною консервативністю системи та інноваційними процесами у контексті нових вимог і потреб;

між існуючою інфраструктурою та необхідністю нової інфраструктури, орієнтованої на неперервність освіти педагогів;

між консервативністю педагогічної системи та необхідністю модернізації технологій навчання дорослих;

між традиційною підпорядкованістю і сучасними вимогами залучати до визначення стратегій розвитку освіти і надання освітніх послуг неурядових професійних організацій, громадських спільнот і т. ін.;

між нагальною потребою модернізації управління освітою та невідповідністю реальної системи підготовки керівних і педагогічних кадрів.

За таких умов ми розглядаємо декілька етапів інноваційного процесу:

виявлення імпульсу змін на основі аналізу внутрішньої й зовнішньої інформації;

осмислення потреб у змінах, засноване на визначенні недоліків і прорахунків попереднього шляху і результатів;

розуміння необхідності ломки стереотипів, формальних звичок, соціальної інерції.

Важливим етапом інноваційного процесу - здійснення аналізу суспільних потреб, визначення імпульсу змін в післядипломній освіті й осмислення потреби в них. Суспільні потреби в освіті пов'язані в першу чергу з новими освітніми результатами випускників - ключовими компетентностями. Ці результати конкретизуються і формулюються в поняттях умінь, якостей, здібностей, ціннісних орієнтацій (а не тільки знань), необхідних для успішної реалізації в суспільстві, професійній кар'єрі й особистому житті.

Формування готовності вчителя до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній процес, розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів - нова мета системи освіти дорослих, що має привести до інших результатів - виховання життєспроможної особистості.

На наступному етапі реалізується сформульований інноваційних задум, що розгорнувся в інноваційні проекти.

Здійснюється розробка інноваційного змісту, методик і технологій післядипломної освіти, що має вплинути на якість традиційної системи освіти дорослих.

Пріоритетним завданням управління розвитком післядипломної освіти є створення умов для розробки, підтримки і реалізації інноваційних процесів для підвищення якості системи неперервної освіти і її демократизації. Це стосується всіх управлінських структур і рівнів.

До першочергових дій в умовах модернізації неперервної освіти педагогів можна віднести такі:

1. Проведення соціологічних досліджень щодо головних пріоритетів удосконалення якості неперервної освіти з метою визначення змісту інновацій.

2. Реалізація регіональної моделі неперервної освіти педагогічних кадрів, розробленої облІППО.

Регіональна модель неперервної освіти педагогічних кадрів включає основні складові системи післядипломної педагогічної освіти:

курсового підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації та стажування з обов'язковим організаційно-методичним супроводженням процесу навчання;

міжкурсової роботи та самоосвіти педагогів з обов'язковою адресною методичною підтримкою у міжкурсовий період.

Успішна реалізація системи неперервної освіти педагогів Донецької області - результат інтеграції зусиль всіх управлінських і методичних структур.

Для регіональної системи післядипломної освіти характерні такі інноваційні процеси у змісті діяльності:

активно практикується поєднання традиційних функцій (навчальна, наукова, методична, супроводжуюча) з інноваційними (аксіологічна, проектна, адаптивна, інформаційна, прогностична);

передбачається масштабність інноваційних процесів в неперервній освіті (локальні, модульні, системні, інноваційні);

активізується процес удосконалення структури післядипломної освіти. Крім підвищення кваліфікації відкрито групи спеціалізації та перепідготовки;

для забезпечення нової структури розроблено програму моніторингу якості післядипломної освіти педагогічних кадрів обов'язковими компонентами якої є:

- система вивчення потреб, запитів педагогів;

- система діагностики, самодіагностики, соціологічних досліджень щодо удосконалення якості післядипломної освіти;

- система вивчення результативності підвищення фахової майстерності.

До числа першочергових дій з управління інноваціями в системі післядипломної освіти можна віднести такі:

постійне переведення системи післядипломної освіти у якісний стан (забезпечення гнучкості, динамічності, відкритості);

визначення пріоритетних освітніх проблем, з метою їх розв'язання;

координація дій всіх суб'єктів, груп педагогів, які впроваджують інноваційні проекти, управління їх здійсненням.

Серед пріоритетних проблем для розв'язання яких розробляються інноваційні проекти інститут виділяє:

впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес;

впровадження профільного навчання в старшій школі;

організація роботи з обдарованими дітьми;

моніторинг якості освіти.

Проблема впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес має розглядатися як надскладна й особливо актуальна проблема.

Освітня система, школа, як зеркало, відзеркалюють соціальні тенденції. Принципово змінюється мета освіти. Теоретичні за суттю енциклопедичні за широтою знання, які довгий час були головною метою освітнього процесу, тепер стають засобом. Знаннєва орієнтація змінюється компетентнісно орієнтованим підходом.

В області з 2004 року впроваджується регіональна програма впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес. Переорієнтація освітнього процесу у школах на компетентнісний підхід ставить цілий ряд проблем. Вони пов'язані у першу чергу з тим, що вчителі не володіють технологіями, які дозволяють створити педагогічний простір, що забезпечує формування ключових компетенцій учнів.

У системі неперервної освіти педагогів на базі проекту "Тематичні курси" з 2008 року буде впроваджено навчальний курс "Освітні технології, адекватні компетентнісно орієнтованому підходу".

Метою такого курсу навчання педагогів є:

ініціювання діяльності педагогів щодо переорієнтації освітнього процесу на формування ключових компетенцій учнів, введення методу проектів в освітній процес;

формування навичок професійної рефлексії педагогів й уміння створювати умови для формування ключових компетенцій учнів.

Принципово важливою умовою впровадження такого курсу в систему підвищення кваліфікації - інтерактивний характер навчання слухачів в діяльнісному режимі (теоретико-практична робота на курсах - практичні завдання на дистанційний етап навчання - міжсесійні консультації - реалізація діяльності у міжкурсовий період на етапі самостійної діяльності).

Систему післядипломної педагогічної освіти слід кваліфікувати як особливу з-поміж інших закладів системи підготовки кадрів, розвитку педагогічної творчості та майстерності вчителів, підготовки педагогів-дослідників, методистів-дослідників.

У зв'язку з цим система післядипломної освіти має бути випереджальною, прогностичнісно орієнтованою на повноцінне підвищення індивідуально-професійного статусу педагогів. У цьому зв'язку інститут бере на себе зобов'язання з спеціалізації (етика, інформатика, основи здоров'я, економіка, зарубіжна література), створює і розширює науково-методичні лабораторії, щоб ширше залучати педагогів до наукової, експериментальної та видавничої роботи.

Продовженням творчого пошуку колективу облІППО нових інноваційних форм удосконалення і розвитку професійної компетентності педагогів стало започаткування нового проекту в рамках Відкритого університету інноваційної педагогіки при облІППО "Школа молодого творчого методиста", "Школа молодого вчителя". Стрижневий напрям роботи школи формування духовної, методичної компетентності педагогів і методистів усіх рівнів на основі опанування технологій моделювання, проектування методичної роботи в процесі розв'язання актуальних проблем розвитку освіти. Результатом роботи кожного слухача стане індивідуальний освітній проект. Такий проект підготовки компетентнісно орієнтованих кадрів набуває особливого значення для розробки інновацій, ініціювання інноваційної діяльності у закладах освіти, управлінських і методичних структурах. Випускники школи мають стати агентами змін, педагогами-інноваторами.


 
 

Цікаве

Загрузка...