WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Під час вивчення української мови, історії, математики, інформатики, профільних предметів і фізичної культури, передбачається поділ класів на дві, а під час занять з іноземної мови - на три групи.

Для здійснення статутних повноважень школа використовує можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

У закладі освіти утворюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників і бюджету в розмірі не менше 1 % витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загально обов'язкового навчання школи зберігаються за рахунок в установах банків і витрачаються відповідно кошторису, який затверджується директором закладу освіти. Невикористані за звітний період кошти фонду вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

Облік і витрачання коштів фонду загального обов'язкового навчання, проводиться закладом освіти в порядку, що передбачений для бюджетних коштів.

Контроль за доцільним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють засновники й органи державної виконавчої влади.

Кошти закладу освіти зберігаються на його рахунках в установах банків і знаходяться в повному його розпорядженні. Невикористані за звітній період кошти вилученню не підлягають за умови виконання школою розрахункових показників його розвитку (якщо інше не передбачено законодавством).

Школа як загальноосвітній навчальний заклад інноваційного типу розвитку має право користуватись інвестиціями, коротко- і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується закладом освіти для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціально-культурної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

Школа має право придбати й орендувати необхідне йому обладнання чи інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу; здавати в оренду майно.

Структура школи й основні напрями діяльності

Школа як навчальний заклад із поглибленим вивченням англійської мови забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, а також гуманітарну природничо-математичну підготовку учнівської молоді міста Києва (або України), а також громадян інших держав, батьки яких тимчасово проживають на території України.

На базі закладу освіти організовується робота районних і міських семінарів, факультативів, заочних форм навчання; надаються індивідуальні консультації, проводиться навчання за індивідуальними планами для учнів із сільської місцевості.

Становлення загальноосвітнього закладу проводиться поетапно:

Підготовчий (розробка концепції, статуту, навчальних планів, програм, критеріїв пошуку й добору здібної та обдарованої учнівської молоді, педагогічних кадрів, реєстрації статуту, визначення юридичної адреси, джерел фінансування та матеріально-технічного оснащення).

Організаційний (прийняття рішення засновником про створення закладу освіти, визначення мети та завдань його діяльності, дидактичне й інформаційне забезпечення).

Апробаційний (організація навчально-виховного процесу, практична перевірка та впровадження змісту освіти, формування шкільного колективу, аналіз роботи, коригування й окреслення перспектив діяльності).

Технологічний (подальше проектування інноваційного розвитку на основі результатів апробації).

Організація науково-методичної та дослідно-пошукової роботи

Науково-методична та дослідно-пошукова робота у школі відповідає загальним цілям і завданням, спрямована на створення, апробацію та впровадження у практику інноваційних форм, методів і прийомів організації навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки навчального закладу.

Організації науково-методичної та дослідно-пошукової роботи сприяє чітка її структура, що складається х таких підрозділів:

науково-методична рада, яка координує всю науково-методичну та дослідно-пошукову роботу;

служба психологічного забезпечення та педагогічного моніторингу, яка вивчає доцільність і ефективність упровадження нових педагогічних ідей.

З метою реалізації науково-методичних і дослідно-пошукових проблем школа ставить перед собою завдання:

створення чіткої інноваційної системи освіти міжнародного рівня в опорі на досягнення передової вітчизняної та світової педагогіки, психології, конкретних методик;

розробка системи методів викладання навчальних дисциплін двома мовами, а також таких, що поєднували б індивідуальний та диференційований підходи до викладання та забезпечували б глибоке та свідоме засвоєння базових знань із максимальним задоволенням індивідуальних запитів та інтересів особистості, її реальних здібностей, нахилів і можливостей;

удосконалення діючих і створення нових технологій навчання на основі сучасних інформаційних технологій;

створення системи комплексного забезпечення навчального процесу дидактичними матеріалами, наочністю, розробка принципових підходів до створення навчальної літератури, посібників, які спонукали б учнів до активної самостійної пошукової роботи.

Реалізація цих завдань можлива за умов постійного фахового, творчого та професійного зростання всіх працівників школи. З метою неперервного розвитку творчого потенціалу педагогів, їх професійного самоствердження, обміну досвідом у школі впроваджується постійно діючий семінар педагогічної творчості та психолого-педагогічних знань. Їх діяльність спрямована на вивчення та впровадження у практику перспективних новітніх ідей і освітніх технологій, забезпечення педагогів школи системою знань, які дозволяють на основі наукових методик обирати доцільні й ефективні форми та методи педагогічної взаємодії з інтелектуально та творчо здібними учнями.

Ураховуючи відповідальні завдання, що стоять перед педагогічним колективом школи, підвищення професійної кваліфікації здійснюється в таких формах:

навчання в Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителя ім. Б. Грінченка, у тому числі за індивідуальними планами та програми, що дозволяє здійснювати диференційовану підготовку вчителів;

стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних інститутах і установах, у тому числі зарубіжних;

участь у творчих семінарах, науково-практичних конференціях, у том числі на засадах госпрозрахунку;

навчання в аспірантурі, прикріплення до кафедр, науково-дослідних інститутів для підготовки наукових праць;

забезпечення педагогів творчою відпусткою для виконання наукових робіт, написання підручників, підготовки дисертаційних досліджень;

неперервна професійна освіта кожного члена педагогічного колективу школи.

Специфіка управління та кадрове забезпечення

Діяльність школи ґрунтується на високих принципах гуманізму, регулюється чинним законодавством України та власним статутом.

Управління школою здійснюється на основі поєднання приватної форми керівництва з урахуванням громадянських інтересів. Внутрішнє управління школою здійснюється на основі принципу розподілу функцій і повноважень відповідно до їх компетенцій.

Вищим органом школи є наглядова рада школи, що створена для ефективного керівництва та координації усіма напрямками його діяльності. Рада школи уповноважена вирішувати кардинальні питання організації навчально-виховного процесу, оголошувати та проводити конкурс на заміщення посад педагогів, затверджувати структуру та штатний розклад навчального закладу заслуховувати та затверджувати щорічні звіти директора про результати діяльності школи, бухгалтера щодо фінансової діяльності, розглядати та затверджувати статут і положення, що регулюють діяльність школи, вносити в них відповідні зміни. До складу наглядової ради входять засновники школи, директор, бухгалтер, батьки, представники державних і громадських інституцій, спонсори.

Для здійснення науково-методичної та експериментально-пошукової діяльності у школі утворюється науково-методична рада, до складу якої запрошуються наукові співробітники науково-дослідних інститутів, Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, досвідчені вчителі школи та ін.

Для вирішення питань організації навчально-виховного процесу, питань педагогічної діяльності у школі створюється педагогічна рада, членами якої є всі педагоги навчального закладу. Для вирішення проблем учнівського колективу у школі діє учнівська рада.


 
 

Цікаве

Загрузка...