WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Технології управління інноваційними процесами - Реферат

Технології управління інноваційними процесами

У процесі проектування інноваційного розвитку шкільної освіти столичного регіону враховано комплекс соціально-педагогічних умов, які відтворюють суб'єктивні й конкретні характеристики її сприйняття

При цьому спирались на обґрунтовані В. Ясвіним закономірності проектування розвиваючого освітнього середовища, як інтегративність, цілісність, здатність емоційно-чуттєвого впливу на розвиток особистості, відсутність чітко фіксованих меж, обумовленість специфікою діяльності, роль протилежностей у діаді "центр-околиця". Досвід проектування інноваційного середовища у столичному регіоні, що акумулює три рівні - інституційний, регіональний і шкільний - засвідчив необхідність координації нововведень у межах регіональної системи та окремого навчального закладу на основі науково обґрунтованих програм і проектів, що вносить у інноваційні процеси упорядкованість, цілеспрямованість, організованість. Потреба таких програм і проектів для нинішнього розвитку освіти має кардинальне значення, оскільки період вільних ініціатив і "творчого розкріпачення педагогів", за висловом В. Загвязинського, уже минув.

Наукову та технологічну основу інноваційного розвиту шкільної освіти регіону складає комплекс соціально-педагогічного проектування, тобто така інноваційна форма організації освітнього середовища, комплексний характер управління якої започаткований на основі нормативного, науково-методологічного та технологічного забезпечення, що відбувається в умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямований на реалізацію стратегічних цілей і завдань у контексті сучасних викликів.

Відтак, основним у соціально-педагогічному проектуванні є реалізація таких цілей:

гармонізація освітніх систем і концепцій, спрямована на утвердження особистісно орієнтованої освіти;

забезпечення умов для розгортання інноваційних процесів у межах концепції "життєвого циклу";

проектно-програмне регулювання інноваційного розвитку освіти.

Змістову частину проектування інноваційного середовища забезпечують: Програма розвитку регіону, Концепції інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, інноваційні проекти та програми.

Технологічна складова охоплює комплекс освітніх новацій, які мають ефективні результати у практиці ости столичного регіону.

Проектування інноваційного середовища відбувається на основі визначених цілей. Між цілями та метою існують певні розбіжності. Так, Л. Калініна відзначає, що "цілі є важливим методологічним аспектом теорії пріоритетів; вони визначаються за умови виявлення суперечностей між зростанням потреб і можливостей для їх задоволення; це те, заради чого в кінцевому рахунку встановлюються пріоритети". Натомість, мета є "ідеальним образом бажаного, можливого й необхідного станів об'єкта, тобто прогнозованим результатом".

Програмою регіонального розвитку галузі "Столична освіта" передбачено реалізацію стратегічних і тактичних цілей. В основу стратегії покладено ідею "прориву" освіти на найважливіших для даного часу напрямах: здоров'я школярів, інформаційне забезпечення, інноваційний розвиток, полікультурна освіта, індивідуальні форми освіти школярів, перехід до повної чотирирічної початкової школи в системі 12-річної шкільної освіти, екологічна культура тощо.

Основними тактичними цілями стали пошуки оптимального співвідношення між змістом і технологіями його реалізації. Це дало змогу відповідно до напрямів "прориву" визначити конкретні заходи та дії для реалізації започаткованих стратегій.

Концепція інноваційного розвитку середнього загальноосвітнього навчального закладу, як одна із змістових складових інноваційного середовища визначає місію, "філософію існування" школи. У педагогіці концепція розглядається як система поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення педагогічних подій. Особливість кожної концепції полягає в її співвіднесеності щодо спільного бачення колективом ядра освітніх цінностей. Л. Даниленко підкреслює, що "спрямованість концепції залежить від того, яка сторона діяльності визначена керівництвом як ключова". Оскільки інноваційна спрямованість педагогічної діяльності стає визначальним напрямом роботи школи, виникає необхідність у концептуалізації такої діяльності. У регіональному контексті цей підхід дозволяє забезпечити різноманітність, багатоваріативність освітніх послуг.

Загальною вимогою у розробці Концепції інноваційного розвитку школи є такі позиції:

визначення освітніх парадигм як науково-методологічної основи інноваційного розвитку школи;

обґрунтування місії та завдань школи;

зміст і форми організації навчально-виховного процесу;

структура школи й основні напрями діяльності;

організація науково-методичної та дослідницько-пошукової роботи;

специфіка управління та кадрове забезпечення;

матеріально-технічне та фінансове забезпечення інноваційних змін.

Наведений нижче приклад концепції, розроблений автором дослідження, затверджений ліцензійною комісією ГУОН, є чинним документом, який і донині визначає особливості інноваційного розвитку Міжнародної загальноосвітньої школи "Меридіан" (м. Київ).

Концепція інноваційного розвитку школи

Загальні положення

Процеси реформування в Україні зумовлені необхідністю докорінних змін у справі виховання й розвитку громадян нової генерації, здатної втілювати в життя загальнолюдські ідеали добра, справедливості, права кожної особистості та нації на вільний гармонійний розвиток, домагатися всебічного духовного та матеріального розвитку Вітчизни, гармонізації суспільних відносин і рівних прав представників усіх національностей.

Ураховуючи соціально-економічний та культурно-освітній стан суспільства, а також потреби української спільноти щодо освіти європейського рівня особливої уваги потребує сьогодні приватний сектор шкільної освіти, де можуть бути забезпечені умови для розвитку індивідуальних потреб учнів шляхом активного використання інформаційних технологій у процесі навчання, створення полікультурного та полімовного середовища тощо.

Вихідні концептуальні положення щодо становлення й розвитку школи ґрунтуються на основних засадах Конституції, Закону України "Про освіту", Національної доктриною розвитку освіти, державних нормативних документів. Вони визначають стратегічні напрямки освіти та передбачають створення мережі різноманітних закладів освіти для найповнішої реалізації нових педагогічних ідей, технологій.

Школа покликана забезпечити європейський рівень умов на основі досягнень у галузі української та зарубіжної педагогічної теорії і практики, використання інформаційних технологій, двомовне (українською й англійською мовами) опанування окремих навчальних дисциплін.

Згідно зі статутом, школа є середнім загальноосвітнім закладом І-ІІІ ст., приватної форми власності для дітей шкільного віку.

Концепція передбачає становлення та розвиток школи як навально-виховного, науково-методичного та дослідницько-пошукового центру, де реалізуються новітні підходи до навчання школярів шляхом вивчення математично-природничих дисциплін української та англійською мовами розробляється та впроваджується.

Науково-теоретичні положення

Основні питання, які покликаний вирішувати загальноосвітній навчальний заклад, пов'язані із завданнями реформування освітньої системи, забезпечення суспільних потреб української громади щодо освіти дітей на міжнародному рівні, становлення та розвитку творчої, діяльності молоді, з високим рівнем національної свідомості, шанобливим становленням до духовного й інтелектуального потенціалу нації.

Визначений вплив на процес становлення й розвитку Школи мають науково-теоретичні положення та психолого-педагогічні підходи з історичної спадщини Г. Сковороди, Т. Шевченка, К. Ушинського, Г. Ващенка, М. Пирогова, С. Русової, Г. Костюка, В. Сухомлинського, а також сучасних педагогів про модернізацію освіти з метою підготовки молодої людини до ефективної життєдіяльності у ХХІ столітті.

Необхідність створення школи для творчої особистості визначаються інноваційними процесами в суспільстві, науці й технології, економіці й техніці, формах організації виробництва й управління. Потреба в організації нових структур із новими умовами виробництва стають вихідною базою для докорінних змін у економічних і соціальних відносинах, у духовному житті суспільства.

Тому, створення нового закладу освіти відбувається з урахуванням того, що сучасний світ є екологічною, економічно-технологічною, полікультурною системою взаємозв'язків і розширення комунікаційних, інформаційних систем, побудова науково-технічноємних центрів, з метою зростання міжнародної інтеграції для розв'язання спільних проблем спонукає до співробітництва мільйони людей, які мають відчувати себе частиною взаємозалежного, динамічного світу, нести відповідальність за його долю.

Звідси постає необхідність запобігання національних, етнічних, між культурних суперечностей між різними спільнотами, попередження сегерегацій системи освіти і суспільства. Саме ці тенденції потребують утвердження та розвитку полікультурної освіти в державі.


 
 

Цікаве

Загрузка...