WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології дистанційного навчання - Реферат

Технології дистанційного навчання - Реферат

Проекти можуть бути різного ступеня складності. Тематика проектів може стосуватись якогось теоретичного питання навчальної програми з метою поглибити знання учнів із цього питання, диференціювати процес навчання. Однак частіше теми проектів відносяться до якогось питання, актуального для практичного життя й потребуючого залучення знань учнів не з одного предмета, а з різних галузей, а також творчого мислення та дослідницьких навичок. У такий спосіб досягається природна інтеграція знань.

В основі багатьох навчальних проектів лежать дослідницькі методи навчання. Уся діяльність учнів зосереджується на таких етапах:

визначення проблеми та завдань, що випливають з неї, дослідження;

висування гіпотези їх рішення;

обговорення методів дослідження;

проведення збору даних;

аналіз отриманих даних;

оформлення кінцевих результатів;

підбиття підсумків, коректування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкового штурму", "круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, презентацій тощо).

Різновидом методу проектів є метод телекомунікаційних проектів. Під навчальним телекомунікаційним проектом розуміють спільну навчально-пізнавальну, творчу або ігрову діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп'ютерної телекомунікації, що має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовану на досягнення загального результату діяльність.

Телекомунікаційні проекти педагогічно виправдані в тих випадках, коли в ході їх виконання:

передбачаються множинні, систематичні, разові або тривалі спостереження за тим чи іншим природним, фізичним, соціальним та ін. явищем, що вимагають збору даних у різних регіонах для рішення поставленої проблеми;

передбачається порівняльне вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, що відбулись або мають місце в різних місцевостях, для виявлення певної тенденції або прийняття рішення, розробки пропозицій;

передбачається порівняльне вивчення ефективності використання того самого чи різних (альтернативних) способів вирішення однієї проблеми, одного завдання для виявлення найбільш ефективного, прийнятного для будь-яких ситуацій рішення, тобто для отримання даних про об'єктивну ефективність пропонованого способу вирішення проблеми;

пропонується спільне творче створення, якась розробка, практична (виведення нового сорту рослини в різних кліматичних зонах) або творча робота (створення журналу, газети, п'єси й т. п.);

передбачається провести захоплюючі пригодницькі спільні ігри, змагання.

У вітчизняній методиці розроблено чимало типів телекомунікаційних проектів. При цьому головними типологічними ознаками є:

Домінуючий у проекті метод - дослідницький, творчий, рольово-ігровий, ознайомлювально-орієнтувальний, інші.

Характер координації проекту - безпосередній (твердий, гнучкий), прихований (неявний, що імітує учасника проекту).

Характер контактів (серед учасників одного навчального закладу, класу, міста, регіону, країни, різних країн світу).

Кількість учасників проекту.

Тривалість проекту.

Будь-який телекомунікаційний проект проводиться в кілька етапів, що ретельно плануються та продумуються. Зараз прийнято виділяти сім основних етапів роботи над проектом:

організаційний;

вибір та обговорення головної ідеї, цілей і завдань майбутнього проекту;

обговорення методичних аспектів та організація роботи учнів;

структурування проекту з виділенням підзавдань для певних груп учнів, підбір необхідних матеріалів;

робота над проектом;

підбиття підсумків, оформлення результатів;

презентація проекту.

У ході роботи над телекомунікаційними проектами може виникнути необхідність не тільки у звичайному обміні ідеями, думками щодо тієї чи іншої теми, а й необхідність у швидкому пошуку вирішення якоїсь проблеми, пошуку ідей. У цьому випадку добре зарекомендував себе такий метод, як "мозковий штурм".

При плануванні телекомунікаційних проектів необхідно також продумати форми організації роботи учнів. Ці форми можуть бути різні:

індивідуальні проекти (усередині іншого великого проекту);

парні проекти, коли над одним проектом працюють партнери в парі;

групові проекти, коли у проекті беруть участь групи, сформовані з різних учасників, або навіть групи з кількох регіонів.

Проекти можуть проводитися з використанням електронної пошти, у вигляді телеконференцій або Web-квестів. Форми організації спільної діяльності учнів над проектом визначаються, виходячи з особливостей тематики, цілей спільної діяльності, інтересів учасників проекту. Головне, що кожного разу це різні види самостійної діяльності учнів. Успіх проектної діяльності учнів у великій мірі залежить від організації роботи всередині групи, від чіткого розподілу обов'язків і визначення форм відповідальності за виконувану частину роботи.

Технології проблемного навчання

Проблема - складне пізнавальне завдання, вирішення якого представляє істотний практичний або теоретичний інтерес. Якщо проблема правильно сформульована, вона буде виконувати функцію логічного засобу, що визначає напрямок пошуку нової інформації й тим самим буде забезпечувати ефективність діяльності, пов'язаної з її вирішенням. Проблемне навчання засновано на створенні особливого виду проблемної мотивації.

У процесі проблемного навчання увага учнів фокусується на важливих проблемах, вони стимулюють пізнавальну активність, сприяють розвитку вмінь і навичок із рішення проблем. Освітній процес будується навколо учня, уся робота організується в малих групах. Роль учителя зводиться до спостереження, підтримки - не більше. Ці проблеми пробуджують допитливість учнів і сприяють тому, що вони самостійно освоюють більші обсяги нової інформації. Учні починають мислити критично й аналітично, учаться шукати відповідні джерела інформації та ресурси, необхідні їм для вирішення цієї проблеми.

Проблеми, які ставлять перед учнями, ставляться в системі, тобто з кожною новою проблемою відбувається ускладнення матеріалу, учні отримують нову інформацію та переходять з одного рівня на іншій.

Проблемне навчання дуже тісно пов'язане з дослідницьким методом, базується на навчанні у співробітництві. Широко використовується в різних дисциплінах, але більш за все у природничо-наукових.

Завдання вчителів - розробити, сформулювати завдання-проблеми.

Дослідницький метод

Дослідницький метод навчання дуже часто лежить в основі проектної діяльності учнів, у рамках як звичайних, так і телекомунікаційних навчальних проектів. Основна ідея дослідницького методу навчання полягає у використанні наукового підходу до рішення того чи іншого навчального завдання. Робота учнів у цьому випадку будується за логікою проведення класичного наукового дослідження, з використанням усіх методів і прийомів наукового дослідження, характерних для діяльності вчених.

Основні етапи організації навчальної діяльності при використанні дослідницького методу:

Визначення загальної теми дослідження, предмета й об'єкта дослідження

При виборі теми велике значення має соціальна, культурна, економічна і т. п. значущість. Намічена ідея може бути коректно усвідомлена тільки тоді, коли вона буде розглянута в певній системі знання, соціального явища, економічної проблеми тощо.

Виявлення та формулювання загальної проблеми

Перед учнями ставиться ряд проблем, питань, обговорення яких приведе до формулювання на основі складових загальної проблеми. Обговорюється актуальність і новизна дослідження, що допоможе вирішити сформульовані проблеми.

Формулювання гіпотез

Учні за допомогою вчителя формулюють гіпотезу дослідження, що надалі служить їм орієнтиром у пошуку необхідної інформації. Гіпотези зазвичай формулюються у вигляді певних відносин між двома чи більше подіями, явищами.

Визначення методів збору й обробки даних на підтвердження висунутих гіпотез

Щоби визначити найбільш ефективні методи збору й обробки даних із даної проблеми, необхідно використати елементи методики навчання у співробітництві. Робота в цьому випадку здійснюється в малих групах (по 3-4 учні). Учні й учитель повинні визначити методи досліджень (вивчення першоджерел, анкетування, інтерв'ю тощо) та скоординувати їх у часі. Також обговорюються способи та джерела одержання інформації, методика її обробки.

Збір даних

На етапі збору даних учні проводять самостійні дослідження або працюють у малих групах. У процесі збору даних вони визначають способи їх обробки. Також визначаються способи оформлення результатів (наукова стаття в газету, журнал, мережну конференцію, відеофільм, презентація в Інтернет тощо).

Обговорення отриманих даних

Зібрані матеріали можуть бути повідомлені вчителю та іншим учням групи в різній формі, про яку група домовилась на попередньому етапі дослідження, наприклад:

лист-звіт на мережній конференції;

чат;

веб-сторінки з теми;

аргументація;

рольові ігри тощо.

Після презентації даних група обговорює й аналізує представлену інформацію.

Перевірка гіпотез

Якщо представлені дані задовольнили групу та вчителя, починається наступний етап дослідження - перевірка висунутих гіпотез. Проблема та гіпотези знову представляються всій групі. Вибираються лише ті гіпотези, які мають досить доказові дані на її підтвердження.

Формулювання понять, узагальнень, висновків

Із сукупності зібраних даних, понять робляться узагальнення на основі встановлених зв'язків, висунутих раніше гіпотез, що стали твердженнями. Усі вони так чи інакше фіксуються.

Застосування висновків

Учні роблять висновки про можливості застосування отриманих узагальнень у житті свого міста, селища, країни, людства та приходять до формулювання нових проблем (для теперішнього часу, для майбутнього).

Модульне навчання


 
 

Цікаве

Загрузка...