WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні основи побудови систем якості - Реферат

Теоретичні основи побудови систем якості - Реферат

Первинну систему якості (систему якості освітньої установи) із системами якості регіональної, державної освітньої системи поєднують загальні цілі (розділені за рівнями), ряд інваріантних (загальних) елементів у вигляді єдиних програм якості, норм і каналів матеріально-технічного постачання, нормативних документів, процедур контролю та перевірки якості, підготовки та перепідготовки кадрів і т. п.

Можна стверджувати, що система якості освітньої установи ізоморфна (подібна) системі якості, наприклад, регіональної освітньої системи. Обидві системи знаходяться в режимі постійного обміну інформацією, різного роду ресурсами. Напрями та інтенсивність обмінних процесів знаходяться в тісній залежності від прийнятих і нормативно закріплених норм взаємодії суб'єктів освітньої діяльності (розмежування прав, відповідальності й повноважень; рівень автономності діяльності освітньої установи; звітність тощо).

Незважаючи на наявність загальних, інваріантних елементів у складі систем якості різного рівня, їх композиційна побудова може істотно відрізнятись. Це обумовлено розходженням основних і допоміжних процесів, специфікою цілей і задач.

Якщо порівнювати в цьому зв'язку систему якості освітньої установи та систему якості регіональної освітньої системи, то для першої основним процесом виступає освітній процес, для другої - управлінський процес. Згідно з цим формується визначений склад робочих елементів, спрямованих на забезпечення якості основних і допоміжних процесів, що відповідають результатам.

У зв'язку з рішенням проблем побудови СК можна зробити такі висновки:

У сучасних умовах є добра теоретико-методологічна база для проектування та впровадження у сфері освіти систем якості різного рівня та призначення. Нею служать досить опрацьовані питання вибору критеріїв і показників оцінки якості в освітніх системах; застосування дидактичних і соціальних стандартів в освіті, розробка процедур акредитації, моделей кваліметричного моніторингу навчання й т. п.

Застосування теорії управління якістю до освітніх систем і процесів повинно йти в кількох напрямках: а) по лінії взаємодії методології, технології й типології управління якістю; б) по лінії взаємодії основних теоретичних компонентів загальної теорії управління якістю (поняттєво-категоріального апарату, принципів і законів управління якістю продукції та робіт, методів і видів управління якістю, функцій управління, теорії механізму управління якістю, теорії проектування організаційних структур систем управління якістю, кваліметрії управління).

Управління якістю освіти є предметною сферою загальної теорії управління якістю в силу специфіки об'єкта (якості освітнього процесу, підготовки випускників шкіл). Це новий управлінський підхід, покликаний вирішити ряд протиріч у період інноваційного розвитку системи освіти.

Управління якістю освіти є часткою програмно-цільового управління, характеризується різноманіттям його видів і має підлеглий характер стосовно загального управління освітньою системою.

Ідея управління якістю освіти може бути успішно реалізована тільки на основі концепції системи якості. Ця система припускає ситуаційний підхід до формування організаційних структур, системне представлення об'єкта управління, досягнення оптимального сполучення функціонально-лінійних і програмно-цільових структур, наявність у технологічному блоці двох взаємозалежних контурів управління (управління якістю поточного функціонування, управління якістю розвитку), а також відпрацьованих методик і процедур діагностики й оцінювання.

Дані методологічні висновки є загальними для систем якості всіх рівнів, починаючи від рівня навчального закладу й закінчуючи державним. Для систем якості в освітніх установах характерні свої специфічні принципи та закономірності.

Мета системи якості освітньої установи складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, наукових, кадрових зусиль і ресурсів школи з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Провідні ідеї концепції системи якості освітньої установи полягають:

у реалізації на практиці кваліметричного підходу до організації й аналізу освітнього процесу, що полягає в розширенні номенклатури діагностованих сторін і властивостей, виділенні механізмів функціонування й розвитку процесуальної та результуючої сторін;

у використанні існуючої у школі організаційно-штатної структури, у розгортанні на її базі програмно-цільових структур управління якістю при забезпеченні їх раціональної сполучуваності з функціонально-лінійними структурами;

у досягненні високого рівня координованості в діях, управлінських рішеннях учасників освітнього процесу, суб'єктів управління якістю; в оптимальному розподілі функцій, прав і повноважень; у високому рівні компетентності та кваліметричної культури представників адміністрації, педагогічних працівників, фахівців різних служб і функціональних ланок;

в урахуванні різноманітних видів обмінів, зв'язків і відносин системи якості освітньої установи з аналогічними системами більш високого порядку, зовнішнім середовищем.

Рушійні сили розвитку й удосконалення системи якості освітньої установи визначається розв'язанням протиріч між:

сучасними вимогами до якості освіти, забезпечуваних школою, й обмеженими можливостями рішення цих задач із застосуванням традиційних підходів до управління школою, освітнім процесом;

інноваційними процесами в освіті й відсутністю механізму забезпечення їх погодженого та позитивного впливу на якість освіти;

рівнем розвитку теорії та практики впровадження систем управління якістю в різних соціальних системах і ступенем освоєння даного напряму в освіті;

різноманіттям якісних ознак, структур і процесів, властивим сучасній шкільній освіті, та стихійно сформованими системами управління ними.

Основні методологічні положення концепції системи якості освітньої установи:

технологія системи якості освітньої установи може характеризуватись багатоваріантністю технологічних рішень конкретних задач та управління якістю об'єктів і процесів з урахуванням наявного потенціалу, засобів впливу, визначених пріоритетів і т. п.;

система якості освітньої установи повинна орієнтуватись на свій постійний розвиток і вдосконалення, розвиток і вдосконалення технологій управління якістю освіти в міру розширення інформаційних баз даних, досягнення результатів;

у системі якості освітньої установи рівною мірою можуть бути представлені різноманітні види діяльності (від виховної, методичної, навчальної до управлінської, оціночно-діагностичної, прогностичної). Має місце також діяльність, що матеріалізувалась у результатах минулої праці. Відповідно виділяються різні суб'єкти діяльності, включаючи й самих учнів.

Це дозволяє говорити про наявність інтегрального суб'єкта діяльності:

тимчасовий простір системи якості освітньої установи наповнюють життєві цикли об'єктів, процесів різної тривалості (від кількох місяців до десяти років і більше), що характеризуються повторюваністю, часто на новому якісному рівні.

Провідними закономірностями впровадження й функціонування системи якості освітньої установи є:

Дуалізм процесу розвитку системи якості (на основі одночасного врахування інформації "з минулого" та інформації "з майбутнього").

Об'єктивна обумовленість результативності системи якості рівнями розвитку та функціонування й основних компонентів.

Нерівномірність розвитку основних компонентів системи якості в ході її еволюції, обумовлена стартовими умовами, інерційністю окремих складових, розходженнями в ресурсоємності їх упровадження.

Інтеграція, диференціація процесів, явищ і зв'язків системи якості в міру її розвитку, виникнення нових структур, форм і способів прийняття рішень.

Залежність термінів повного розгортання системи якості у школі, послідовності етапів її впровадження від різних вихідних умов (організаційних, педагогічних, методичних, матеріально-фінансових, кадрових), ресурсних можливостей установи, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Повторюваність більшості процесів, видів діяльності та явищ у рамках системи якості, сполучення коротких, середніх і довгих циклів їх здійснення й удосконалення.

Викладені вище положення, ідеї, закономірності є вихідними для моделювання систем якості в рамках багаторівневої безперервної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...