WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти - Реферат

Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти - Реферат

Суть педагогічного аспекту управління якістю освіти

Управління якістю професійної освіти здійснюється за допомогою використання різноманітних методів (економічних, правових, соціально-психологічних), засобів (психологічних, технічних, педагогічних) у рамках систем якості різного рівня

Їх вибір, композиція визначаються рівневістю системи якості (система якості освітньої установи, у регіоні і т. д.), ступенем розвитку даних систем якості, а також багато в чому сформованими підходами до забезпечення якості освіти.

Якщо на рівні освітньої установи управління якістю освіти здебільшого здійснюється по лінії використання педагогічних засобів, методів, форм, то на більш високих управлінських рівнях має місце перевага непедагогічних методів, засобів, форм. Мова йде про те, що тут у моделі якості переважають фактори та зв'язки, не пов'язані безпосередньо з педагогічними об'єктами та процесами. Якість освіти, наприклад, у регіональній системі освіти, залежить від таких факторів, як стан нормативної бази та фінансування галузі, кадровий потенціал галузі, ефективність оперативного та стратегічного управління мережею освітніх установ. Безумовно, не можна стверджувати, що на даному рівні роль педагогічної складової в забезпеченні якості освіти зводиться до нуля. Вона в певній мірі "є присутньою" і тут, але діє багато в чому опосередковано, неявно, частіше як фактор якості минулої педагогічної праці (якість освітніх програм, якість пропонованих до впровадження педагогічних технологій).

Опосередкованість дії педагогічного фактора в забезпеченні (управлінні) якістю освіти в зовнішніх стосовно училища (ліцею) освітніх системах пов'язана в певній мірі з тим, що відповідно до закону "Про освіту" вищі органи управління не можуть втручатись в оперативну діяльність освітніх установ.

Важливим є також те, що для системи управління якістю освіти рівня регіону і вище основним процесом виступає управлінський процес. Це диктує, відповідно, вибір засобів і методів забезпечення його якості.

Для розуміння суті педагогічного аспекту управління якістю професійної освіти необхідно звернутись і до проблеми сформованих підходів до рішення проблеми якості освіти.

Принципово можливі три підходи.

Перший із них пов'язаний із поняттям покращення якості. Відповідно до міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000, під покращенням якості мається на увазі вживання заходів на всіх рівнях організації (освітньої установи) для підвищення ефективності й результативності різних видів діяльності та процесів (навчальна робота, методична робота, виховна робота, заняття в системі додаткової освіти), що дає додаткову вигоду як організації (покращення якості теоретичного й виробничого навчання, підвищення престижності училища чи ліцею тощо), так і її споживачам (покращення якості підготовки фахівців, задоволеність споживачів в особі підприємств та організацій роботою випускників тощо). Покращення якості пов'язане в першу чергу із забезпеченням рентабельності організації, ефективності здійснюваної діяльності, відповідності діяльності й результатів затвердженим стандартам і технічним умовам.

Таким чином, покращення якості освіти в училищі (ліцеї) - це щоденний процес, у якому домінує власне педагогічний аспект. За допомогою педагогічних засобів, методів, форм іде покращення якості діяльності інженерно-педагогічних працівників та учнів; створюється синергетичний ефект у діяльності педагогічного й учнівського колективів; удосконалюються технології навчання, технології педагогічного контролю; забезпечується виконання навчального плану, календарних планів тематичних програм; підвищується мотивація учасників освітнього процесу до досягнення більш високих результатів; іде нарощування методичного потенціалу інженерно-педагогічних кадрів. Інші аспекти забезпечення якості освіти в руслі реалізації стратегії поступових, локальних поліпшень виявляються як відособлені, локально виконувані заходи та дії (заміна парку комп'ютерної техніки, відновлення бази виробничого навчання тощо).

Другий і третій підходи реалізуються в умовах упровадження й функціонування системи якості, що означає більшу, ніж у першому випадку, інтегрованість зусиль і, відповідно, застосовуваних засобів.

Другий підхід до рішення проблеми покращення якості освіти - це його забезпечення як відносно пасивного способу, що припускає планування й систематичне здійснення видів діяльності в рамках системи якості, необхідних для створення достатньої впевненості в тому, що освітній процес буде забезпечувати якість підготовки випускників не нижче вимог освітнього стандарту, буде на рівні мінімальних вимог, сформульованих у професійно-кваліфікаційних характеристиках фахівців.

Важливо відзначити, що забезпечення якості освіти здійснюється в рамках системи якості. Це означає, що воно вже забезпечується не тільки педагогічними засобами та методами (у рамках технологічної структури), але вже багато в чому й іншими засобами та методами (у рамках інших структур училища (ліцею): цільової, функціональної, організаційної, інформаційної, нормативної, критеріальної. Інакше кажучи, покращення якості проведення навчальних занять, виховних заходів, нарощування методичного потенціалу із застосуванням переважно педагогічних засобів і методів при реалізації другого підходу (забезпечення якості освіти) істотно доповнюється різноманітними засобами, що вже не мають власне педагогічного характеру (автоматизація інформаційних обмінів; перерозподіл відповідальності й повноважень серед учасників управлінського процесу; створення нових організаційних структур і механізмів; формування статистичних банків даних; маркетингові дослідження; прийняття нормативних документів; створення системи документообігу; прийняття політики управління у сфері якості; упровадження експертних процедур; проведення самообстежень; контроль якості матеріалів, що поставляються в училище, обладнання, приладів тощо).

Тенденція до домінування педагогічних засобів і методів рішення проблеми якості освіти ще більше підсилюється при реалізації третього підходу - стратегії управління якістю в рамках системи якості. Управління якістю містить у собі методи та види діяльності, спрямовані як на контролювання процесу, так і на усунення причин незадовільного функціонування на всіх стадіях петлі якості (від проектних розробок чи планування до утилізації чи підбиття підсумків) для досягнення економічної ефективності. Оскільки система якості освітньої установи поширюється не тільки на освітній процес, а й на допоміжні (не основні) види діяльності та процеси (методична робота, надання додаткових освітніх послуг, виробничо-економічна діяльність), то і склад використовуваних засобів, методів не вичерпується тільки власне їх педагогічним переліком. У контурі поточного управління якістю й у контурі управління якістю розвитку, так само як і у випадку із забезпеченням якості, можуть і повинні застосовуватися засоби, адекватні етапу життєвого циклу процесу (об'єкта), що відповідає його природі, застосовувані з погляду економічної ефективності.

Наприклад, управління якістю змісту освіти в училищі (ліцеї) не зводиться тільки до педагогічного аспекту розробки освітніх і навчальних програм, відповідних технологій навчання, контролю засвоєння матеріалу, а і пропонує формування інформаційних баз даних; технічне й нормативне забезпечення процесу їх реалізації; відстеження виконання вимог безпеки й економічної прийнятності; проведення заходів із підбору, підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів; проведення експертиз, процедур затвердження чи ухвалення; проведення втілюючої, консультативної роботи; вивчення ефективності застосування програм і методик і багато чого іншого.


 
 

Цікаве

Загрузка...