WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структурний аналіз уроку - Реферат

Структурний аналіз уроку - Реферат

Організація пізнавальної діяльності учнів

1). Визначення мір для забезпечення умов продуктивної роботи мислення й уяви учнів:

планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення;

використання установок у формі переконання, уселяння;

планування умов стійкої уваги та зосередженості учнів;

використання різних форм роботи для актуалізації в пам'яті учнів раніше засвоєної навчальної інформації та способі дій, необхідних для сприйняття нових (бесіда, індивідуальне опитування, вправи з повторення тощо).

2). Організація діяльності мислення й уяви учнів у процесі формування нової інформації та дій:

визначення рівня сформованості навчальних компетентностей учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи "відкриттів", формулювання висновків);

опора на психологічні закономірності формування уявлень і понять, рівнів розуміння, створення нових образів в організації розумової діяльності й уяви учнів;

планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного рішення задач, використання задач із відсутніми та зайвими даними, організація пошукової та дослідницької роботи учнів на уроці, створення переборних інтелектуальних утруднень у ході самостійних робіт, ускладнення завдань із метою розвитку пізнавальної самостійності учнів);

керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючому, оцінного, проблемного) та формуванням умінь міркувати та робити умозаключення;

використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору та систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформленню роботи).

3). Закріплення результатів роботи:

формування навичок шляхом вправ,

навчання переносу раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного переносу.

Організованість учнів:

1) ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація та рівень розумового розвитку;

2) можливі групи учнів за рівнем навченості, облік цих обставин при визначенні сполучення індивідуальної, групової та фронтальної форм роботи учнів на уроці.

Облік вікових особливостей учнів:

1) планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів;

2) проведення уроку з обліком учнів, які мають високий і низький рівень навчальних досягнень;

3) диференційований підхід до таких учнів.

Зразок схеми комплексного аналізу уроку:

готовність учителя й учнів до уроку (зовнішня);

внутрішня, психологічна готовність учнів до уроку;

організаційні дії вчителя (за необхідністю);

планування вчителем та повідомлення учням освітніх, виховних і розвиваючих задач уроку;

актуалізація знань і способів діяльності учнів;

які методи проблемного навчання використовувалися вчителем (пошукові, дослідницькі, проблемне виклад);

застосування проблемних методів у навчанні школярів;

співвідношення діяльності вчителі і діяльності учнів;

обсяг і характер самостійних робіт учнів і співвідношення репродуктивних і продуктивних самостійних робіт;

облік учителем рівнів актуального розвитку учнів і зони їхнього найближчого розвитку;

підходи до підвищення в учнів позитивної мотивації навчання;

постановка вчителем проблемних запитань, створення проблемних ситуацій, демонстрація їхнього розв'язання;

володіння вчителем способами створення проблемних ситуацій;

дотримання правил постановки навчальної проблеми;

використання підручника, співвідношення репродуктивної та частково пошукової роботи з ним;

відповідність підбора наочного приладдя вимогам проблемного навчання;

формування спеціальних і загальних навчальних умінь учнів,

наявність пізнавальних умінь учнів: формулювання проблеми, висування й обґрунтування гіпотези, аналіз шляхів доказів (спростування) гіпотези, перевірка правильності її рішення;

уміння учнів здійснювати логічні операції;

розвиток пізнавальних здібностей учнів на кожнім етапі уроку (що це доводить);

утруднення, що виникли в учнів усього класу, в окремих школярів, їхні причини та як вони були усунуті;

дотримання вимог проблемно-розвиваючого навчання до домашньої роботи учнів. Які завдання були запропоновані (на продовження дослідження, початого на уроці, рішення нової, нетипової задачі, на актуалізацію опорних знань і умінь, на застосування знань і умінь у новій ситуації, на самостійне теоретичне осмислення);

облік учителем індивідуальних особливостей, здібностей і підготовленості учнів і пропозицію диференційованих завдань;

що дав урок для розвитку в учнів волі, інтелекту, емоцій, пізнавальних інтересів, мови, пам'яті, самостійності мислення;

загальна результативність уроку.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка основних особистісних якостей учителя:

Знання предмета й загальна ерудиція вчителя.

Рівень педагогічної та методичної майстерності.

Культура мови, темп, дикція. Інтенсивність, образність, емоційність, загальна та специфічна грамотність.

Ступінь тактовності та демократичності взаємин з учнями.

Зовнішній вид, культура, міміка, жести.

Оцінка основних характеристик учнів на уроці:

Ступінь пізнавальної активності, творчості та самостійності.

Рівень розвитку загальних навчальних і спеціальних умінь і навичок.

Наявність і ефективність колективних (групових) форм роботи учнів на уроці.

Ступінь дисциплінованості, організованості та зацікавленості в даному навчальному предметі взагалі й в уроці зокрема.

Оцінка змісту діяльності вчителя й учнів:

Науковість, доступність і посильність досліджуваного матеріалу.

Актуальність і зв'язок із життям.

Ступінь новизни, проблемності та привабливості навчальної інформації.

Раціональність і ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу, а також чергування та зміни видів навчальної діяльності учнів у ході уроку.

Ступінь доцільності й ефективності використання наочності та ТЗН на уроці.

Ступінь раціональності й ефективності використання методів і організаційних форм роботи.

Рівень зворотного зв'язку з всіма учнями в ході уроку.

Ефективність контролю за роботою учнів і рівень вимог, на якому проводилася оцінювання їхніх навчальних досягнень.

Ступінь естетичного впливу уроку на учнів.

Ступінь дотримання правил охорони праці та техніки безпеки вчителем і учнями в ході уроку.

Оцінка мети та результатів проведеного уроку:

Ступінь конкретності, чіткості та лаконічності формулювання мети уроку.

Реальність, доцільність, складність і одночасно досяжність поставленої мети.

Ступінь навчального впливу проведеного уроку на учнів.

Ступінь виховного впливу (що й у якому ступені сприяє вихованню учнів у ході уроку)

Ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що й у якому ступені сприяло їхньому розвитку).


 
 

Цікаве

Загрузка...