WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Системи підготовки та перепідготовки педкадрів - Реферат

Системи підготовки та перепідготовки педкадрів - Реферат

Системи підготовки та перепідготовки педкадрів

Від того, хто прийде до педагогічного навчального закладу, як і чого його навчатимуть, залежить, якого вчителя матиме суспільство. Назріли кардинальні зміни в системі підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів, модернізації навчально-виховного процесу в педагогічних навчальних закладах.

В Донецькій області створено регіональну систему післядипломної освіти педагогічних працівників, яка спрямована на формування професійно-педагогічної культури спеціалістів, поглиблення та оновлювання знань, упровадження нових ідей, технологій, узагальнення та розповсюдження передового та перспективного педагогічного досвіду. Координуючу роль у роботі цієї системи виконує обласний інститут післядипломної педагогічної освіти як головний науково-методичний центр роботи з педагогічними кадрами області.

Сутність післядипломної освіти визначено Законом України "Про вищу освіту" у ст. 10. Це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Функціональну структуру регіональної післядипломної освіти дорослих становлять:

підвищення кваліфікації - систематичне оновлення та поглиблення професіоналізму не рідше як один раз на п'ять років;

спеціалізація в межах спеціальностей за відповідними програмами;

перепідготовка - отримання нової спеціальності на базі вищої освіти;

стажування.

Серед пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами - підвищення кваліфікації. Це плановий процес і реалізується як комплексний системний і безперервний через курси, міжкурсову, методичну роботу та самоосвіту.

Система підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, їх мотивацію до самоосвіти, творчої інноваційної діяльності.

Удосконалення цієї системи здійснюється на основі впровадження інтерактивних методів навчання, модульної технології, застосування різноманітних форм навчання, зокрема:

очна (курси загальної підготовки, авторські, проблемні, тематичні);

очно-заочна;

дистанційна;

за індивідуальним планом, екстернат.

Протягом 2006 року на базі облІППО підвищили кваліфікацію 9536 педагогічних працівників, що складає 101,9 % від плану замовлень, проведено більше 450 міжкурсових заходів.

Реалізується проект створення післядипломної тематичної освіти, яка ґрунтується на науково-експериментальній роботі педагогів-новаторів на базі провідних навчальних закладів області. Серед пріоритетних тем - інформатизація навчально-виховного процесу, використання ефективних педагогічних технологій через систему Інтернет, трансформація ідей компетентнісно-орієнтованого підходу в освітню практику та моніторингу якості освіти тощо.

Крім того, за тематикою стрижневих обласних проблем щодо компетентнісно-орієнтованого навчання підвищили кваліфікацію 710 осіб, щодо організації профільного навчання - 808, на авторських курсах педагогів-новаторів - 350 педагогів.

Продовжувалась послідовна, цілеспрямована робота зі створення необхідних умов для проведення курсів із максимальним наближенням до слухачів. 2771 педагог підвищив кваліфікацію на виїзних курсах, що складає 29,1 % від загальної кількості слухачів.

В умовах принципових змін, що відбуваються в освіті, у концептуальному та в змістовому аспектах стало необхідним розширення функціональної структури навчання педагогічних кадрів. З 2007 року відкрито чотири групи спеціалізації та перепідготовки педагогічних кадрів. Зокрема групи спеціалізації: економіка - 25 осіб, інформатика - 25 осіб, основи здоров'я - 25 осіб, етика - 25 осіб.

Згідно з рішенням ДАК України на факультеті перепідготовки та спеціалізації відкрито групу перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.010107 "Практична психологія".

Виходячи із загальної концептуальної фахової характеристики, післядипломна освіта має бути безперервною освітою.

Модернізація цієї системи передбачає утвердження ідей системності, людиноцентризму, життєтворчості, креативності, технологічності.

Пріоритетними в ній є:

стратегія постійного розвитку особистості;

демократизація та гуманізація відносин учасників освітнього процесу;

стратегія випереджального розвитку освіти та науки, фізичних, інтелектуальних, моральних якостей особистості, які забезпечують її самоствердження та самореалізацію.

З метою вдосконалення якості освіти дорослих особлива увага приділяється вирішенню таких завдань:

1. Задоволення запитів і потреб керівних і педагогічних кадрів у підвищенні кваліфікації.

2. Орієнтація змісту підвищення кваліфікації на формування та розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів, глибоку перебудову психологічних настанов, мотивів і ціннісних орієнтацій самої особистості учителя у процесі підвищення кваліфікації шляхом інтенсивного заглиблення в пізнавальну діяльність, активної комунікації з колегами та викладачами в навчальній групі.

3. Підсилення загальнометодичної та смислоутворюючої (світоглядної) складової змісту підвищення кваліфікації, забезпечення стратегічної й інноваційної діяльності педагогічних кадрів, подальшого свідомого вибору та здійснення місії навчального закладу відповідно до потреб суспільства.

4. Запровадження андрагогічної моделі організації навчального процесу відповідно до особливостей і закономірностей психології та педагогіки дорослих із перенесенням акценту на активно-розвивальні методи навчання.

5. Посилення гуманітарної та загальнокультурної складової змісту підвищення кваліфікації.

6. Здійснення наступності між курсовим і міжкурсовим етапами підвищення кваліфікації в межах концепції безперервної освіти. Органічний зв'язок процесів курсового навчання та самоосвіти педагогічних і керівних кадрів у міжкурсовий період.

Удосконалення системи післядипломної освіти на основі принципу безперервності зумовлюється необхідністю опанування нових технологій розвитку професіоналізму педагогів. Провідна роль, безумовно, належить активним формам роботи з педагогами, опануванню інформаційних технологій.

Науково-методичний супровід розглядається як нова технологія післядипломної освіти, за допомогою якої здійснюються апробація та супровід інновацій в освіті регіону: на базі 27-и експериментальних майданчиків, 57-и навчальних закладів-центрів експериментальної роботи, 4-х шкіл-лабораторій опрацьовуються та трансформуються на практику педагогічні інновації, виробляються необхідні рекомендації, здійснюється моніторинг.

Серед інноваційних напрямів зростає значущість науково-методичної роботи в курсовий і міжкурсовий період, одержують підтримку нові методи, засновані на використанні інформаційно-комунікативних технологій (електронне навчання). Суміщення практичної професійної діяльності та навчання полегшується завдяки розвитку відкритої освіти з використанням дистанційного навчання. Інформаційні технології збільшують потенціал педагогів у розв'язанні проблем отримання доступу до інформації.

На заміну традиційній репродуктивній моделі навчання дорослих розроблено інноваційні моделі з елементами дистанційного навчання:

Модель "Самостійне навчання" (взаємозв'язок слухача з методистами відбувається через електронну пошту, комп'ютерні технології, чат тощо);


 
 

Цікаве

Загрузка...