WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система освіти України: сьогодення і історія - Реферат

Система освіти України: сьогодення і історія - Реферат

Система освіти України: сьогодення і історія

Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку. Авторами розглядається адаптація законодавства України як один із вагомих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства

Відзначається, що входження освіти і науки України в європейське інформаційне й освітнє поле є вагомим чинником економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно - технологічного та культурного розвитку.

Особлива увага відведена пошуку ефективних стратегій і тактик нової культури розвитку майбутніх фахівців, гармонізації архітектури системи європейської вищої освіти як основного завдання Болонського процесу.

Пропонуємо вашій увазі ряд книг, що надійшли до фондів ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського з даної теми.

Плавич В. П. Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу: навч. посіб. / В. П. Плавич; за ред. Т. М. Забанова; Одеський нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2005. - 256 с. - укр. та рос. мовами.

Плавич Володимир Петрович - доктор філософських наук, кандидат юридичних наук, професор, академік, член Української асоціації Міжнародного права.

Кандидатську дисертацію з юридичних наук "Роль права у формуванні ринкових відносин в Україні : теоретико-правові проблеми" захистив в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Автор понад 250 наукових праць у тому числі 10 монографій, серед яких "Убежденность: философско-социологический анализ" (1991), "Современная инженерия: логико-методологический анализ" (1991), "Современная инженерия: логико-методологические проблемы" (1995), "Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства" (2002) та ін. Зараз В. Плавич завідує кафедрою загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Навчальний посібник написаний на базі ВНЗ Одеського регіону. Одеський регіон - це традиційний центр підготовки кадрів вищої кваліфікації. В області функціонують 54 вищих навчальних заклада І-ІV рівнів акредитації, у тому числі 47 державних закладів і сім недержавної форми власності.

Автор підкреслює, що приєднуючись до Болонського процесу, Україна повинна чітко визначити і відстояти перелік своїх інтересів. При наявності подібності європейських і українських інтересів варто врахувати, що в Україні освіта завжди розглядалася як фактор, що визначає економічну міць країни, а в Європі вона носила більш соціальний характер. Напрями розвитку України й Європи повинні збігатися, українській державі необхідно виробити вірну концепцію інтеграції в Європейське співробітництво. Національні інтереси нашої країни в перспективі повинні зосередитись не в площині експорту усіх видів ресурсів, у тому числі й інтелектуальних, а в передовій економіці та технологіях.

Потрібно відзначити, що елітарні ВНЗ Європи відмовились від участі в Болонській конвенції. Це означає, що відбувається формування системи освіти для середньокваліфікованих фахівців, але зберігається система освіти для еліт.

За таких умов Україна починає процес приєднання до Болонського протоколу. Багато вітчізняних і європейських фахівців, які займаються інтеграційним процесом у Європі, поки не у змозі прогнозувати соціальні наслідки й результати цієї реформи.

Щоб вступити до Болонської співдружності, нам необхідно в першу чергу проаналізувати вітчизняну систему освіти і науки на тлі європейської. Роботу в рамках Болонського процесу необхідно здійснювати не стільки на рівні міністерства, скільки на рівні вищих навчальних закладів, і тут найважливішим є робота з молоддю, праця самого студента, його ставлення до навчання.

Визначний інтерес у зв'язку з Болонським процесом мають дослідження вітчизняних вчених, які мають наукову і практичну цінність. Однак чіткого визначення шляху інтеграції України в європейський освітній простір вони не містять. У тлумаченні цього процесу існує різнобій.

Розвиток вищої освіти в контексті Болонського процесу, приведення національної системи освіти до Болонських стандартів передбачає: дослідження формування й розвиток інтелектуальної культури майбутніх фахівців України, розгляд основних протиріч, тенденцій і концепцій розвитку освіти в сучасному світі; вивчення традицій і сучасного стану освіти в Україні, концептуальних основ і прогнозів розвитку національної системи освіти; дослідження переоцінки цінностей у цивілізованому розвитку, синтезу і трансформації західних і східних цінностей.

Суть розвитку вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу, стандартизацію підходів до організації навчального процесу та функціонування вищої школи в Європейському Союзі можна зрозуміти лише звертаючись до даних багатьох наук: філософії, правознавства, історії, соціальної психології, педагогіки, логіки та інших наук.

Дослідження автором особливостей вищої освіти, проблем приєднання до Болонського процесу здійснюється переважно на теоретико-методичному рівні, прикладному й емпірічному рівнях. Використовуються результати соціологічних досліджень, опублікованих у монографіях, спеціальних збірниках і в періодичній пресі. Інтеграція в загальноєвропейській простір - об'єктивно обумовлений процес, що вимагає створення в Україні нової правової системи згідно європейської моделі.

Навчальний посібник складається з двох частин. Перша частина написана українською мовою, друга частина - російською мовою. Зміст підручника розкривається в чотирьох розділах.

Перший розділ носить назву "Інтеграція в європейський правовий простір і створення нової правової й освітньої системи за європейською моделлю". Використовуються результати конкретно-соціологічних досліджень, опублікованих у монографіях, спеціальних збірниках і в періодичній пресі.

Інтеграція в загальноєвропейський простір об'єктивно обумовлений процес, що вимагає створення в Україні нової правової системи згідно європейської моделі. На нинішньому етапі розвитку людства правовий механізм взаємодії національних і міжнародних правових систем ще не відпрацьовано.

Базовим документом для здійснення інтеграції України до Європейського Союзу є Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співробітництвами, їх державами - членами від 14 червня 1994 року (далі - Угода пра партнерство і співробітництво).

У Концепції зазначено, що адаптація законодавства є планомірним процесом, що складається з трьох окремих етапів, на кожному з яких досягається певний ступень відповідності законодавства України законодавству ЄС у певних концкпцією сферах.

Протягом першого етапу Концепція передбачає розбудову правової системи України згідно з вимогами, визначеними у Декларації, принятій Європейською Радою в червні 1993 року в напрямі встановлення верховенства права, забезпечення прав людини, функціонування ринкової економіки, приведення законодавства України у відповідність до вимог Угоди про партнерство і співробітництво.

Правова система - це об'єктивне, історично закономірне правове становище, яке має взаємопов'язані, взаємозумовлені та взаємодіючі компоненти: право й законодавство, що втілює його, юридичні установи, юридичну практику, механізм правового регулювання, суб'єктивні права й обов'язки, правову діяльність і правовідносини тощо.

Однією з основних тенденцій сучасного розвитку правової системи є поступове й послідовне зближення природно-правових і державно-правових засад. Правова система тісно пов'язана з економічною, політичною та іншими сферами суспільства. Складність реформування правової системи України зумовлено тим, що вона перебуває на етапі свого становлення.

На другому етапі адаптація полягатиме у перегляді законодавства України у сферах, визначених ч. 2 ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво, з митою забезпечення його приблизної відповідності правовому забезпеченні законодавству ЄС; правовому забезпеченні створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і підготовці до асоційованого членства України в ЄС.

Третій етап адаптації законодавства спрямований на укладення Угоди про асоціаційне членство України в ЄС; підготовку розширеної програми гармонізації законодавства України із законодавством ЄС з метою забезпечення інтеграції України до спільного ринку ЄС.

Українській державі необхідно вибрати й побудувати вірну траєкторію входження в Європу. Крапка перетинання цих траєкторій - української й європейської - повинна бути оптимальна за швидкістю та шляху розвитку України.

Необхідно врахувати, що національні інтереси нашої країни в перспективі зосереджені в передовій економіці й інформаційно-комунікаційних технологіях. В освітньому процесі розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє не тільки практично прискорити процес збагачення сучасної освіти ідеями гуманізації та гуманітаризації, але й перейти в цьому процесі до кібернитичної, що відрізняється забезпеченням освіти новими процесуальними змінами в області обробки інформації, алгоретмічністю, програмуванням, керуванням читання, доповненням традиційних педагогічних способів комп'ютерним, телекомунікаційним.

Саме ці вимоги й закладені до освіти, у програмі Болонської конвенції освіти, що сьогодні апробовується в Україні, як така, що є перспективною та відповідає освітньому ідеалу ХХІІ ст.

Другий розділ навчального посібника носить назву "Формування і розвиток інтелектуальної культури в контексті Болонського процесу" Аналізуючи вітчизняну систему освіти та науки не слід цілком відкидати традиції вітчизняної вищої школи, необхідно врахувати її національні особливості. Треба працювати за подвійним принципом - твердість, вимогливість до знань, дисципліни та реалізація права на освіту.

Приведення національної системи освіти до Болонських стандартів вимагає формування та розвиток інтелектуальної культури молоді, зміцнення соціального, науково-дослідного потенціалу, створення бази "європейських знань". Відповідно до Болонської декларації, протягом першого десятиліття нового тисячоріччя в Європі має бути створено єдиний освітній простір. Болонський процес є взаємовигідним засобом формування єдиного європейського ринку висококваліфікованої праці та вищої освіти. Принципи Болонського процесу припускають розробку й використання системи залікових одиниць, що покликані вирішити проблему порівняності освітніх програм, сприяти збільшенню академічної мобільності.


 
 

Цікаве

Загрузка...