WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів - Реферат

організація профільного навчання у старшій школі;

запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти в навчальний процес школи, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

розробка стратегії мовного прориву в системі неперервної освіти області.

За цими напрямами розроблено й успішно реалізуються обласні цільові комплексні програми.

Зупинюся на деяких пріоритетних завданнях розвитку регіональної освіти і науки. На найближчу перспективу такими пріоритетами є:

Перше завдання - подальша розбудова гуманітарного освітнього простору як потреба і вимога часу.

Для регіональної системи освіти в контексті створення гуманітарного простору важливою є проблема компетентнісного підходу, підготовка компетентного випускника.

Це зумовлено тим, що:

Освіта має і повинна відігравати провідну роль у формуванні здатності і готовності молодої особистості ефективно здійснювати власну життєву та трудову діяльність, досягати життєвого успіху в нових суспільних умовах.

Компетентнісний підхід відповідає баченню європейської освіти ХХІ століття. Цей підхід перебуває в руслі Болонського процесу. І на це нам необхідно звернути особливу увагу, адже сьогоднішні учні - це завтрашні студенти, а потім - майбутні фахівці.

Підготовка компетентного випускника - це реалізація високої гуманістичної міси як середньої, так і вищої школи. Адже школа, ВУЗ - це не лише місце, де здобувають освіту, а й місце, де особистість формується, вчиться самостійно вирішувати складні життєві завдання, досягати життєвого успіху.

Є потреба особливо підкреслити, що компетентнісно орієнтований підхід є конкретним втіленням особистісно зорієнтованої освітньої парадигми.

В основу компетентнісного підходу (як нової освітньої парадигми) не можуть бути покладені лише знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал моделювання, необхідного завтра.

Таким чином, знання, вміння та навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх цілей і завдань.

Системи освіти області активно залучилася до розробки та реалізації компетентнісного підходу як нової освітньої парадигми.

Роботу цю розпочато чотири роки тому і за ці роки накопичено певний досвід, можна визначити і перспективи.

У 2007 році в Донецьку 16-17 травня, напередодні святкування знаменної дати - 75-річчя Донецької області - Академією педагогічних наук України за погодженням з Донецькою облдержадміністрацією проведено Всеукраїнську науково-пошукову конференцію "Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століття", а у 2008 році в листопаді буде проведено Міжнародну конференцію з даної проблематики. Це визначення наших пошуків і певного досвіду.

Щодо перспектив цього напрямку, то важливо окреслити коло проблем, що потребують подальшого вирішення. Викормимо деякі з них:

проблема усвідомлення того, що кожний заклад освіти має чітко визначити складові та зміст ключових компетентностей, які мають бути сформовані в учнів, студентів. У такому випадку модель компетентного випускника є основою створення та реалізації моделей навчально-виховного процесу;

проблема нового осмислення змісту освіти як засобу формування компетентностей. А це означає, що ми, не відмовляючись від високого рівня знань, умінь та навичок, повинні навчати учня використовувати ці знання для розв'язання практичних завдань;

проблема застосування педагогами нових педагогічних технологій з високим компетентнісним потенціалом, таких як: проектна технологія, технологія ситуаційного навчання, технологія саморозвитку учня тощо. Нас не може задовольнити використання викладачем, учителем лише окремих технологічних прийомів;

проблема, яка турбує і науковців, і практиків, пов'язана з розробкою нових підходів щодо оцінки рівня сформованості в учнів, студентів ключових компетентностей. Оскільки ключовим компетентностям притаманні багатоструктурні характеристики, оцінка яких не може бути в повному обсязі стандартизованою, то їх буде дуже важко вимірювати. На наш погляд, тут велике поле щодо моделювання та спільної експериментальної діяльності і науковців, і практиків.

Друге наше завдання - пошук шляхів розв'язання проблем, пов'язаних із Болонським процесом. Із ним пов'язана модернізація вищої освіти та розширення автономії ВНЗ.

Подальша робота в цьому напрямку - важливе завдання системи освіти.

По-перше, тому що цей процес є своєрідним запрошенням до вдумливого осмислення всіх плюсів і мінусів освітньої Євроінтеграції.

По-друге, Болонський процес змінює вимоги до суб'єктів навчального процесу. Ці вимоги надзвичайно важливі для викладача, учителя, студента і школяра, а саме:

посилення самостійної, самоосвітньої діяльності студентів і учнів;

здатність до швидкого і постійного оновлення знань;

необхідність орієнтації в складних інформаційних потоках;

здатність стратегічно мислити;

концентрація на загальних, абстрактних концепціях (а не тільки предметних);

розвиток мотивації до науково-дослідної, пошукової роботи;

комунікативність.

Це високі і, певним часом, нові вимоги.

Тому регіональна система освіти, реалізуючи ідеї Болонського процесу, має бути більш гнучкою і динамічною. А це передбачає активну варіативність у планах, програмах і навіть моделях організації навчального процесу; передбачає мотивацію і здатність до змін, до конкурентоспроможності і постійного підвищення якості освіти.

Окрім того, реалізація ідей Болонського процесу забезпечує залучення та освоєння зарубіжного досвіду гуманітарної освіти та виховання. Із цією метою важливо:

здійснювати проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів із гуманітарної проблематики;

забезпечувати участь викладачів університету у відповідних заходах за кордоном;

здійснювати спільні наукові дослідження, співпрацю з міжнародними фондами, стажування викладачів у навчальних закладах за кордоном, обмін учнями, студентами, аспірантами, докторантами.

Третє наше завдання - упровадження незалежного зовнішнього оцінювання випускників - це найбільш значуща за багато останніх років за масштабами та складністю трансформація в українській освіті.

Нам потрібно враховувати особливості тестування 2008 року.

1. Незрівнянно більші ніж у попередні роки масштаби. Якщо у 2007 році зовнішнє тестування пройшли 5400 випускників загальноосвітніх шкіл області, то у 2008 році очікуємо близько 32 тисяч учасників зовнішнього оцінювання. Тестування відбуватиметься з 11 предметів.

2. На відміну від попередніх років, у 2008 році вступ до всіх без винятку українських ВНЗ, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, здійснюватиметься за результатами тестування, відображеними у сертифікатах. В умовах прийому до ВНЗ зафіксовано, що навчальний заклад вступних випробувань не проводить. Порушення цього пункту є неприпустимим. У 2008 році статус, "вага" сертифіката набагато вищі, ніж у попередні роки.

3. Уперше тестування проходитимуть випускники попередніх років, а також ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Безперечно, проведення зовнішнього незалежного оцінювання - це загальнодержавна справа. Важливою передумовою нашого загального успіху є об'єднання зусиль і тісна співпраця школи, вищих навчальних закладів, усіх відомств, причетних до цієї справи.

4. У процесі створення гуманітарного простору актуальною є проблема розвитку духовності суспільства й окремої особистості, без чого неможливий соціальний прогрес. Історичні, еволюційні зміни спричинюють, з одного боку, духовний поступ людини, а з другого, проблеми, безпосередньо пов'язані з невідповідністю матеріальних досягнень людства методам та шляхам, якими вони втілюються в життя.


 
 

Цікаве

Загрузка...