WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Психолого-педагогічне забезпечення креативного навчально-виховного процесу - Реферат

Психолого-педагогічне забезпечення креативного навчально-виховного процесу - Реферат

Психолого-педагогічне забезпечення креативного навчально-виховного процесу

При вирішенні проблеми педагогічного забезпечення креативна педагогічна система базується на положенні про його вирішальну роль у визначенні результативності діяльності закладу. Виходячи з цього, до вчителів креативного навчального закладу ставляться високі вимоги

При комплектації педагогічного колективу директор виходить з того, що вчителям повинні бути властиві:

дружелюбність і чуйність;

уміння розібратися в психологічних особливостях обдарованих дітей, відчуття їх потреб, інтересів, розуміння нахилів, терпіння;

досвід роботи з дітьми (в тому числі і своїми особистими);

високий рівень інтелекту;

широке коло інтересів і вмінь;

наявність крім педагогічної ще якоїсь освіти;

живий, активний характер;

розвинене почуття гумору, але без сарказму;

гнучкість до перегляду своїх поглядів, постійному самовдосконаленню;

готовність до виконання найрізноманітніших обов'язків, зв'язаних з навчанням обдарованих дітей;

творчий нетрадиційний світогляд;

висока цілеспрямованість;

здібність до самоаналізу, самооцінки;

хороше здоров'я, життєстійкість;

спеціальна післявузівська підготовка до роботи з обдарованими дітьми і готовність до подальшого придбання спеціальних знань.

Готовність педагога працювати в креативному навчальному закладі передбачає також наявність у нього теоретичних знань і професійних знань та умінь:

здатність будувати індивідуалізоване навчання при узгодженні з результатами психологічного діагностичного обстеження дитини;

використовувати концептуальну модель обдарованості, що допомагає охопити всі складності і тонкощі навчально-виховного процесу;

розробляти та модифікувати навчальні програми;

стимулювати пізнавальні, творчі здібності учнів;

консультувати учнів і оцінювати їх успіхи.

Принципово важливою умовою визнання професійної концептуальної відповідності педагога в креативній педагогічній системі є:

наявність педагогічної системи, що забезпечує креативний навчально-виховний процес;

відкритість педагога до нового і здатність гнучко вдосконалювати свою педагогічну систему;

готовність педагога до безкорисливих проявів.

Для забезпечення умов креативного навчально-виховного процесу учитель-фасилітатор виконує функції:

психолога, що послідовно створює творчий психологічний клімат, який сприяє розвитку творчої мотивації і забезпечує стійку творчу активність ліцеїстів-дослідників на основі врахування їх індивідуальних особливостей;

організатора дослідницької діяльності, який створює умови творчого самостійного визначення і глибокого усвідомлення ліцеїстами-дослідниками системи наукової організації діяльності, актуалізації методологічних основ дослідження та визначення його методологічної характеристики;

координатора дій ліцеїстів-дослідників в ході дослідження, що сприяє динамічності і загальній творчій продуктивності як окремого ліцеїста, так і всього творчого колективу дослідників;

експерта, що здійснює експертну оцінку творчої діяльності за участю ліцеїстів-дослідників і відповідає за дотримання наукової термінології, використання понять, законів, методів, засобів тощо;

консультанта, який в разі необхідності надає консультативну допомогу ліцеїстам-дослідникам з будь-яких проблем без перебільшення її міри;

філософа, що направляє творчу активність ліцеїстів на виявлення філософської основи будь-яких закономірностей, явищ, законів з використанням понять, категорій, законів діалектики, враховуючи погляди, переконання, ідеї відомих філософів Світу.

Концепція психологічної служби

Питання геніальності, генетичний та онтологічний аспекти обдарованості людини і сьогодні лишаються відкритими, надаючи величезний простір для різноманітних досліджень у цій сфері.

Необхідність звернення до вивчення психологічних механізмів різноманітних типів обдарованості, пошуку обдарованих особистостей, утворення сприятливих умов для їх подальшого розвитку обумовлена гостротою соціального захисту на даному етапі розвитку суспільства. Обдаровані люди, що являють собою національне багатство - гаранти матеріального, культурного та морального прогресу.

Велінням часу є відмова від шаблонів авторитарної педагогіки і звернення до гуманістичних ідей, які наголошують на повазі до особистості кожного учня, до його схильностей, бажань і прагнень.

За сучасних соціально-культурних умов можна вважати визнаним факт ствердження головною педагогічною цінністю в системі навчання і виховання розвиток творчої особистості учня.

Таким чином, постає гостра необхідність змінити навчально-виховний процес у школі в цілому та роботу психологічної служби зокрема.

Діяльність психологічної служби Саксаганського природничо-наукового ліцею здійснюється згідно з Законом України "Про освіту", Державною Програмою "Освіта України ХХІ століття", Концепцією діяльності Саксаганського ліцею, Концепцією креативної освіти в Саксаганському ліцеї, програми діяльності практичного психолога.

Основні ідеї, на яких ґрунтується діяльність психологічної служби ліцею, такі:

ліцейське братерство - вища форма розвитку колективу, що передбачає єдність і співробітництво педагогів та ліцеїстів;

особистість - головна постать у педагогічній діяльності. Безоціночне прийняття особистості - головний принцип ліцейських взаємостосунків;

творче обдарування - якість, притаманна усім людям.

Психологічна служба забезпечує дотримання принципу науковості у доборі ліцеїстів і педагогів, допомагає формувати психологічно комфортний для особи спосіб життя, в основі якого лежить створення ліцейського братства.

Ліцейське братство - колектив ліцеїстів, педагогів, інших працівників ліцею, якому притаманні взаєморозуміння, співчуття, взаємопідтримка. Це не виключає суперництва та взаємоконтролю, взаємовимогливості та задоволення інтересів.

Ліцейське братство - це вища форма розвитку колективу ліцеїстів та педагогів, що може досягти загальної мети без шкоди для особистих інтересів. Тут кожен одержує можливість самовираження, самоствердження.

Усі члени ліцейського братства дотримуються принципу безоціночного прийняття особи, розуміння людини як унікального творіння природи, а колективу - загального для всіх дітища.

Завдання психологічної служби

Сприяти гармонійному, творчому, інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку ліцеїстів.

Сприяти підвищенню рівня психологічних знань та професійної етики всіх працівників ліцею.

Формувати психологічний клімат ліцейського братства у системах: "ліцеїст-ліцеїст", "педагог-ліцеїст", "педагог-педагог", "педагог-батьки", "ліцеїст-батьки".

Сприяти впровадженню основних принципів креативної педагогіки в навчально-виховний процес Саксаганського природничо-наукового ліцею.

Вирішенню цих завдань сприяє діагностична робота, яка передбачає розробку і впровадження діагностичних програм для оцінювання:

рівня психологічного розвитку ліцеїстів;

рівня засвоєння знань;

рівня творчих здібностей;

рівня розвитку самосвідомості та особистості ліцеїстів;

професійної спрямованості ліцеїстів;

якості міжособистісних стосунків у колективі (ліцеїстів, педагогів, батьків) щодо укладу ліцейського життя та організації всієї роботи в ліцеї;

акцентуації характеру ліцеїстів.

Обрані такі форми діагностичної роботи:

індивідуальне тестування ліцеїстів;

групове тестування ліцеїстів при вступі до вузу і обранні професії;

відбір ліцеїстів, які потребують психокорекції та медико-психологічної допомоги;

анкетування ліцеїстів, педагогів, батьків.

Психопрофілактика, яка спрямована на:

формування у ліцеїстів, педагогів, керівників та інших працівників ліцею, батьків загальної психологічної культури взаємодії для становлення ліцейського братства;

вчасне попередження порушень у розвитку ліцеїстів, їх психоемоційного стану.

Основні форми психопрофілактичної роботи:

участь у батьківських зборах і заняттях батьківського комітету ліцею;

проведення педагогічних консиліумів, виступи перед педагогами на педрадах та нарадах;

відвідування уроків і психологічний аналіз навчальної діяльності;

участь у плануванні навчального, виховного процесу;

проведення занять психоемоційного тренінгу;

проведення психологічної паузи наприкінці 4-го уроку;

співпраця з газетою "Ліцейські відомості".

Психокорекційна діяльність, яка спрямована на:

подолання відхилень у розвитку ліцеїстів, навчанні і поведінці;

надання психологічної допомоги ліцеїстам, педагогам, батькам, що опинилися в екстремальних чи критичних життєвих ситуаціях.

Психокорекція включає такі форми роботи:

індивідуальну і спільну роботу з ліцеїстами, батьками, педагогами-організаторами класів, учителями у відповідності з виявленою проблемою та програмою психологічної корекції;

бібліотерапію, музикотерапію;

психоемоційний тренінг;

рефлексотерапію.

Консультативна робота, яка спрямована на:

консультування ліцеїстів з проблем навчання, розвитку, професійного та життєвого самовизначення, взаємин з дорослими і ровесниками, самоосвіти та виховання;

консультування адміністрації, педагогів, батьків з проблем психології навчання, виховання, керівництва особистістю та колективом.

Консультації здійснюються в індивідуальній та груповій формах.

Навчальна робота, яка спрямована на:


 
 

Цікаве

Загрузка...