WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектно-тематичний підхід у початковій школі - Реферат

Проектно-тематичний підхід у початковій школі - Реферат

Ці та інші теоретичні положення лягли в основу міжнародного освітнього проекту "Крок за кроком", в реалізації якого взяли участь 23 країни світу. В Україні цей проект був апробований і адаптований до національного змісту шляхом всеукраїнського педагогічного експерименту під назвою "Особистістно зорієнтована модель неперервної освіти гуманістичного типу "Крок за кроком" для дітей віком від 6 до 10 років". Експериментальну апробацію цієї програми (протягом 1996-2000 рр.) здійснював творчий колектив за участю Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, Інституту педагогіки та Інституту психології АПН України, що охопив 53 навчальні заклади різного типу 7-ми регіонів України. За висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України, програма "Крок за кроком" рекомендована до запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах України.

В основі організації навчально-виховного процесу за цією моделлю покладений проектно-тематичний підхід, у контексті програми "Крок за кроком" - тематичне навчання. Педагогічна технологія тематичного навчання не передбачає жорсткого планування і програмування. Освітній процес стає більш гнучким і творчим, у той же час, не є спонтанним, досить чітко визначається обов'язковими результатами навчання. Трансформація змістовних компонентів навчання внесла часткові зміни в класно-урочну систему, засоби планування навчально-виховної роботи, науково-методичну діяльність шкільного колективу. Поширюється існуюча практика поділу класу на групи для проведення деяких занять або організації тематичних днів.

Тематичне навчання передбачає об'єднання різних занять навчального плану певною спільною темою (подія, явище, предмет). Цю тему продовжують вивчати під час різних занять, завдяки чому діти починають розуміти зв'язки між різними учбовими дисциплінами, а також реальним життям. Тематичне навчання потребує від вчителя доцільного планування роботи та взаємодії з іншими викладачами. Наприклад, під час вивчення теми "Птахи", учні можуть удосконалювати свої знання з математики та географії, розраховуючи відстань польоту до теплих країв, скільки часу потрібно, щоби дістатися до них. Під час занять вони можуть вивчати рослини і тварин, які там є, а на уроках літератури можуть написати оповідання про свою вигадану експедицію до вирію тощо.

Зміст тематичного плану за принципом проектно-тематичного навчання передбачає досягнення учнями довгострокової мети в усіх сферах їхнього розвитку: емоційного, соціального і фізичного, а також підготовку школярів до життя в якості повноправних громадян демократичного суспільства.

Великої кількості умінь вимагають від молодшого школяра заняття їх улюбленою справою. Але завдяки особистому самостійному вибору внутрішній мотивації процес постійного навчання та удосконалення у цій справі зовсім не здається важким: основною рушійною силою при цьому є зацікавленість, спрямована на вивчення певної теми.

Навчальний план за тематичним типом складається таким чином, щоб учні могли відстежувати зв'язки між різними учбовими дисциплінами та їхній взаємозв'язок з реальним життям. Такий підхід дозволяє вчителю бути активним учасником процесу навчання.

Головними елементами тематичного навчання є планування роботи, міні-уроки, спільне вивчення.

Планування роботи. На першому етапі планування вчителі визначають педагогічну мету та завдання для вивчення теми за такою схемою:

визначається тема спільно з учнями (вона має бути цікавою для дітей, відповідною до віку дітей та рівню їх розвитку);

планується орієнтовний час, протягом якого буде тривати вивчення теми;

складається повідомлення для батьків, що містить дані про обрану тему та запрошення до співробітництва;

складається перелік необхідних ресурсів та матеріалів;

складається разом з учнями календар занять у вигляді плакату.

Міні-уроки. За цим методом проводиться фронтальна робота з учнями класу, а потім організовується самостійна робота в малих групах (бесіди, опитування, доповіді, презентації, рольові ігри тощо). Це час, коли учні вчаться добувати інформацію, правильно ставити запитання, проводити презентацію, складати доповіді тощо.

Спільне вивчення. За цим методом учні у невеликих групах працюють разом над якимось завданням, наприклад, воно може бути вирішенням проблеми, вивченням якого-небудь питання або набуттям практичного досвіду у певній діяльності, що безпосередньо пов'язані з головною навчальною темою. Протягом усього розгляду теми діти працюють у різнорідних об'єднаних групах. Вони вчаться планувати робочий час, працюючи разом, проводити короткі обговорення ("мозковий штурм"), обмінюватися думками та ідеями. Вимоги до дітей під час різних тематичних занять мають відповідати їхньому рівню розвитку і гарантувати можливість успіху для всіх учнів.

Таким чином, ефективність роботи за типом тематичного навчання залежить від: правильного планування, систематичного проведення міні-уроків, створення умов для спільного вивчення.

Як бачимо, переваги тематичного навчання є такі:

краще розуміння учнями матеріалу;

розуміння дітьми зв'язків між учбовими дисциплінами;

посилена позитивна мотивація учнів до навчання;

більш приємна робота для вчителя;

можливість глибокого вивчення питань відповідного рівня складності.

Особливості планування процесу тематичного навчання

Робота за тематичним проектом складається з тематичних одиниць.

Плани вивчення тематичних одиниць (тем)

План роботи на темою має такі складові:

назву теми і причини до її розгляду;

перелік необхідних матеріалів;

план вступного заняття за схемою: ЗХВ (Знаю - Хочу дізнатися - Вивчив).

На заключному етапі приймаються всі пропозиції щодо інди-відуалізації, суміжності тем для наступного вивчення, удосконалення занять.

Плануючи і аналізуючи процес розгляду теми, учителі готують такі звітні документи.

класний альбом, у якому можуть бути зібрані ідеї дітей, їхні пропозиції, план роботи, описи занять, художні твори, виготовлені учнями під час вивчення теми, дитячі оцінки результатів тощо;

типовий план діяльності - професійний документ, який до-зволяє легко обмінюватись інформацією з іншими вчителями паралельних класів.

Типовий план діяльності за темою

І. Назва теми і що дало привід до її розгляду.

ІІ. Перелік необхідних матеріалів.

ІІІ. Відповіді на питання під час вступного заняття:

Що ми знаємо про...? (Оцінка попереднього рівня знань).

Що ми хочемо дізнатися про...? (Цілі та завдання).

Як ми можемо добути інформацію про..? (План вивчення).

Що ми вивчили про...?

IV. Оцінка результатів.

V. Пропозиції стосовно удосконалення процесу вивчення теми, до яких можуть бути включені:

пропозиції щодо індивідуалізації;

суміжні теми для майбутнього вивчення;

пропозиції по удосконаленню занять.

Розробка схематичного навчального плану (інтелектуального павутиння) за проектно-тематичним принципом

Створення схематичного навчального плану - це метод, за допомогою якого вчителі організовують ідеї навколо теми чи розділу. Схема розгортається навколо інтересів і запитань дітей. Оскільки нові поняття можуть додаватися шляхом поєднання їх з центральною темою та можливістю використання державної програми, план не повинен бути статичним.

Створення схеми передбачає формування скелету для поєднання предметних розділів і заохочує учнів до використання своєї творчості, уяви та інтересу. Цей процес планування стимулює встановлення зв'язків між окремими предметами, надаючи цим можливості для створення об'єднаного навчального плану. Він є примірником довготермінового планування і основою для короткотермінових планів.

Створення схем дає можливість досягти рівноваги між задоволенням власних потреб і допитливістю дітей, формуванням їх системи знань. Схематичні навчальні плани можуть бути використані для спілкування з батьками або працівниками школи стосовно того, що відбувається у класі. Це дозволяє усім побачити широкий набір навчальних занять, що містяться в навчальному блоці.

Схеми допомагають вчителеві й учням намалювати карту зв'язків. Це дозволяє вчителеві вільно обдумувати те, що має вивчатися, які заняття можна ще включити. За допомогою таких схем вчителі можуть встановлювати зв'язок між предметними розділами, які до цього не були очевидними.

До технологічних елементів проектно-тематичного навчання входять важливі позиції:

організація розвивального навчального середовища;

організація роботи навчальної діяльності;

забезпечення принципу індивідуального підходу;

принципово нові підходи до оцінювання результатів діяльності дитини на основі спостережень;

широке залучення батьків до навчально-виховного процесу;

роль учителя та його уміння.

Ці проблемні питання потребують більш детального розгляду у наступних дослідженнях.

Аналіз результативності навчально-виховного процесу за принципом проектно-тематичного навчання виявив позитивні зрушення в особистісному розвитку молодших школярів, особливо в їхній мотиваційній сфері. За результатами аналізу матеріалів педагогічного дослідження засвідчено фундаментальність засвоєння базового змісту початкової освіти, знань, умінь і навичок з усіх предметних дисциплін.

Результати, отримані у ході проведення дослідження, засвідчили, що навчально-виховний процес за проектно-тематичним принципом зберігає високі освітні стандарти та стає важливим елементом розвитку демократичних практик. Проектно-тематичний підхід до навчання, у центрі якого стоїть особистість дитини, дає можливість учителям працювати за програмами, які відповідають індивідуальним потребам учнів. Дуже важливими стали результати реалізації демократичних концепцій у класах, що працюють за програмою "Крок за кроком".


 
 

Цікаве

Загрузка...