WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектна форма організації освітнього середовища - Реферат

Проектна форма організації освітнього середовища - Реферат

Так, зокрема, проект "Педагогічна майстерня" має забезпечити психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в сучасній гімназії, з одного боку, а з іншого - створити умови для професійного росту, підвищення фахової освіти та прагнення впроваджувати в освітній процес найновіші педагогічні технології та методи навчання. За влучним висловом М. Смотрицького, "хіба ж той пастирем і вчителем бути може, котрий сам ніколи не вчився", роль учителя і сьогодні залишається провідною в системі становлення юної особистості.

Завданнями проекту "Педагогічна майстерня" є:

удосконалення роботи "Школи вищої педагогічної майстерності" для вчителів різної фахової компетентності на засадах інноваційної педагогіки;

організація майстер-класів (на основі розроблених критеріїв професійної компетентності);

оприлюднення творчих педагогічних досягнень учителів (підготовка дидактичних матеріалів за предметами вивчення, видання кращих результатів, організація презентацій, "Фестивалю творчих ідей" тощо);

формування в педагогів інноваційного мислення щодо розвитку освіти та впровадження в освітній процес найновіших педагогічних технологій та методів навчання.

Свого часу Д. Чижевський відзначав, що "...треба вносити у світ добро, красу, у ньому працювати над тим вічним, що є найдорожчим для нас". Цей постулат покладено в основу проекту "Гармонія", оскільки дитячому світу необхідно розкривати світ добра і краси й навчити жити у ньому. Метою проекту "Гармонія" визначено необхідність організації таких умов виховного середовища в гімназії, за яких найефективніше відбудеться процес становлення й розвитку в учнів духовних якостей та морально-етичної рефлексії.

Завданнями проекту "Гармонія" визначено:

розробка "Кодексу честі гімназистів";

розробка програм художньо-естетичного виховання учнів і вчителів, як основи розвитку їх креативних здібностей;

організація виховної діяльності гімназистів у контексті їх залучення до цінностей світової художньої культури;

організація художньо-творчих майстерень професійних митців для роботи з обдарованою талановитою учнівською молоддю;

розробка плану навчально-екскурсійних занять для підтримки освітнього та виховного потенціалу базових дисциплін;

удосконалення системи традиційних заходів у гімназії.

Важливе місце в комплексі проектів психолого-педагогічного забезпечення посідає проект "Школа - сім'я: консолідація зусиль", оскільки "...від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу" (Д. Локк). Тому метою проекту стало розширення можливостей впливу батьківської громади на життєдіяльність гімназії.

Завдання проекту "Школа - сім'я: консолідація зусиль":

розробити пакет документів, який регулюватиме партнерські стосунки між батьківською громадою та гімназією;

розробити навчальний план "Педагогічні знання - батькам" (відповідно до всіх вікових груп школярів) та програму її реалізації;

створити загальногімназійний родовід сімей учнів за видами діяльності членів родин (політичні діячі, спортсмени, письменники, митці тощо);

розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні заходи, акції, свята тощо).

Важлива роль у комплексі визначених проектів відведена проекту "Психологія", оскільки його мета пов'язана із забезпеченням психологічного комфорту в гімназії, що сприятиме розвитку потенційних здібностей учнів та вчителів. До завдань проекту входять:

підготовка програм із психологічної освіти учнів, батьків, учителів (концепція, навчальні програми, плани організації заходів);

удосконалення роботи психологічної служби гімназії в напрямках індивідуального супроводу учасників освітнього процесу та проведення моніторингу експериментальної програми "Я - особистість".

Ефективність розвитку особистості в повній мірі залежить від фізичного самопочуття, тобто стану її здоров'я. Конституцією України визнано, що "людина, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпека в Україні є найвищою соціальною цінністю...". Реалізація положень Основного Закону держави щодо забезпечення учнів та вчителів механізмами здорового способу життя визначили мету проекту "Здоров'я" і такі завдання:

спроектувати систему роботи із забезпечення здорового способу життя учнів та вчителів гімназії шляхом розробки відповідної програми навчання та плану профілактичних та оздоровчих заходів;

розробити рекомендації для членів педагогічного колективу із дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховного процесу;

розробити рекомендації для вчителів-предметників щодо збалансованості фізичного та розумового навантаження учнів;

розробити план заходів з оздоровлення учнів та вчителів.

Сучасні педагогічні теорії все більше спираються на ідею про необхідність забезпечення школярів механізмами переведення системи знань у систему практичних навичок. Свого часу Цицерон переконував: "Практика - найкращий учитель". Довести ці позиції передбачається шляхом упровадження проекту "Інтелектуально-творча рефлексія", що є складовою комплексу соціально-педагогічних проектів. Головною метою проекту є переведення рівня навченості учнів у інтелектуально-творчу практичну діяльність. Відповідно, завданнями проекту стали:

організація системи інтелектуально-творчої діяльності учнів (прес-центр, дитячий центр, телестудія, клуби за інтересами, гуртки тощо);

удосконалення системи традиційних заходів та урочистостей (Фестивалі творчості, презентації класних колективів, олімпіади, конкурси, громадський огляд знань, заліки-практики, захист курсових робіт, захист колективного творчого завдання тощо);

організація та впровадження системи навчання "учні - учням".

У системі гімназійного життя проблема залучення учнів до розв'язання багатьох питань є визначальним чинником у процесі їх змужніння, розвитку життєвих компетентностей. Між тим, ці якості вимагають педагогічного регулювання. Тому, з метою розширення можливостей участі учнів в організації життя гімназії, започатковано проект "Самоврядування". Його завданнями стали:

підготовка документів, що регулюватимуть партнерські стосунки між учнями, учителями, адміністрацією, їх обговорення та затвердження на розширеній гімназійній раді;

розробка програми навчання учнів "Лідер";

сприяння розвитку учнівських ініціатив, підтримка та заохочення їх до самостійної організаційної діяльності;

забезпечення соціально-педагогічних умов для створення та діяльності дитячих громадських організацій, клубів, об'єднань за інтересами.

"Світ має ґрунтуватися на інтелектуальній та моральній солідарності людства", - зазначено у Міжнародній декларації принципів толерантності. Проект "Партнерство" ставить за мету розширення простору життєдіяльності сучасної гімназії шляхом налагодження партнерських стосунків із загальноосвітніми закладами України та зарубіжжя.

Завдання проекту полягають у:

налагодженні партнерських зв'язків із зарубіжними колегами (укладання угод, вивчення сучасного освітнього досвіду, мовна практика учнів і вчителів, знайомство з історією, географією, культурою тощо);

установленні зв'язків зі школами різних регіонів України, укладанні угод про співпрацю та обмін педагогічним досвідом, проведення спільних заходів, шефство над сільськими школами, вивчення культурної спадщини регіонів Україні тощо);

організації партнерських стосунків зі школами нового типу (проведення конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, обмін педагогічним досвідом тощо);

активізації роботи за програмами ЮНЕСКО шляхом розробки та подання власних проектів;

підтримці зв'язків із громадськістю.

До комплексу управлінських проектів віднесені проекти, що регулюють та корегують процеси розвитку гімназії як сучасного навчального закладу в межах програми прикладного дослідження "Я - особистість". Реалізація проекту "Управління" започатковує нову форму організації навчального закладу через проектний підхід, що дозволить підвищити управлінські функції та виявити потенційно здатних до організаційної та управлінської діяльності освітян. Тому завданнями проекту визначені:

організаційно-адміністративне забезпечення освітнього середовища гімназії на основі програми прикладного дослідження "Я - особистість";

розробка та впровадження проектної форми управління;

організація системи моніторингу експериментальної педагогічної програми "Я - особистість".

Розвиток навчального закладу сучасного типу передбачає наявність цілісної системи інформаційного забезпечення. Реалізацію цих ідей планується здійснити через проект "Інформаційне забезпечення".

Завданнями проекту стануть:

розробка адаптованої до роботи в гімназії системи інформаційного забезпечення;

розробка навчальної програми "Сучасні інформаційні технології в освіті" для учнів та вчителів;

організація роботи із забезпечення технологічної комп'ютерної підтримки програми "Я - особистість";

проведення комп'ютерної діагностики, контролю знань, рейтингу;

започаткування інформаційних баз даних;

комп'ютерна обробка внутрішньої інформації Гімназії;

забезпечення доступу педагогічного колективу та гімназистів до мережі Інтернет;

створення умов для дистанційного навчання.

Із метою пошуку мотиваційних заходів для активізації творчої пошукової діяльності педагогові та учнів. розроблено проект "Стимул". У межах реалізації цього проекту планується:

підготувати і затвердити на гімназійній раді Положення про заохочення учнів та вчителів гімназії за творчі досягнення;

розробити критерії ефективної діяльності учнів та педагогів;

визначити механізми оцінювання ефективної творчої діяльності педагогів та учнів.

Таким чином, спираючись на новітні досягнення в галузі педагогічної теорії та практики, а також потенційні можливості педагогічного колективу до продуктивної творчої діяльності була розроблена Програма розвитку Гімназії на основі проектної форми організації її роботи. Така форма, на нашу думку, може започаткувати інноваційну модель сучасного навчального закладу.


 
 

Цікаве

Загрузка...