WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектна форма організації освітнього середовища - Реферат

Проектна форма організації освітнього середовища - Реферат

Проектна форма організації освітнього середовища

Стрімкі зміни у сучасному суспільстві, зумовлені науково-технологічним розвитком та збільшенням інформаційних потоків, вимагають постановки нових педагогічних питань, вирішення яких оптимізує діяльність сучасного закладу освіти

До кола таких проблем належать:

підготовка вчителя до професійної діяльності шляхом оволодіння інноваційними механізмами організації навчально-виховного середовища у класі, гуманістично-комунікативним стилем ділового контактування з учнями, батьками, колегами, адміністрацією;

забезпечення учнів механізмами здобування знань, їх аналізом, вміннями практичного застосування;

визнання пріоритету духовного розвитку особистості;

орієнтація на демократичний стиль управління, інноваційні підходи щодо форм керівництва сучасним закладом освіти.

Аналізуючи проблеми розвитку окремого навчального закладу, зупинимося на загальних проблемах освітньої галузі та визначенні шляхів їх реалізації. Так, Президент Академії педагогічних наук В. Кремень неодноразово наголошував, що на перший план функціонування системи виступає доцільне проектування моделі соціокультурного середовища, в якому має функціонувати та розвиватися людина як суб'єкт діяльності. Такий підхід забезпечить умови реалізації принципу індивідуального підходу в освіті, дозволить кожній родині обрати для своєї дитини її навчальний заклад. Питання необхідності організації роботи кожного навчального закладу в напрямку до визначення власної концепції розвитку та стратегії дій було пріоритетним у Програмі розвитку київської системи освіти на 2000-2005 р.

Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини - один із закладів загальної середньої освіти не лише реалізує основні завдання держави щодо забезпечення дітей шкільного віку належною освітою, але постійно знаходиться в пошуках нових педагогічних ідей. Гімназія має потужний потенціал висококваліфікованих педагогічних кадрів, які завжди намагалася працювати творчо й результативно, про що свідчать щорічні перемоги вчителів у професійних конкурсах "Учитель року", численні перемоги учнів на предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт Малої академії наук (МАН) та інших.

Процес становлення Гімназії відбувався у тісному взаємозв'язку з педагогічним досвідом освітян м. Києва та України. В останні роки ці зв'язки значно розширилися у напрямку міжнародного партнерства. З 1999 року Гімназія отримала статус асоційованого члена ЮНЕСКО, що забезпечує можливість педагогічному та учнівському колективам брати участь у спільних міжнародних проектах ЮНЕСКО та подавати на розгляд власні доробки.

Прагнення постійного професійного росту, потреба вдосконалення навчально-виховного процесу, відповідно до вимог сучасності спонукає педагогічний колектив та керівників навчального закладу до визначення стратегії розвитку Гімназії. В якості стратегічної форми була розроблена і подається на розсуд широкого кола освітян експериментальна педагогічна програма "Я - особистість".

В основу програми "Я - особистість" покладена ідея розвитку навчального закладу через проектну форму управління педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностики, плекання та реалізації особистих творчих здібностей усіх суб'єктів навчально-виховного процесу - учнів, учителів, керівників. Реалізація експериментальної програми базується на засадах:

високої професійної компетентності педагогів;

толерантної комунікації суб'єктів освітнього процесу;

сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення психологічного мікроклімату;

пріоритетів морально-етичного та духовного виховання;

соціально свідомої активності;

інтелектуально-творчої рефлексії.

Англійський драматург Б. Шоу стверджував, що єдиним шляхом, який веде до знань, є діяльність. Як свідчить практика, лише самостійна, творча (у тому числі науково-дослідницька, пошукова) суспільнозначуща діяльність переводить її (діяльність) у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної поведінки особистості, а отже, веде до успіху. Тому, основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього процесу бачиться саме інтелектуально-творча практична діяльність або інтелектуально-творча рефлексія.

Поняття "рефлексія" походить від лат. reflexio - відображення, відтворення, осмислення людиною власних дій та їх законів; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини. Започатковані системою навчальної та виховної діяльності моральні, інтелектуальні цінності особистості віддзеркалюються в її повсякденному реальному житті. Тому організація освітнього простору сучасного навчального закладу повинна передбачити саме трансформації знань у творчу дію.

Метою експериментальної педагогічної програми "Я - особистість" є моделювання інтелектуально-творчого освітнього середовища як основи для розвитку та реалізації особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу.

Завдання полягають у:

педагогічно обґрунтованому та змодельованому інтелектуально-творчому освітньому середовищі Гімназії, що забезпечить умови для становлення особистості, розвитку та реалізації творчих здібностей учнів та вчителів, їх самоосвіти та самовдосконалення;

забезпеченні учнів досвідом інтелектуально-творчої та суспільнозначущої діяльності;

формуванні механізмів саморозвитку особистості, визначенні основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього процесу інтелектуально-творчу практичну діяльність;

розробці нової моделі управління на основі проектно-програмних методів організації діяльності Гімназії.

Структурними складовими експериментальної педагогічної програми "Я - особистість" є проекти. У сучасну педагогічну практику активно увійшло поняття "проект" і в якості інноваційного педагогічного методу, і в якості інноваційної форми роботи. У контексті даної Програми прикладного дослідження проект розглядається як форма, задум, план (проект - від лат. "кинутий уперед"). Кожен із проектів указує на цілеспрямовано визначений напрям діяльності Гімназії у взаємодії із загальними цілями Програми.

Проекти умовно об'єднані у чотири групи:

природовідповідні освітні проекти;

проекти психолого-педагогічного забезпечення;

соціально-педагогічні проекти;

управлінські проекти.

Природовідповідні освітні проекти покликані узгодити зміст освітньої діяльності Гімназії, педагогічні технології з кожною віковою категорією гімназистів, з їхніми природніми потребами та інтересами. Тому, відповідно до вікових періодів навчання учнів у Гімназії пропонуються такі природовідповідні освітні проекти.

Передбачається, що проект "Творча обдарованість" забезпечить діагностично-прогностичний аспект діяльності педагогічного колективу щодо роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Діти цього віку "можуть стільки, скільки знають", - наголошував Ф. Бекон. Том важливим є створення гармонійної, всебічно розвиваючої системи роботи з молодшими школярами, залучення їх до різних видів творчої діяльності, тобто створення сприятливого психологічного мікроклімату для виховання та реалізації природних здібностей. Водночас планується проведення діагностики особистісних якостей молодших школярів, а також моніторинг успіхів досягнень кожного учня з прогнозуванням їх подальшого розвитку.

Таким чином, метою першого етапу навчання у процесі реалізації проекту "Творча обдарованість" є виявлення, підтримка та розвиток індивідуальних здібностей та нахилів учнів молодшого шкільного віку. Відповідно до мети у колі завдань передбачається:

забезпечити процес визначення нахилів і здібностей молодших школярів діагностичним інструментарієм;

налагодити систематичну організацію роботи з вивчення індивідуальних нахилів та здібностей учнів молодших класів;

забезпечити умови для роботи учнів у різних видах творчої діяльності;

створити сприятливий психологічний мікроклімат для реалізації суб'єкт-суб'єктних відносин у навчально-виховному процесі.

Наступний етап навчання, пов'язаний із молодшим підлітковим віком (середня школа), ставить за мету організацію роботи педагогічного колективу з розвитку творчої особистості молодшого підлітка відповідно до його природніх здібностей і нахилів. Реалізація цієї мети покладена на проект "Поклик", що має зорієнтувати учнів на подальший розвиток та вдосконалення власних здібностей за напрямками та видами діяльності, майбутніми профілями навчання. У процесі навчання в середніх класах учні знайомляться з основами пошуково-дослідницької роботи шляхом виконання колективних творчих завдань та елементами евристичного, проблемного навчання. Девізом проекту "Поклик" став вислів Н. Кларка: "Якщо знайдеш у житті легку дорогу, знай: вона веде в нікуди".

Завданнями проекту "Поклик" стали:

розвиток мотивації інтелектуально-творчої діяльності;

формування стійкого інтересу до окремих галузей знання та інтелектуально-творчої рефлексії;

розвиток умінь та навичок колективної творчої діяльності.

Заключний етап навчання учнів у гімназії (старший шкільний вік) проходить під девізом "Удосконалюй себе" (Піндар). Забезпечити умови для подальшого вдосконалення передбачається шляхом реалізації проекту "Перспектива". Він має утвердити в молодій людині такі якості, якими, на нашу думку, має володіти сучасна особистість. Тому в основу мети покладена ідея забезпечення свідомого, у тому числі й професійного, самовизначення учнів.

Завданнями проекту "Перспектива" стали:

організація умов для накопичення учнями досвіду інтелектуально-творчої рефлексії та навичок комунікації;

забезпечення старшокурсників механізмами пошуково-дослідницької діяльності;

забезпечення умов для отримання учнями високого рівня академічних знань та поглиблених знань з профільних предметів.

Розроблений комплекс природовідповідних освітніх проектів є базовою основою гімназійної освіти. Для підвищення ефективності начально-виховного й управлінського процесів постала необхідність розробки та реалізації комплексів освітньо-проектної організації другого та третього рівнів, відповідно, комплекс психолого-педагогічних, соціально-адаптивних та управлінських проектів.

До комплексу психолого-педагогічних віднесені проекти "Педагогічна майстерня", "Гармонія", "Психологія", "Школа - сім'я: консолідація зусиль", "Здоров'я"; до соціально-педагогічних - "Інтелектуально-творча рефлексія", "Самоврядування", "Партнерство"; до управлінських проектів - "Управління", "Інформаційне забезпечення", "Стимул", "Науковий центр".

Психолого-педагогічні проекти покликані забезпечити психологічний комфорт та умови для розвитку й реалізації творчих здібностей всіх учасників освітнього процесу. Проекти цієї групи сприятимуть становленню та згуртуванню спонукального до активної творчості виховного середовища, яке складається з учнів. батьків, учителів.


 
 

Цікаве

Загрузка...